Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Övertidsförbud

Uppdaterad: 31.01.2022

Övertidsförbudet är en form av arbetskonflikt. Medan övertidsförbudet gäller utför arbetstagarna inget övertidsarbete. Det är fackförbundet (PAM) som utlyser övertidsförbud.

Övertidsarbete är alltid frivilligt för arbetstagaren. När PAM utlyser ett övertidsförbud, ska arbetstagarna som omfattas av förbudet utnyttja denna rättighet och vägra att arbeta övertid, om arbetsgivaren erbjuder dem det.

Tumregeln är att övertidsarbete är arbete som utförs utöver den ordinarie arbetstiden på 40 timmar per vecka. Om arbetstiden inom en viss bransch organiseras exempelvis i perioder på 3 veckor, utgör övertidsarbetet i regel det arbete som utförs utöver de ordinarie 120 timmarna under en treveckorsperiod.

Deltidsanställda berörs av samma begränsningar avseende antalet arbetade timmar. De kan alltså ta emot mertidsarbete till och med gränsen för mertidsarbete även då övertidsförbudet är i kraft.

På vissa arbetsplatser kan man också tillämpa ett utjämningssystem för arbetstiden. Detta innebär att arbetstiden under en treveckorsperiod inte begränsas till de ovannämnda maximala arbetstiderna, utan istället kan arbetstiden inom ramen för detta system variera under de fastställda utjämningsperioderna. I sådana situationer bedömer man från fall till fall hur övertiden ska definieras.

Under övertidsförbudet kan man inte samla arbetstimmar i arbetstidsbanken eller i motsvarande system. Medan övertidsförbudet gäller accepteras inte användning av utomstående arbetstagare eller inhyrd arbetskraft, eller att arbetsgivaren använder exempelvis personer som kallas in till arbetet vid behov, eftersom arbetsgivaren på detta sätt försöker bryta mot det lagliga övertidsförbudet.

Läs mer om hur övertid definieras för varje bransch, eller titta efter i kollektivavtalet som gäller för din egen bransch.

Övertidsförbudet kan gälla ett företag, en avtalsbransch, eller samtliga branscher som företräds av PAM. När PAM utlyser ett övertidsförbud meddelar förbundet också var övertidsförbudet verkställs.

Övertidsförbud kan tillämpas om parterna förhandlar om ett kollektivavtal, om man försöker påverka det politiska beslutsfattandet, eller om man stöder en arbetskonflikt inom någon annan bransch.

Medlemsförmåner