Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Sexuella trakasserier

Uppdaterad: 22.11.2017

Med sexuella trakasserier avses någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Trakasserier kan exempelvis vara fysisk beröring, oförskämt prat eller insinuerande berättelser, förslag med sexuell underton, att man ställer sig alltför nära den andra, rop, bilder…. Väsentligt är att den utsatta upplever beteendet som icke önskvärt.

Med sexuella trakasserier i arbetet avses vantligvis trakasserier som sker bland anställda. Ett kännetecknande drag för servicebranschen är att anställda utsätts för trakasserier från kundernas sida.
Enligt en enkät som Servicefacket PAM gjorde år 2015 till anställda i servicebranscherna berättade 45 % av kvinnor i serviceyrken att de blivit utsatta för sexuella trakasserier. Bland männen hade 16 % upplevt trakasserier.
Rapporten finns här.


Vad kan du göra om du blir utsatt för osakligt beteende på arbetsplatsen?   

Bli inte ensam i din situtation. Det är tungt att bli utsatt för trakasserier och det krävs kurage att lyfta fram saken. Då trakasserier tas upp i en arbetsmiljö kan det även förorsaka konflikter, vilket är tärande.  Ta kontakt med arbetarskyddsfullmäktigen eller förtroendemannen på din arbetsplats. Likaså kan du få hjälp av PAMs anställningsrådgivning.

Diskutera om saken med dina arbetskamrater. Det är bra om arbetstagarna tillsammans kräver att det görs en gemensam plan för trakasseri- och mobbningssituationer på arbetsplatsen.

Om du blir utsatt för gravt fysiskt våld från kundernas eller arbetskamraternas sida, eller om trakasserierna är återkommande och allvarliga (till exempel via e-post eller telefon), bör du kontakta polisen. Våldtäkt är alltid ett brott. Arbetarskyddsmyndigheterna kontaktar också polisen för en brottsutredning ifall att de anser att arbetsgivaren har brytit mot lagen.

Om den som trakasserar hör till arbetsgemenskapen:


1. Be hen att sluta

Om du upplever att du blivit utsatt för sexuella trakasserier på din arbetsplats bör du allra först klargöra för trakasseraren att hens beteende inte är önskvärt och att hen bör sluta.
Det här är viktigt eftersom offret upplever bemötandet som icke önskvärt i en trakasserisituation. Det kan nämligen hända att trakasseraren tolkar situationen på ett annat sätt eller att hen inte förstår att bemötandet är osakligt.

2. Om trakasserierna inte slutar – berätta för förmannen

Om trakasseraren trots det inte slutar med osakligheterna, bör du berätta om saken för din förman. Om den som står bakom trakasserierna är din förman kan du vända dig till hens förman. Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och diskrimineringslagen är arbetgivaren skyldig att ingripa i situationen.

Du bör förbereda dig på att förklara vad som hänt och när.

Arbetsgivaren är skyldig att ingripa i sitationen med hänvisnig till lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, diskrimineringslagen och arbetarskyddslagen.

Sålunda kan arbetsgivaren anmärka om saken åt trakasseraren och be hen att sluta. Ifall att trakasserierna inte upphör, kan arbetsgivaren ge hen en varning. Som en sista utväg kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren som förorsakar trakasserierna.

3. Om inget sker därefter – fortsätt att påtala saken

Om arbetsgivaren fortfarande inte tar itu med saken efter att du berättat om det osakliga bemötandet, eller ifall att trakasserierna inte tar slut eller arbetsgivaren är den som trakasserar, bör du kontakta fackförbundets anställningsrådgivning, jämställdhetsombudsmannen eller arbetarskyddsmydigheterna.

Om din arbetsgivare inte ingriper i de sexuella trakasserierna, tolkas förfarandet som förbjuden diskriminering enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Därtill kan det hända att arbetsgivaren brytit mot eller försummat arbetarskyddslagens förpliktelser.


Om den som trakasserar är en kund:


1. Be hen att sluta

Du kan även säga åt kunden vad som är överenskommet på arbetsplatsen, att beteendet är icke önskvärt.

2. Berätta för din förman

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljön är sund och trygg. Arbetsgivaren bör sålunda ge nödvändiga anvisningar för hur man hanterar dylika situationer.

Arbetsmiljöns regler i skick

Det borde finnas en klar plan och anvisningar för trakasseri- och mobbningssituationer på arbetsplatsen. Då har man en färdig igenomtänkt praxis ifall ett trakasserifall aktualiseras. Samtidigt förbinder sig arbetsplatsen till att tillämpa en praxis där all slag av trakasserier eller mobbning är oacceptabelt. I så fall skulle alla medlemmarna i arbetsmiljön veta vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Dessutom kunde man komma överens om hur man hanterar en situation där kunden uppträder störande.    

I enkäten gjord av PAM år 2015 jobbade 65 % av respondenterna på en arbetsplats där man inte hade anvisningar för hur man hanterar situationer där sexuella trakasserier uppdagats. 

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män kräver att företag med minst 30 anställda upprättar en jämställdhetsplan. För det här ändamålet bör företaget kartlägga jämställdhetsläget på arbetsplatsen via en enkät till de anställda samt göra en lönekartläggning. Ifall enkätsvaren visar på att sexuella trakasserier förekommer bland anställda eller från kundernas håll, bör man i jämställdhetsplanen skriva in åtgärder som vidtas för att korrigera situationen.

 

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14