Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Vem är ung arbetstagare?

Uppdaterad: 15.09.2022

Bland annat maximal arbetstid, pauser och rätten att ingå ett anställningsavtal är sådant som det finns egna regler för gällande unga arbetstagare. Lagen om unga arbetare (998/1993) gäller för arbetetstagare under 18 år. Denna lag innehåller en förordning som ger skydd åt unga arbetstagare inklusive andra beslut.

Under 18 år

Från och med den 1 augusti 2021 omfattar läroplikten alla barn under 18 år. Läroplikten upphör när en ungdom fyller 18 år eller när han eller hon har avslutat en utbildning på andra stadiet, det vill säga vanligtvis en studentexamen eller en yrkesexamen.

Det betyder dock inte att den unga inte också kunde arbeta. Ett permanent anställningsförhållande kan ingås av en ungdom som redan har fyllt 15 år och har slutfört den grundläggande läroplanen, det vill säga grundskolan. Till exempel kan en ung person arbeta deltid.

Utgångspunkten för arbetet är dock att skiften för en ungdom som omfattas av läroplikten inte får placeras ovanpå den undervisning som kräver närvaro. Om arbete och studier överlappar varandra har den anställde rätt att vägra ett skift som skulle hindra honom eller henne från att delta i undervisningen. Följaktligen har arbetstagaren en skyldighet att i god tid ge arbetsgivaren information när det är nödvändigt för honom eller henne att närvara i skolan.

Arbetsgivaren måste få en tillförlitlig utredning om den unga människans ålder och slutförandet av grundskolan innan hen anställer den unga arbetstagaren.

13–14-åring

Lätt arbete får utföras av en 14-åring eller 13-åring som under samma kalenderår fyller 14 år. Arbetet får inte inverka skadligt på skolgången. Under skollov får den unga personen arbeta högst halvtid och under skolarbetet tillfälligt eller utföra i övrigt kortvariga arbeten. Arbetet ska vara sådant lätt arbete som inte inverkar skadligt på personens hälsa, utveckling eller skolgång.

I Social- och hälsovårdsministeriets förordning (189/2012) finns det en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga arbetstagare.

13 år eller yngre

En person som är 13 år eller yngre får med tillstånd av regionförvaltningsverket arbeta tillfälligt med att uppträda eller som assistent på konst- och kulturevenemang och andra liknande evenemang. I lagen om unga arbetstagare finns det en förteckning över beviljande av undantagstillstånd.

Inga anställningsavtal

En person som fyllt femton år får som arbetstagare själv både säga upp och häva sitt anställningsavtal. När det gäller personer under 15 år kan vårdnadshavarna (i regel pappa och mamma) ingå anställningsavtalet eller så kan den unga personen göra det själv med deras tillåtelse.

Vårdnadshavare har rätt att häva den unga personens anställningsavtal om de anser det nödvändigt på grund av den unga personens uppfostran, utveckling eller hälsa.

Om en ung arbetstagare eller hens vårdnadshavare begär det ska arbetsgivaren komma med en skriftlig redogörelse över villkoren i anställningsavtalet innan avtalet ingås, såvida inte avtalet ingås skriftligen eller det enbart handlar om en dags hushållsarbete i arbetsgivarens hem. 

Det är även klokt att ha skriftliga avtal om sommarjobb, även om ett muntligt avtal är bindande för parterna.
PAM har kommit överens med arbetsgivarföreningarna om anställningsavtalsmodeller (på finska) för olika sektorer.

Om anställningsavtalet inte ingås skriftligen är arbetsgivaren när det gäller anställningsförhållanden som varar i över en månad skyldig att oombedd ge en skriftlig redogörelse över villkoren i anställningsförhållandet. I redogörelsen ska bland annat lön, arbetstid, arbetsuppgifter och anställningsförhållandets längd framgå.

Lön

Lönen som betalas till skolelever anges i regel i kollektivavtalet för branschen. Lönerna är i genomsnitt 70–90 % av den lägsta tabellönen.

Man bör alltid kontrollera att rätt lön med tillägg har betalats ut. Varje sommar kommer det upp fall då antingen grundlönen eller åtminstone övertids- eller söndagsersättningen eller kvällstillägget inte har betalats till ungdomarna. Ovan nämnda delar får inte ingå i grundlönen, utan ska betalas ut utöver den.

Arbetstid

De som har fyllt 15 år har samma arbetstid som myndiga personer, och det är även tillåtet med övertidsarbete. En arbetsdag får för personer under 15 år högst uppgå till 7 timmar, och övertidsarbete är inte tillåtet. Kvällsarbetet är begränsat och nattarbete är förbjudet.

Arbetsskift får inte sammanfalla med studier som förutsätter närvaro av den unga arbetstagaren.

 

Vilken typ av arbete får man utföra?

Arbetsuppgifterna ska anpassas till den unga arbetstagarens fysiska och mentala förmåga. Man ska vara särskilt noga med arbetsorienteringen och övervakningen av arbetet när det gäller unga.

I Statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006) som trädde i kraft 1.8.2006 regleras förutsättningarna för de arbetsuppgifter som kan ges till unga arbetstagare under 18 år enligt 9 § 2 mom. i lagen om unga arbetstagare (998/1993).

Social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare (188/2012). De får inte läggas på unga under 16 år. Ungdomar som har fyllt 16 år får utföra arbetsuppgifterna om tillräckliga åtgärder för att trygga arbetets säkerhet har vidtagits.

Hälsoundersökning

Om anställningsförhållandet ska vara i över tre månader ska den unga arbetstagaren genomgå en hälsoundersökning på arbetsgivarens bekostnad senast inom en månad efter att anställningen påbörjats.

Ingen hälsokontroll behöver genomföras om arbetet är lätt affärs- eller kontorsarbete eller annat lätt arbete som kan jämställas med det eller om den unga arbetstagaren kan uppvisa ett läkarintyg som är mindre än ett år gammalt av vilket det på ett tillräckligt uttömmande sätt framgår att hen är lämplig för arbetet i fråga.

Förteckning över unga

Alla unga arbetstagare vars anställningsförhållande varar i minst två månader ska vara med i en förteckning som arbetsgivaren ska upprätthålla där följande framgår:

• Den unga arbetstagarens fullständiga namn och födelsedatum
• Adress
• Vårdnadshavarens namn och adress
• När anställningsförhållandet inleds
• En redogörelse över arbetsuppgifterna.

Avslutande av anställningsförhållande

Sommarjobb är i regel tidsbegränsade. Avtalet löper ut utan uppsägning när avtalsperioden löper ut.

I löneutbetalningen vid anställningens upphörande ska i regel semesterersättning betalas ut, eftersom även sommarjobbare tjänar in rätt till semester, men den unga arbetstagaren inte kan ta ut semesterdagar under själva semesterperioden. Semesterersättning ska betalas ut separat ovanpå lönen, och får inte heller den ingå i grundlönen. Arbetstagaren har vid behov rätt att även få ett arbetsintyg.

Slutlikviden eller lönen ska betalas ut på den sista arbetsdagen, om inget annat överenskommits. Om slutlikviden betalas ut senare än avtalat är arbetsgivaren är skyldig att betala full lön för väntetiden, dock högst i sex dagar.

Läs mer om detta på arbetarskyddsförvaltningen webbtjänst.

Läs mer

Medlemsförmåner

  Kontakt må-fre

  Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

  MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

  Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

  030 100 640 kl. 10-14

  A-KASSAN

  020 690 211 kl. 10-14