Artikkeli - 11.12.2017 klo 08.00
Työehtosopimus

PAMille suosiollinen ratkaisu työehtosopimuksen tulkintaa koskevassa riidassa

Työtuomioistuimen päätöksen mukaan työsopimuslain muutosten ei voi automaattisesti ajatella siirtyvän työehtosopimuksen osaksi. Kuva:gettyimages.

Työtuomioistuimen päätöksen mukaan työsopimuslain muutosten ei voi automaattisesti ajatella siirtyvän työehtosopimuksen osaksi. Kuva:gettyimages.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajapuolen Kaupan liitto kiistelivät siitä, miten kaupan alan työehtosopimusta tulisi tulkita. Erimielisyydessä oli kyse muun muassa siitä, miten työsopimuslakiin tulevia muutoksia tulisi käsitellä ja millä aikatauluilla niitä sovelletaan tesseihin. Työtuomioistuimen päätöksen mukaan työsopimuslain muutosten ei voi automaattisesti ajatella siirtyvän työehtosopimuksen osaksi.

Työmarkkinaosapuolet kävivät keväällä 2016 neuvotteluja niin sanotun kilpailukykysopimuksen mukaisten työehtosopimusten aikaansaamiseksi. Työehtosopimusosapuolet pääsivät neuvottelutulokseen toukokuussa 2016. Kilpailukykysopimuksen rinnalla hallituksella oli myös muita lainsäädännön uudistushankkeita, joissa työmarkkinaosapuolet eivät olleet mukana. 

Neuvotteluissa ei käsitelty tulevaa työsopimuslain 1 luvun 3 a §:ää, mutta se tunnettiin, koska osapuolet olivat antaneet siitä lausunnot lainvalmistelun kuluessa. Lakiin oli siis tulossa täysin uusi lisäys pitkäaikaistyöttömien määräaikaisista työsopimuksista.

Mitään muutosehdotusta työehtosopimukseen ei tältä osin tehty, vaan voimassa olevan lain mukainen tilanne säilytettiin työehtosopimuksessa. Työsopimuslain 1 luvun 3 a § koskee määräaikaisen työntekijän palkkaamista siinä tilanteessa, kun työntekijä on pitkäaikaistyötön.1.1.2017 voimaan tulleen lain mukaan pitkäaikaistyötön voidaan palkata vuodeksi määräaikasuuteen ilman erityistä perustetta. Muutoin määräaikaisuuteen vaaditaan aina peruste.

Vasta syksyllä 2017, kun työehtosopimus oli jo allekirjoitettu ja hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa oli pitkällä, Kaupan liitto otti esiin kysymyksen työehtosopimusmääräysten tulkinnasta työsopimuslain uusien säännösten mukaisesti. Tästä ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen vaan Kaupan liitto päätti viedä asian työtuomioistuimeen. Kanteessa vaadittiin yleisellä tasolla vahvistettavaksi, että määräaikaisen työsopimuksen tekeminen määräytyisi kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain mukaan.

Työtuomioistuimen perustelujen mukaan huomioon täytyy ottaa muut vastaavanlaiset tapaukset. Työtuomioistuin kiinnitti huomiota siihen, että lain muutokset olivat jo tiedossa työehtosopimuksen allekirjoitushetkellä. Kaupan liiton kanne hylättiin ja liitto määrättiin maksamaan PAMin oikeudenkäyntikuluja. 

Kaupan liitto luopui valmisteluistunnossa työehtosopimuksen koeaikamääräysten tulkinnan vahvistamista koskevista vaatimuksistaan. Alun perin Kaupan liitto oli esittänyt myös näitä koskevan vaatimuksen, mutta Kaupan liiton ja Kiinteistötyönantajien hävittyä vastaavanlaiset toisia työehtosopimuksia koskevat riidat, se veti vaatimuksensa näiltä osin pois.

Työtuomioistuin antoi asiasta tuomion torstaina 16.11.2017. Ratkaisussa työtuomioistuin totesi, että jos työehtosopimuksessa on viitattu yksilöityyn lainkohtaan tai rajattuun asiakokonaisuuteen, ei ole itsestään selvää, että esimerkiksi lainsäädäntöön tuleva muutos vaikuttaisi työehtosopimuksen sisältöön kesken työehtosopimuksen voimassaolokauden.

Juttua korjattu 11.12. klo 12.36. Aiemmin ensimmäisessä kappaleessa kerrottiin, että hallituksessa valmistellut työlainsäädännön muutokset olivat osa tätä työmarkkinaratkaisua. Työlainsäädännön muutokset eivät olleet osa kikyä, vaan hallituksen muita lainsäädäntömuutoksia.

 

 

Teksti: Lotta Jokinen

 

Uusimmat

Suosituimmat