Yhteiskunta - 29.08.2022 klo 08.30

Hallitusohjelman kirjaukset työelämän kehittämisestä on toteuttava vielä tällä hallituskaudella

Hallituksen tarkentavat neuvottelut vuoden 2023 talousarviosta eli niin sanottu budjettiriihi alkaa 31. elokuuta. PAMin terveiset riiheen korostavat euroistamisen mallin järkeistämistä ja hallitusohjelmassa olevien työelämää kehittävien hankkeiden toteuttamista.

Marinin hallituksen hallituskautta on jäljellä 215 päivää. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Hallitusohjelmaan on kirjattu useita palvelualojen näkökulmasta merkittäviä tavoitteita ja niihin liittyviä toimenpiteitä.  PAM pitää tärkeänä, että nämä tavoitteet myös toteutuvat ja siksi haluaa muistuttaa, että Marinin hallituksella on vielä mahdollisuus näyttää halunsa tehdä työelämästä rakenteiltaan parempaa. Tämä vaatii hallitukselta kykyä viedä loppuun useita aloittamiaan lainsäädäntöhankkeita kuten palkka-avoimuus ja raskaussyrjinnän ehkäiseminen. Ennen kaikkea hallituksen tulee kuitenkin ymmärtää, että sen malli euroistamisen osalta on pienituloisten kannalta kohtuuttoman ankara ja kallis. Euroistaminen itsessään on kunnioitettava tavoite, tätä ei kuitenkaan voida tehdä laittamalla erityisesti pienituloisia naisia ahtaalle.

PAM on aktiivisesti tehnyt vaikuttamistyötä koko hallituskauden tuoden esille palvelualojen työntekijöiden arkea esittäen selkeitä ratkaisuja näiden asioiden parantamiseksi. PAMin vaikuttamistyön tavoitteena on tuoda palvelualojen työntekijöiden kannalta tärkeät asiat tiedoksi kaikille päätöksenteon tasoille. Liian moni merkittävä työelämää ja työntekijöiden arkea parantava muutos on vielä tekemättä ja nämä päätökset PAM vaatii nyt kehysriihessä tehtäväksi.

PAM lähettää seuraavat terveiset työelämän kehittämiseksi budjettiriiheen: 

 

1. Muutetaan euroistamisen mallia siten, että se ei kurita pienituloista, ja säästetään täten valtion budjettia huonosti toteutetun uudistuksen lisäkuluilta 

Euroistaminen on hallituksen esityksessä muuttunut työttömyysturvan leikkaukseksi, joka heikentää pienituloisten osa-aikatyötä tekevien työntekijöiden turvan tasoa. Tämä ei vastaa aiemmin esitettyyn euroistamisen tavoitteeseen vaan toteutuessaan esitetyllä tavalla euroistamisen esitetty malli tulee tiputtamaan suuren joukon pienipalkkaisia pois ansioturvan piiristä. Leikkausten lisäksi yleisesti pääsy ansioturvan piiriin voi muutoksen myötä vaikeutua pienituloisimmilta. 

Työttömyysturvan uudistusta ollaan toteuttamassa erittäin puutteellisin tiedoin ja arvioin. 

Tämän vuoksi PAM katsoo, että 

 • Käsittelyssä olevaa ministeriön esitystä tulee muuttaa siten, että ansio-osalle määriteltäisiin minimi, jos työssäoloehtoa kartutetaan puolikkailla kuukausilla. Toinen vaihtoehto on, että työssäoloehdon tarkastelussa otettaisiin ensisijaisesti huomioon kokonaiset kuukaudet. 
 • Lisäksi euroistamisen yhteydessä tulee tehdä tarvittavat lainsäädäntömuutokset, jotka mahdollistaisivat työttömyyskassoille peruspäivärahan maksamisen jäsenilleen. Tällaisenaan tilanteesta uhkaa tulla sekava työntekijälle. Jos nimittäin työttömyyskassan jäsen jää työssäoloehdon täyttymisestä huolimatta ilman ansio-osaa, nykyisellään peruspäivärahan maksatus pysyy heidänkin tapauksessaan Kelassa. 

Huom. Tällä käytännöllä on budjettivaikutuksia, mutta tällaisenaan toteutettuna euroistamisen negatiiviset kustannusvaikutukset tulevat olemaan huomattavasti arvioitua suuremmat. 
 

2. Hallituksen on helpotettava pienituloisten työntekijöiden kohtaamaa kustannuskriisiä 

Kiihtynyt inflaatio heikentää suomalaisten toimeentuloa. Elintarvikkeiden ja asumisen kustannusten kasvu osuu kipeimmin pienituloisiin. Sosiaaliturvaetuuksien osalta hallitus on reagoinut ylimääräisen indeksikorotuksen avulla, mutta toimet etenkin pienituloisten työntekijöiden toimeentulon varmistamiseksi ovat jääneet riittämättömiksi. Sen sijaan, että pyrittäisiin suoraan vaikuttamaan esimerkiksi sähkön tai polttoaineiden hintaan, olisi huomattavasti kustannustehokkaampaa tarjota tukea sitä eniten tarvitseville tulovero- ja etuusjärjestelmien kautta.  

Tämän vuoksi PAM katsoo, että  

 • Hallituksen on tuettava pienituloisten työntekijöiden toimeentuloa kasvattamalla työtulovähennyksen määrää alimmilla vuosituloasteilla tai luomalla uusi negatiivinen veroelementti, jolla voidaan lievittää myös sosiaalivakuutusmaksujen asettamaa tasaveroa.  
 • Pienituloisten asemaa voidaan helpottaa edelleen esimerkiksi korottamalla hyväksyttävien asumiskulujen tasoa tai laskemalla asumistuen perusomavastuuta, tekemällä määräaikaisia korotuksia myös toimeentulotukeen, työttömyysturvaan ja Kelan eläkkeisiin tai esimerkiksi alentamalla varhaiskasvatusmaksuja pienituloisilta.  
 • Lisäksi on syytä harkita kertaluonteisia suoria tulonsiirtoja kustannuskriisistä eniten kärsiville kotitalouksille.

Huom. Tällä esityksellä on budjettivaikutuksia. 

 

3. Raskaussyrjintä on lopetettava  

Marinin hallitusohjemassa on tavoitteena täsmentää lainsäädäntöä niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. Lisäksi hallitus on sitoutunut selvittämään perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamista ja ryhtymään selvityksen tulosten perusteella tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimiin.  

PAM saa vuosittain noin tuhat raskaussyrjintään liittyvää yhteydenottoa. PAM näkee, että raskaussyrjinnän osalta riittävä taso on totaalinen nollatoleranssi ja siksi hallitusohjelman tavoitteiden toteutumisella on merkittävä rooli useiden perheiden ja yksilöiden arkeen ja kokemuksiin työelämässä.  Raskaussyrjinnän ehkäisyä ei voida jättää jos aidosti tavoitteena on työelämän perheystävällisyys ja yhdenvertaisuus.

Tämän vuoksi PAM katsoo, että 

 • Hallituksen tulee pikaisesti toimeenpanna tasa-arvovaltuutetun ja Sosiaali- ja terveysministeriön esitys, että syrjintäsuojaa määräaikaisissa työsuhteissa tehostetaan täydentämällä työ- ja virkasuhdelainsäädäntöä säännöksillä, joilla kiellettäisiin määräaikaisten työsuhteiden uusimatta jättäminen tai niiden keston rajoittaminen raskauden tai perhevapaan käyttämisen perusteella.  

Huom. Tällä esityksellä ei ole budjettivaikutuksia, mutta sillä on merkittävä rooli yhdenvertaisemman ja syrjimättömän työelämän rakentumisessa. 

 

4. Huolehditaan, että jokaisella on riittävät tiedot työelämässä


Kun työelämän pelisäännöt ovat kirkkaita sekä työntekijälle että työnantajalle, nuoren työsuhteella on kaikki edellytykset muodostua toimivaksi ja pitkäksi. Julkisuuteenkin nousseet palvelualojen työpaikkojen toistuvat työehtojen, taukomääräysten ja muiden työelämän perusasioiden laiminlyönnit ovat räikeä esimerkki siitä, että etenkin nuoret työntekijät tarvitsevat turvakseen paremmat eväät työelämätietouden saralta. On myös työnantajan etu, että nuori hallitsee työelämätaidot ja tiedostaa oikeutensa työntekijänä.   
 
Tämän vuoksi PAM katsoo, että  

 • Opetussuunnitelmissa tulee huolehtia, että jo peruskoulusta lähtien tutustutaan ikätasoisesti työelämän perusteisiin sekä työntekijöiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Lisäksi esimerkiksi kansalais- ja työelämätaitojen määrää ammatillisten tutkintojen yhteisissä tutkinnon osissa tulee kasvattaa. 
 • Huom. Tällä esityksellä ei ole budjettivaikutuksia, mutta sillä on merkittävä rooli yhdenvertaisemman ja syrjimättömän työelämän rakentumisessa. 

 

5. Taataan laadukkaat työvoimapalvelut riittävällä rahoituksella 

Hallituksen yksi tärkeimmistä hallituskauden tavoitteista on ollut työpaikkojen ja työllisyyden lisääminen sekä työttömyyden vähentäminen.  Keinoja tähän tavoitteeseen pääsemiseksi ovat olleet monet työvoimapalveluiden kehittämisuudistukset, kuten TE-palvelujen siirto kunnille, pohjoismainen työllisyyspalvelumalli, palkkatukiuudistus ja uusi muutosturvakokonaisuus irtisanotuille yli 55-vuotiaille työntekijöille. Uudistuksen tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan riittävä rahoitus. 

Hallitus on esimerkiksi tiukentanut aikaisemmasta soviteltua päivärahaa saavien osa-aikatyöntekijöiden työnhakuvelvoitteita ja päättänyt työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta. Hallituksen pitääkin osoittaa suuntaa julkisten työvoimapalveluiden tulevaisuudelle resursoimalla riittävästi äskettäin käyttöön otetun uuden työvoimapalvelumallin toimintaan. 60-vuotta täyttäneiden työllisyyden hoidon varmistaminen on oltava hallituksen erityisten panostusten kohteena, koska sen päätös lisäpäivien poistamisesta uhkaa ilman niitä jatkossa heikentää työnsä menettäneiden toimeentuloa. Samoin 55-vuotta täyttäneille suunnattu työllistämistuki vaatii myös satsauksia.

 

Tämän vuoksi PAM katsoo, että  

 • Työvoimapalveluihin tulee budjetoida enemmän, jotta pystytään turvamaan jokaiselle hyvää ja laadukasta henkilökohtaista palvelua.
 • Resursseja tarvitaan lisää myös työttömien osaamisen kartoittamiseen ja heidän terveyspalveluihinsa 
 • 60-vuotta täyttäneiden työllisyyden hoidon varmistaminen on oltava hallituksen erityisten panostusten kohteena, koska ilman niitä sen päätös lisäpäivien poistamisesta uhkaa jatkossa heikentää heikentää ikäryhmään kuuluvien työnsä menettäneiden toimeentuloa 
 • Yli 55-vuotiaille suunnattu muutosturvapaketti kaipaa lisää satsauksia, jotta sen tarkoitus toteutuisi ja olisi vaikuttava

Huom. Tällä esityksellä on budjettivaikutuksia. 

 

6. Työperäinen hyväksikäyttö kitkettävä kokonaan

Ukrainan sotaa paenneiden pakolaisten saapumisen myötä työperäistä hyväksikäyttöä koskeva keskustelu on yhä ajankohtaisempi. Mitä enemmän työperäisten maahanmuuttajien määrä kasvaa, sitä enemmän tarvitaan keinoja tämän negatiivisen ilmiön kitkemiseen. Jos ilmiölle ei tehdä mitään ja työperäisten maahanmuuttajien määrä alkaa poliittisen tahtotilan ja tavoitteiden myötä nousta, työmarkkinat jakautuvat ja yhteiskuntarauha järkkyy sekä eriarvoisuus kasvaa. Yhtenäisyys ja yhdenvertaisuus ovat pienen kansakunnan etu.    

Tämän vuoksi PAM katsoo, että hallituksen tulee panostaa enemmän työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseen

 • selkeyttämällä rikoslain ihmiskauppaa koskevaa säännöstä vastaamaan pakkotyötä koskevien yleissopimusten määritelmiä ja tulkintoja pakkotyöstä.
 • Korottamalla työperäisestä hyväksikäytöstä jaettavia rangaistuksia
 • Myöntämällä ammattiliitoille kanneoikeus. Kanneoikeus toisi ammattiliitolle valtuudet auttaa paremmin heikommassa asemassa olevia ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä.
 • Lisäämällä resursseja valvontaviranomaisille ja laajentamalla Ihmiskauppaan erikoistuneen poliisin yksikön toiminta koko maata koskevaksi. Lisäksi poliisin, syyttäjien ja työsuojeluviranomaisten koulutusta työperäisen hyväksikäytön tunnistamisesta on lisättävä.
 • Panostamalla työperäisten maahanmuuttajien kotouttamiseen mm. tarjoamalla valtion toimesta kielikursseja työperäisille maahanmuuttajille 
 • Lisäämällä koordinoitua yhteistyötä eri toimijoiden välillä, kuten ammattiliitojen, kuntien, Maahanmuuttoviraston ja suurlähetystöjen välillä.  

Huom. Tällä esityksellä on budjettivaikutuksia.  

 

7. Palkka-avoimuutta koskevaa lainvalmistelua tulee jatkaa 

Palkkaerot eivät ole peräkkäisten samapalkkaisuusohjelmien keinoin 16 vuoden aikana kaventuneet juuri nimeksikään. Vuonna 2021 naisten ansiot olivat koko työmarkkinoilla keskimäärin 84 prosenttia miesten ansioista. Palkkasyrjintään puuttuminen vaatii avoimuutta ja tietoa työpaikkojen palkoista. Perusteettomien palkkaerojen kaventamisen työkaluksi tulee kehittää asianomaisen ministeriön ohjauksessa menetelmä, jolla töiden vaativuutta voitaisiin vertailla yli toimiala- ja tehtävärajojen. 

Tämän vuoksi PAM katsoo, että 

 • Lainvalmistelua tulee välittömästi jatkaa hallitusohjelman mukaisesti. Perusteita käsittelyn keskeyttämiselle ei ole. 

Huom. Tällä esityksellä ei ole budjettivaikutuksia, mutta sillä on merkittävä rooli yhdenvertaisemman ja syrjimättömän työelämän rakentumisessa. 

Teksti: Eveliina Reponen

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Huom! Puhelinpalvelut ajalla 26.9.–28.10.
ma, ke ja pe klo 10–14. 

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme