Tasa-arvo - 08.05.2020 klo 13.00

Palkka-avoimuutta Eurooppaan

”Suomi on tasa-arvoinen maa monessa suhteessa, mutta ei saa unohtaa, että täälläkään palkkatasa-arvo ei edelleenkään toteudu. Ilman toimenpiteitä nämä asiat eivät edisty, siitä on näyttöä”, sanoo Jaana Ylitalo, PAMin edunvalvontajohtaja. Kuva: Eeva Anundi.

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalon mukaan palkka-avoimuuden edistämiseen tarvitaan lakisääteisiä työkaluja ja Euroopan laajuisia toimia.

Suomalaiset palvelualojen ammattiliitot vetosivat toukokuun alussa EU:n komissioon, jotta direktiiviehdotuksen (Gender Pay Transparency Directive) valmisteluja jatkettaisiin palkka-avoimuuden parantamiseksi. 

”Ammattiliitot pitävät tärkeänä, että direktiivi tulee osaksi tämän vuoden EU:n komission työohjelmaa. Direktiivi sitoo aina jäsenmaita, ja sillä on suora vaikutus myös suomalaiseen lainsäädäntöön”, sanoo PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo direktiiviehdotuksesta. 

Vetoomuksilla halutaan vaikuttaa sekä tasa-arvotyöstä vastaavaan Euroopan komissaari Helen Dalliin, että Euroopan komission puheenjohtajaan Ursula von der Leyeniin

”Von der Leyen on viime syksynä antanut lupauksen palkka-avoimuuden edistämiseksi Euroopassa ”Kunnianhimoisempi unioni Ohjelma Euroopalle” –ohjelmassa”. Hän on luvannut toimikautensa ensimmäisten 100 päivän aikana esittää ehdotuksia, joiden tarkoituksena on ottaa käyttöön sitovia toimia palkkauksen avoimuuden varmistamiseksi. Nyt on aika pitää kiinni lupauksista”, Ylitalo toteaa.

Naisten ja miesten palkoissa on selkeä ero. Palkkatasa-arvon tavoitetta – samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka – ei ole saavutettu Euroopan tasolla. Prosenttiluvut kertovat karua kieltä. Sukupuolten välinen palkkaero on keskimäärin 16,2 prosenttia EU-maissa, vaikka toimialojen ja maitten välillä on eroja. 

”Kun vielä lasketaan mukaan kaikki tulolajit, mistä ihmiset toimeentulonsa saavat, prosenttiluvut keikahtavat hurjan suureksi. Siksi tämä on äärimmäisen huolestuttavaa”, Ylitalo sanoo.

Edunvalvontajohtaja jatkaa:

”Samanarvoisen työn tarkempi määrittely on tärkeää Euroopan tasolla. Siihen tarvitaan oikeat työkalut. Suomessa olemme esittäneet, että eri toimijat pystyisivät rakentamaan yhteisen vaativuudenarviointityökalun, jonka avulla näkisimme mitä se samanarvoinen työ on, myös eri toimenalojen välillä. Suurimmat palkkaerot löytyvät juuri eri alojen vertailuissa. Tiedetään myös, että teollisuuden palkkataso kiirii muita edellä”, hän sanoo.

”Naisvaltaisten alojen työntekijöiden uusi normaali ei saa olla työsuhteiden laadun ja palkkauksen heikkeneminen entisestään täällä meillä ja laajemmin koko Euroopassa”.    
 

Palvelualat Suomessa ovat tunnetusti naisvaltaisia, ja se näkyy myös työntekijöiden palkoissa. Vaikka kokoaikaista työtä tekevien miesten ja naisten palkat ovat saattaneet lähentyä toisiaan, silpputyö, osa-aikatyö ja pätkätyöt – heikentävät palvelualojen työntekijöiden asemaa palkkatasa-arvon näkökulmasta. 

”Osa-aikaisuus on naisvaltaisten alojen, ja erityisesti palvelualojen, vitsaus, eikä sitä juurikaan ole miesvaltaisilla aloilla. Jos osa-aikaisuus olisi yhtenä kriteerinä palkkaselvityksissä, nähtäisiin jopa suuremmat palkka-erot naisten ja miesten välillä”, Ylitalo painottaa. 

Ylitalon mukaan Suomessa on luotu työkaluja, kuten palkkakartoitukset, mutta niitä pitäisi ottaa edelleen yhä säännönmukaisemmin käyttöön yrityksissä.

Koronasta aiheutuvat ongelmat ovat mitä suurimmassa määrin kohdistuneet palvelualoihin ja naisvaltaisiin aloihin ympäri Eurooppaa. Tässä tilanteessa ammattiliittojen on pystyttävä turvaamaan tasa-arvoinen ja säällinen palkka. 

”Jos vertailee 90-luvun lamaan ja silloisiin tapahtumiin, niin vaikutukset nähdään vielä tänä päivänä palvelualojen työsuhteissa. Heikentyneet ja pätkittyneet työsuhteet lähtivät liikkeelle lama-ajasta. Siksi ammattiliittojen on varmistettava, ettei sama pääse toistumaan. Meidän on pidettävä huoli siitä, että uusi normaali ei saa olla naisvaltaisten alojen työntekijöille, se että heidän työsuhteiden laatu ja palkkaus entisestään heikkenee täällä meillä ja laajemmin koko Euroopassa”, Ylitalo kommentoi. 

Miksi palkka-avoimuus on tärkeä?

  • EU:n perussopimuksessa määritellyn samapalkkaisuuden periaatteen mukaan naisille ja miehille tulee maksaa samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka. Sukupuoleen perustuva palkkasyrjintä on yksi syy siihen, että naiset ansaitsevat EU:ssa keskimäärin 16 % vähemmän kuin miehet. 
  •  Palkka-avoimuus parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia saada tietoa palkoista, lisää tietoisuutta syrjinnästä ja edistää samapalkkaisuutta.
  • Se myös auttaa naisia nostamaan kanteita palkkasyrjintää koskevissa asioissa.

Direktiivialoitteella 
- otetaan käyttöön palkka-avoimuutta koskevia sitovia toimenpiteitä
- tehdään palkkausjärjestelmistä avoimempia
- parannetaan oikeudellisten käsitteiden yleistä tuntemusta
- vahvistetaan täytäntöönpanomekanismeja.

Lähteet: Euroopan komissio ja Euroopan komission edustusto Suomessa.

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle