Liittokokous - 11.06.2019 klo 08.27

PAMin linjassa korostuu liiton palvelujen kehittäminen sekä vaikuttaminen koulutukseen ja yhteiskunnan turvaverkkoihin

Kokousedustaja Timo Tiikkaja heijasti seinälle ne poistot ja lisäykset, joita sopimusjärjestelmän uudistamista pohtiva työryhmä esitti. Kuva: Heli Sorjonen

Liiton uudessa tavoiteohjelmassa määritellään liiton kuusi painopistettä vuosille 2020–2024. Liittokokousedustajat pitivät tärkeänä, että luottamusmiesten saamaa tukea parannetaan.

Työn murros digitalisaatioineen kulkee punaisena lankana liiton uuden tavoiteohjelman teemojen taustalla. Työsuhteet ovat monilla jo joustavia, ja lisäksi  digitalisaatio muuttaa tehtäviä ja lisää alustatalouteen kuuluvia töitä. Tavoiteohjelman keskeisenä tavoitteena voi nähdä sen, että teknologian kehittyminen saadaan hyödyttämään myös palvelualojen työntekijöitä, jotka sen eturintamassa kohtaavat.

Painotuksissa korostuu aiempaa enemmän se, että liiton tulee vaikuttaa inhimillisen yhteiskunnan ja sosiaaliturvan kehittämiseen. Liiton tarjoamia palveluja nähdään tarpeelliseksi kehittää erilaisia jäsenryhmiä hyödyttäviksi. Ohjelma ohjaa liittoa edistämään koulutusta ja elinikäistä oppimista, jotta palvelualojen työntekijät pystyisivät kohtaamaan teknologian kehittymisen haasteet.

Helsingissä 4.–6. kesäkuuta pidetyssä liittokokouksessa vaaleilla valitut kokousedustajat esittivät muutoksia ohjelmaluonnokseen. Muutoksia puitiin työryhmätyönä yömyöhään. Tavoiteohjelmavaliokunnan puheenjohtaja Anne Nyman kiittelee työskentelyä:

”Meillä oli hyvä ilmapiiri. Muutoksista keskusteltiin aidosti”, PAMin valtuustoon valittu Nyman kertoo.

Tavoiteohjelman pohjalta laaditaan jatkossa strategia ja operatiiviset tavoitteet. Nyman kokee, että moni kaipasi kuitenkin selkeitä tavoitteita jo tavoiteohjelmaan, joka liiteli nyt varsin korkeissa sfääreissä.

"Ihmiset halusivat ohjelmaan hyvällä tavalla konkreettisia lisäyksiä", tämä Nokian Citymarketin työntekijä, työpaikkansa luottamusmies ja kevään eduskuntavaaleissa runsaasti ääniä saanut varakansanedustaja kertoo.

Tavoiteohjelma hyväksyttiin liittokokouksen viimeisenä päivänä sen jälkeen, kun joistakin muutosesityksistä pidettiin koeäänestys. Tavoiteohjelmasta käydyssä keskustelussa eniten käytettiin puheenvuoroja siitä, että liiton tulee nykyistä enemmän ja monipuolisemmin tukea luottamusmiehiä heidän työssään.

"Tämä on liiton tulevaisuuden iso pähkinä, joka meidän täytyy ratkaista", totesi esimerkiksi Merja Stenman-Björn.

PAMin painopisteet vuosina 2020–2024:

1. Ammattitaitoiset ja hyvinvoivat ihmiset takaavat parhaan palvelun
Palveluosaaminen korostuu digitalisaatiossa. PAM haluaa vahvistaa palvelualojen ammattilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä ja sen kehittämiseen.
Palvelualojen ammattien arvostusta lisätään ja työehtoja parannetaan.

2. Uudistuva sopimusjärjestelmä
PAMin tavoitteena on päivittää sopimusjärjestelmää yhdessä valtiovallan ja työnantajien kanssa. Tavoite on, että työntekijöiden vähimmäisehdot määritetään työehtosopimuksin. Järjestäytyneille työpaikoille voidaan antaa laajemmat paikallisen sopimisen mahdollisuudet.

3. Sosiaalinen vastuu yritysten menestystekijänä
PAMin tavoitteena on saada yritykset ymmärtämään, että sosiaalisesti vastuullisessa yrityksessä työntekijät tulevat palkallaan toimeen. Reilut työelämän käytännöt ja työntekijöiden kokema työhyvinvointi takaavat yrityksille liiketaloudellisen menestyksen. Vastuulliset yritykset parantavat myös luottamusmiesten toimintaedellytyksiä.

4. Sivistyksellisen pohjan ja jatkuvan oppimisen kehittäminen
PAMin tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden perustaitoja, jotta ammatillisen osaamisen kehittäminen on mahdollista digitalisaatiossa. Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee opettaa työelämä- ja kansalaistaitoja, jotta ihmisten kiinnostus yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vahvistuu.

5. Inhimillinen yhteiskuntamalli

PAMin tavoitteena on vahvistaa hyvinvointiyhteiskunnan turvaverkkoa. Liitto tuo sosiaaliturvan uudistamisessa esille palvelualojen työntekijöiden kokemat tarpeet. Sosiaaliturvan pitää olla mahdollisuuksia luova, ei ihmisiä nöyryyttävä. Tavoitteena on, että kaikki työ teetetään tavalla, joka takaa ihmisille työttömyys- ja eläketurvan.

6. Moninaistuva jäsenistö ja kehittyvä edunvalvontajärjestö
PAM kehittää omia palvelujaan niin, että se paremmin vastaa erilaisten jäsenten tarpeita. Tavoitteena on, että entistä useammalla jäsenellä on luottamusmies ja näillä entistä paremmat toimintaedellytykset. Liitossa jatketaan järjestämistyötä, eli työmenetelmää, jossa jäsenet ratkovat kokemiaan epäkohtia työpaikalla. Liitto tarjoaa monipuolisin keinoin luottamusmiehille tukea.

PAMin tavoiteohjelman vuosille 2020–2024 löydät täältä.

Teksti: Marja Ikkala

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle