Liittokokous - 16.01.2019 klo 10.00

Tulevaisuuden ammattiliitto: Mikä on sosiaalisen vastuun merkitys yritysten menestyksessä?

Tavoiteohjelma on työkalu, jonka avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Kuva: Gettyimages

Tulevaisuuden ammattiliitto -sarja käsittelee palvelualojen ja PAMin tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä, joita on ehdotettu PAMin tulevan tavoiteohjelman pohjaksi. Sarjan kolmannessa osassa pohditaan sitä, mistä syntyy aito sosiaalinen vastuu ja miten yritykset voisivat siitä hyötyä.

Yritysten vastuuseen liittyvällä keskustelulla on pitkä historia ja siihen liittyvät käsitteet, mittaristot ja standardit ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Julkisuudessa puhutaan usein taloudelliseen vastuuseen liittyvästä kannattavuudesta ja kilpailukyvystä sekä ekologisesta vastuusta, johon kuuluvat muun muassa luonnonvarojen kestävä käyttö ja materiaalien kierrätys. Sen sijaan sosiaalinen vastuu on jäänyt muita pienemmälle huomiolle ja sitä on tarkasteltu lähinnä kehittyvien maiden työolojen osalta (mm. tasa-arvo ja ihmisoikeudet).

Mistä on kysymys? 

Parhaimmillaan vastuullinen yritystoiminta muodostaa kilpailuedun, joka vaikuttaa myönteisesti yrityksen imagoon, brändiin ja työnantajakuvaan sekä vahvistaa yrityksen asemaa markkinoilla.

Vastuullisesti toimiva yritys on myös haluttu työnantaja. Lue tästä esimerkki iisalmelaisesta puhelinpalveluyrityksestä, jossa monet työntekijät viihtyvät pitkään työpaikan hyvän ilmapiirin ansiosta.

"Sosiaalinen vastuu koskettaa kuitenkin myös Suomessa toimivia yrityksiä. Vastuullisesti toimivat yritykset eivät pyri saavuttamaan tuottoa hinnalla millä hyvänsä, vaan ne ottavat toiminnassaan huomioon sen, miten toimet vaikuttavat työntekijöihin, asiakkaisiin, sidosryhmiin ja yhteiskuntaan. Vastuullisesti toimivat yritykset noudattavat sovittuja pelisääntöjä ja edistävät reilua kilpailua, eivätkä hae kilpailuetua esimerkiksi maksamalla liian pientä palkkaa tai kiertämällä veroja", toteaa PAMin elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo.

Sosiaalisen vastuun painottaminen antaisi laajemman näkökulman työhyvinvointiin, työviihtyvyyteen ja työssä jaksamiseen sekä mahdollistaisi paremmin työolojen ja työehtojen tason nostamisen yli minimivaatimusten. Työntekijöille työnantajan vastuullisuus näkyy muun muassa oikeudenmukaisena ja kannustavana palkkana, koulutusmahdollisuuksina sekä muina vapaaehtoisina toimenpiteinä, jotka ylittävät lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista tulevat vaatimukset.

Yhteiskuntavastuullinen toiminta käsitetään yleensä vapaaehtoiseksi ja pidemmälle meneväksi toiminnaksi kuin mitä lait ja asetukset vaativat. Monet suomalaiset yritykset toimivat jo vastuullisesti ja hyödyntävät toiminnassaan yhteiskuntavastuun kansainvälisiä mittareita ja standardeja.

Vastuulliseksi itseään mainostavien yritysten joukosta löytyy kuitenkin myös niitä, joiden vastuullinen toiminta perustuu vain lakien noudattamiseen – ei niiden ylittämiseen. Siksi olisi tärkeää huolehtia, ettei ympäristöasioissa tuttu viherpesu siirry sosiaalista vastuuta käsittelevään keskusteluun ja anna vääriä mielikuvia yritysten vastuullisesta toiminnasta.

"Sosiaalinen vastuu tarkoittaa myös sitä, että yritys huolehtii koko tuotantoketjun oikeudenmukaisuudesta. Digitalisaatio on mullistanut liiketoimintaa ja hämärtänyt maiden välisiä rajoja siirtäen työtä ja pääomia maasta toiseen. Kansainvälistymisen myötä tuotantoketjuista on tullut yhä pidempiä ja alihankintojen sekä monikansallisten yritysten määrä on kasvanut Suomessa. Näiden muutosten myötä ihmisten on yhä vaikeampaa saada tietoa siitä, minkälaisissa olosuhteissa, millaisella palkalla ja työehdoilla tuotteet ja palvelut on tuotettu", toteaa PAMin lakimies Suvi Vilches kertoo.

Työoloja ja työntekijöiden oikeuksia valvoo parhaiten työpaikalla toimiva vahva ja itsenäinen ammattiliitto ja ammattiliittojen kansainvälisen yhteistyön kautta on mahdollista neuvotella esimerkiksi monikansallisten yritysten kanssa puitesopimuksia, joissa korostetaan työelämän perusoikeuksia. 

Lähde: Keskusteluasiakirja PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta 1/2019.

Mitä mieltä sinä olet?

Osallistu mukaan keskusteluun liiton tulevaisuudesta! PAMin tulevan tavoiteohjelman keskusteluasiakirjaa käsitellään ammattiosastojen ehdokasasettelukokouksissa 17.1.-19.2.2019.

Keskusteluasiakirja on luonnos tavoiteohjelmasta, johon sinäkin voit nyt vaikuttaa. Tarkista ammattiosaston tapahtumakalenterista milloin ehdokasasettelukokous järjestetään omassa ammattiosastossasi ja saavu paikalle.Sinun näkemyksesi, kokemuksesi ja ajatuksesi ovat meille tärkeitä!

PAMin tulevasta tavoiteohjelmasta päätetään ensi kesän liittokokouksessa 4.-6.6.2019.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle