Uutinen - 17.06.2013 klo 12.55

Juhannuksen arkipyhän vaikutus työaikaan palvelualoilla

Juhannusajan arkipyhästä ja vuosilomista on määräyksiä eri alojen työehtosopimuksissa. Täältä voit lukea, miten ne noteerataan kaupan alalla, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, hius- ja vartiointialalla sekä RAY:n työntekijöiden työehtosopimuksessa.

Juhannusajan arkipyhästä ja vuosilomista on määräyksiä eri alojen työehtosopimuksissa. Alta voit lukea, miten ne noteerataan kaupan alalla, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, hius- ja vartiointialalla sekä RAY:n työntekijöiden työehtosopimuksessa.

 

Juhannuksen työajan lyhennys kaupan alalla 2013

Kaupan alalla juhannuspäivä on työaikaa lyhentävä arkipyhäpäivä.

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahdella edeltävällä viikolla, kahdella seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana.

Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen edellyttäen, että työsuhde ennen arkipyhää on kestänyt vähintään kuukauden.

Muuta huomioitavaa juhannuksessa on, että juhannusaattoa tai juhannuspäivää ei lasketa vuosilomapäiviksi.

37,5 tuntia tekevä (kokoaikainen)

Kokoaikaisella työntekijällä juhannuspäivä vähentää kyseisen viikon tai tasoittumisjärjestelmän työpäivien määrää yhdellä ja työtuntien määrää 7,5:llä.  

Alle 37,5 tuntia (osa-aikainen)

Osa-aikaiselle työntekijälle annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys joko rahakorvauksena tai palkallisena vapaana.  Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30, se jaetaan viidellä ja työajan lyhennys on 6 tuntia.

 

Matkailu- ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut

Seuraavassa marava-alan työntekijöitä ja esimiehiä koskevat työehtosopimuksen määräykset juhannuksen osalta.

JP-päivät

Majoitus- ja ravitsemisalan työntekijät ja esimiehet ansaitsevat JP-päivän juhannuksesta. Lyhennykseen ei ole oikeutta keskeytymätöntä kolmivuorotyötä tekevillä (105) eikä työntekijöillä, joiden työsuhde ei ole kestänyt vähintään yhtä kuukautta ennen juhannusta.

Työajan lyhennykseen on oikeus työntekijällä, joka on työskennellyt vähintään yhden kokonaisen työvuoron viikolla 25, jolle juhannus sijoittuu. Työviikkohan alkaa maanantaista kello 00.00 ja päättyy sunnuntaihin kello 24.00. Mikäli työvuoro osuu kahdelle eri viikolle, katsotaan sen sijoittuneen sille viikolle, jolla työvuoro on alkanut.

Työvuoroon rinnastetaan myös tasoitusvapaa, viikolta toiselle siirretty X-päivä, JP-vapaa ja lomaltapaluurahavapaa.

Osa-aikatyöntekijän JP -päiväkorvauksen määrä lasketaan suhteellisesti siten, että juhannusta edeltävän kolmen täyden kolmiviikkoisjakson työaika jaetaan luvulla 45, ellei tämän jakson pituudesta sovita jotain muuta työehtosopimuksen 30§:n mukaisesti.
 
Vuosiloma ja sen vaikutus, kun loma sijoittuu useammalle kolmeviikkoisjaksolle sekä juhannuksen vaikutus vuosilomaan:
 
vaikutus työaikaan, jos yhdenjaksoinen loma useammalla jaksolla (loma 3.6.-25.6 yht. 18 pv)
sisältää  juhannusviikon 3 viikkoisjakson. (1. työvuorolista ajalta 27.5-16.6.2013)
 

Ma  Ti  Ke   To   Pe  La  Su

Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su

Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su

 T    T    T     T    T    V  X

 L    L   L    L    L     L    -

L     L   L    L    L    L     -

Jaksossa on maanantain ja perjantain väliselle ajalle sijoittuvia vuosilomapäiviä yhteensä 10 kpl, joiden jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 10 x 7,4 t eli yhteensä 74 tuntia. Jakson jäljelle jäävä työaika (111-74,4) on yhteensä 37,0 tuntia.

vaikutus työaikaan, kun loma jatkuu juhannusviikolle (2. työvuorolista ajalta 17.6.-7.7.2013) 

Ma  Ti  Ke   To   Pe  La  Su

Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su

Ma  Ti  Ke  To  Pe  La  Su

 L     L  L    L    L   -    -  -

 L   L     T    T    T   T     V

T  T      T    T    T    V     X

Jaksossa on maanantain ja perjantain väliselle ajalle sijoittuvia vuosilomapäiviä yhteensä 6 kpl, joiden jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 6 x 7,4 t eli yhteensä 44,4 tuntia. Lisäksi vuosilomajaksoon sisältyy juhannusaatto, jonka jakson työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,4 t. Jakson jäljelle jäävä työaika (111-51,8) on yhteensä 59,2 tuntia. Koska viimeinen vuosiloma päivä on tiistaina, työntekijä ansaitsee sille viikolle yhden vapaapäivän.

Korotetun palkan maksaminen arkipyhäviikoilla

Sunnuntai-, pyhä- ja aattotyö

Sunnuntai- ja pyhätyöstä maksetaan peruspalkka, ilta-, yö-, sekä varavastaavanlisät 100 prosentilla korotettuna. Tällaisia pyhäpäiviä ovat muun muassa juhannuspäivä.

Juhannusaattona maksetaan kello 15.00 jälkeen peruspalkka, ilta-, yö-, sekä varavastaavanlisät 50 prosentilla korotettuna.

 

Hiusala

Arkipyhät lyhentävät juhannuksen aikaan hiusalan työaikaa seuraavasti:

Viikolla 25 työaikaa lyhentää juhannusaatto. Lyhennys toteutetaan antamalla arkipyhän lisäksi yksi vapaapäivä.

Työajanlyhennys voidaan antaa vapaapäivänä arkipyhäviikolla, edellisellä viikolla tai seuraavalla viikolla. Muiden työpäivien pituutta ei lyhennetä eikä pidennetä. Jos lyhennys toteutetaan esimerkiksi antamalla ko. vapaapäivä juhannusaattona, joka on nyt perjantai, viikon työaika lyhentyy normaalin perjantaipäivän työajan määrällä.

Osa-aikaiselle lyhennys annetaan suhteutettuna jakamalla sovittu viikkotyöaika viidellä.  Lyhennys voidaan antaa palkallisena vapaana tai rahakorvauksena tehtyjen tuntien lisäksi.

Huomioi myös aattovapaamääräys. (tes 31§)

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa, juhannuspäivää eikä sunnuntaita.  Mikäli vuosiloma alkaa maanantaina 17.6., viikolla kuluu 4 lomapäivää.

Vähintään kuuden päivän loman päättyessä muuna päivänä kuin lauantaina, on loman päättymisviikolle annettava lisäksi vapaapäivä. Jos ko. loma on sijoitettu niin, että se päättyy lauantaina, on sitä seuraava sunnuntai järjestettävä vapaapäiväksi.

 

Vartiointiala

Juhannusaatto lyhentää jakson työaikaa, mikäli työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen kyseistä arkipyhää ja hän ollut töissä työvuorolistan mukaisesti molemmin puolin arkipyhää tai ainakin toisena näistä päivistä, mikäli poissaolo on johtunut hyväksyttävästä syystä. 

Yksi arkipyhä lyhentää kuukausipalkkaisen työntekijän työaikaa 8 tunnilla, viitenä päivänä viikossa työskentelevän osa-aikaisen työaikaa lyhennetään suhteutettuna 120 tunnin työaikaan ja muille osa-aikaisille maksetaan työvuoron mukainen arkipyhäkorvaus enintään 8 tunnilta, mikäli hän on töissä arkipyhänä. Arkipyhän palkka maksetaan KTA:lla.

Arkipyhälyhennys annetaan lyhentämällä kyseisen jakson työaikaa työvuoro kerrallaan tai 30.4.2014 mennessä työnantajan määräämänä aikana.

Huomioi 100 %:n sunnuntaikorotukset juhannuspäivänä ja juhannusaattona tehdystä työstä (tes 30§). Arkipyhävapaa on työaikaan rinnastettavaa työaikaa ylityökorvauksien laskennassa.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa, juhannuspäivää eikä sunnuntaita.

Mikäli vuosiloma alkaa maanantaina 17.6, kuluu täällä viikolla 4 lomapäivää. Mikäli arkipyhälyhennys toteutetaan ko. jaksolla 8 tunnin mittaisina, jakson työvelvoitetta laskettaessa vähennetään 120 tunnista lomatunnit 6,7 t/lomapäivä ja arkipyhätunnit.

Palkankorotukset

Vartiointialan palkat korottuivat 1.5.2013 1,9 %. Korotus tuli sekä taulukkopalkkoihin että henkilökohtaisiin palkkoihin.

 

RAY

Arkipyhät

Kuukausipalkkainen ansaitsee arkipyhävapaata kaksi päivää jokaista täyttä vuosineljännestä kohden. Vapaat on annettava kyseisellä tai seuraavalla vuosineljänneksellä. Tasoittumisjakson työaika lyhenee vapaan määrällä.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla juhannusviikolla, lomapäiviksi ei lasketa juhannusaattoa, juhannuspäivää eikä sunnuntaita. Mikäli vuosiloma alkaa maanantaina 17.6, kuluu tällä viikolla 4 lomapäivää.

Kirjoittanut: Annemari Anttila