Artikkeli - 29.09.2014 klo 13.41

Tutkimus: Kaupan alalla työskentelevien maahanmuuttajien kokemukset työelämästä myönteisiä

Kaupan alalla työskentelevät maahanmuuttajat ovat sitoutuneempia työpaikkaansa kuin Suomessa syntyneet työntekijät. Lisäksi he ovat hieman tyytyväisempiä oman esimiehensä työskentelyyn, ilmenee Työterveyslaitoksen toteuttamasta Esimiehenä kaupan alalla -tutkimushankkeesta (Esika).

Kaupan alalla työskentelevien maahanmuuttajien kokemukset ja asenteet työelämästä ovat tutkimuksen mukaan yleisesti myönteisiä. Tutkimuksessa maahanmuuttajalla tarkoitetaan muualla kuin Suomessa syntynyttä henkilöä.

Maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä lähes yhtä moni työskentelee esimiesasemassa (8 %) kuin Suomessa syntyneistä (11 %). Myöskään työsuhteen laatu ei eroa maahanmuuttajilla Suomessa syntyneiden työntekijöiden työsuhteesta: työsuhde on useimmiten vakituinen (90 %) ja 56 % työskentelee kokoaikaisesti.

Työn imussa eli kokemuksessa omasta vahvuudesta tai innostuksesta ei tutkimuksen mukaan ole eroa maahanmuuttajien ja Suomessa syntyneiden välillä. Maahanmuuttajat kokevat työnsä psyykkisesti vähemmän kuormittavana.

Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat joutuvat hieman useammin asiakkaiden sanallisen uhkailun kohteeksi kuin Suomessa syntyneet työntekijät. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuuden lisääntyminen omalla työpaikalla koetaan useimmiten neutraalisti (53 % vastaajista) tai myönteisenä muutoksena (35 %).

Esika on Työterveyslaitoksen vuosina 2013–2014 toteuttama tutkimushanke, jossa yhteistyökumppaneita ovat PAM ja Kaupan liitto. Tutkimus on Työsuojelurahaston rahoittama. Tutkimusaineistona on kysely PAMin vähittäiskaupan myymälätyötä tekeville jäsenille (n=992). Lisäksi kysely- ja haastatteluaineistoa on kerätty seitsemästä kohdemyymälästä. Kyselyyn vastanneista 6 % oli maahanmuuttajia. Kaikista vastaajista 36 % raportoi, että heillä on maahanmuuttajia työtovereina.

Vinkkejä esimiehelle maahanmuuttajan tukemiseen:

1. Tarjoa hyvä perehdytys ja muista palaute

• Kerro mitä työntekijältä odotetaan, neuvo ja ohjaa miten työtä tehdään turvallisesti.

• Kerro yhteisistä pelisäännöistä: miten työpaikalla käyttäydytään, miten havaittuihin ongelmiin puututaan.

• Varmista, että työntekijällä on tarvittava osaaminen.

• Anna säännöllisesti palautetta työssä onnistumisesta ja tukea työn tekemiseen.

2. Huolehdi, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti

• Varmista, että kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua koulutuksiin, vaikuttaa työaikoihin, jne.

• Muista, ettei yhdenvertaisuus tarkoita samanlaistamista eikä erilaisuuden kieltämistä.

3. Kiinnitä huomiota omiin vuorovaikutustaitoihisi

• Varmista, että olet tullut ymmärretyksi.

4. Rohkaise eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden välistä vuorovaikutusta

• Mahdollista eri ryhmien välinen vuorovaikutus työn
ohessa, eli yhdessä työtä tekemällä.

• Huolehdi, ettei eri ryhmien välillä synny klikkiytymistä.

5. Varmista, että maahanmuuttaja on tietoinen työhön liittyvistä odotuksista ja velvollisuuksista, mutta myös oikeuksista

• Kerro työterveyspalvelujen käyttämisestä, ylitöiden tekemisestä jne.

(Lähde: TTL)

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat