Uutinen - 05.06.2015 klo 10.49

Vartiointialan uusi työehtosopimus hyväksyttiin

Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja työnantajaliitto Paltan hallitukset ovat hyväksyneet vartiointialan uuden työehtosopimuksen. Katso sopimuksen sisältö täältä.

Vartiointialaa koskeva työehtosopimus:

Vartiointialan työehtosopimus on voimassa 1.6.2015–31.3.2016.

- Palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan 1.9.2015 lukien 0,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Yötyölisä on 1.9.2015 lukien 1,89 euroa tunnilta.

Sopimuksen kehittämistä koskevat tekstikysymykset:

- Työehtosopimuksen 24 §:n vaativuustason 3. kohta ”Valvonta- ja vartiointitehtävä erityiskohteissa” muutetaan kuulumaan seuraavasti: Vartiointi- tai valvontatehtävä suurlähetystössä, ydinvoimalassa (ydinenergialaissa tarkoitettu turvahenkilö), metrossa, Helsinki-Vantaan lentokentällä tai vastaava perustehtävää vaativampi valvonta- tai vartiointitehtävä.

- Osapuolet neuvottelevat 30.9.2015 mennessä vuosilomapalkan laskennan yksinkertaistamiseksi yhteisistä laskentaperusteista sekä niiden perusteella prosenttiluvuista, joilla lasketaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaisten työntekijöiden lomapalkka 1.4.2016 alkavan lomanmääräytymisvuoden alusta.

Neuvotteluratkaisun mahdolliset kustannusvaikutukset otetaan huomioon seuraavassa sopimusratkaisussa osana kustannusraamia.

Muita tekstimuutoksia:

- Kirjataan työehtosopimuksen 9 §:ään uusi kohta ”Joustava työaikajärjestelmä” seuraavasti: Paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa sopien (51 §) voidaan ottaa käyttöön joustavan työajan malli.

- Kirjataan työehtosopimuksen Työajan lyhennys ja arkipyhät -otsikon alle seuraava uusi väliotsikko ”Vuosivapaajärjestelmä” seuraavasti: Paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa sopien (51 §) voidaan kuukausipalkkaisten työntekijöiden osalta ottaa käyttöön vuosivapaajärjestelmä.

- Muutetaan työehtosopimuksen Matkustaminen-kohdassa (40 §) sopimustekstiä siten, että poistetaan viittaukset verovapaiden korvausten euro- ja senttimääräisiin enimmäismääriin ja korvataan ne viittauksella kulloinkin voimassa olevaan verohallinnon päätökseen verovapaista matkakustannusten korvauksista.

- Poistetaan työehtosopimuksen kohdasta ”Palkallinen äitiys- ja isyysvapaa” (44 §) soveltamisohje.

Työryhmät:

- Laki yksityisistä turvapalveluista ja sen vaikutukset työehtosopimukseen:

Uusi laki yksityisistä turvapalveluista on osapuolten arvion mukaan tulossa voimaan aikaisintaan vuoden 2016 aikana. Osapuolet selvittävät työehtosopimuskauden aikana, mitä muutoksia lainmuutos edellyttää työehtosopimukseen. Selvitystyössä käytetään tarpeen mukaan apuna lainmuutoksen asiantuntijaa. Vaadittavat työehtosopimusmuutokset valmistellaan siten, että ne voidaan ottaa käyttöön lain voimaantulosta alkaen lain siirtymäsäännökset huomioon ottaen.

- Sopimusosapuolet selvittävät jatkuvan neuvotteluperiaatteen mukaisesti, miten alan yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä voidaan edistää työehtosopimusta ja paikallisen sopimisen käytäntöjä kehittämällä. Työssä huomioidaan alan tulevaisuuden näkymät sekä muuttuvat asiakastarpeet. Töiden joustavamman organisoinnin lisäksi tarkastellaan työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja osaamisen ylläpitämiseen liittyviä kysymyksiä.

- Palkkausjärjestelmän ajantasaistamista jatketaan jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti. Tarvittaessa kuullaan asiantuntijoita ja hyödynnetään kahdessa edellisessä kohdassa tehtyjä havaintoja.

 

Uusimmat

Suosituimmat