Uutinen - 20.08.2015 klo 13.20

Päivittäistavarakauppa sitoutuu antamaan tietoa alihankintaketjuista

YK:n periaatteiden noudattamisesta muodostettu näkemys tekee kaupan jäteistä edelläkävijöitä ihmisoikeuksien kunnioittamisessa.

SOK, Kesko, Tuko, kansalaisjärjestöt ja viranomaiset ovat laatineet yhteisen näkemyksen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden toteuttamisesta päivittäistavarakaupan hankintaketjuissa.

Yritykset sitoutuvat muun muassa antamaan tietoa alihankintaketjuistaan sekä noudattamaan ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusvelvoitetta hankinnoissa. PAM osallistui työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoasiainministeriön vetämiin neuvotteluihin.

– Tämä ainutlaatuinen, ministeriöiden vetämä prosessi on kansainvälisesti katsottunakin iso askel eteenpäin YK:n periaatteiden käytäntöön viemisessä, sanoo PAMin kansainvälisten asioiden koordinaattori Josetta Nousjoki.

YK:n periaatteet hyväksyttiin vuonna 2011 ja ne rakentuvat kolmelle pilarille: valtioiden velvollisuudelle suojella ja edistää ihmisoikeuksien toteutumista, yritysten vastuulle kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojan turvaamiselle.

Nyt saavutetun yhteisen näkemyksen tarkoituksena on tarjota päivittäistavarakaupan yrityksille lisätyökaluja YK:ssa sovitun huolellisuusperiaatteen toteuttamiselle.

Huolellisuusperiaatteen toteuttamisessa on kyse jatkuvasta prosessista, jonka avulla yritykset tunnistavat ja ehkäisevät omia haitallisia ihmisoikeusvaikutuksiaan sekä määrittelevät, miten ne puuttuvat vaikutuksiin.

Suositukset valmistellut työryhmä toivoo myös muilta yrityksiltä esimerkin seuraamista ja niiden toiminnan arviointia samalla tavalla.

Työryhmän mukaan yritysten toimintaan liittyvien ihmisoikeusriskien arvioinnin tulee olla osa hankintaprosessia ja sisältää tuotteen valmistusvaiheen lisäksi myös tuotteen keskeisten raaka-aineiden tuotantoon liittyvät ihmisoikeusriskit.

Suosituksia ihmisoikeusriskejä ennalta ehkäiseviksi toimiksi:

- Yritysten tulee pyrkiä välttämään liikesuhteiden aloittamista niiden tavarantoimittajien kanssa, joiden toiminnassa on vakavia puutteita tai joiden vastuullisuudesta yrityksellä ei ole tietoa.
- Ihmisoikeusriskien arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että myös tavarantoimittajalla itsellään on käytössään riittävät menettelytavat riskien minimoimiseksi.
- Sopimusvaatimukset ovat yksi keino, millä voidaan pyrkiä varmistamaan, että tavarantoimittajat huomioivat havaitut ihmisoikeusriskit toiminnassaan tai ryhtyvät korjaaviin toimiin haitallisten vaikutusten syntyessä.
- Yrityksen tulee arvioida myös omat ostokäytäntönsä. Tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, etteivät ostokäytännöt estä ihmisoikeuksien toteutumista.
- Yrityksen tulee ottaa käyttöön tavarantoimittajille suunnattu, ihmisoikeuksia koskeva ohjeistus (code of conduct), käydä ohjeisto läpi tavarantoimittajien kanssa sekä kouluttaa tavarantoimittajia ja omia ostajia.
- Tavarantoimittajien tehtaiden säännölliset tarkastukset (auditoinnit).
- Jos haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia ilmenee, yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa ei tule katkaista automaattisesti. Tämän sijaan on ryhdyttävä viipymättä vuoropuheluun tavarantoimittajan kanssa epäkohtien korjaamiseksi.

Yhteisen näkemyksen jakavat Kesko Oyj, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) ja Tuko Logistics Osuuskunta sekä järjestöistä FIBS, Finnwatch ry, Kaupan liitto ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Reilu kauppa ry, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK ry, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoasiainministeriö.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat