Uutinen - 15.09.2015 klo 13.23

Ay-liikkeen esitykset yhteiskuntasopimusneuvotteluihin

SAK, Akava ja STTK jättivät yhteiskuntasopimusneuvotteluihin kymmenen kohdan esityksen keinoista ja toimista, joilla olisi edistetty työllisyyttä, kilpailukykyä, innovaatiota ja tuottavuutta kestävällä tavalla.

Konkreettisista keinoista oli tarkoitus neuvotella seuraavan vuoden aikana. Hallitus ja työnantajat kieltäytyivät keskustelemasta palkansaajajärjestöjen esityksistä, minkä vuoksi neuvottelut kariutuivat elokuussa ja maan hallitus esitti yhteisen vuoropuhelun sijaan pakkotoimia kilpailukyvyn parantamiseksi.

1. Maltilliset työmarkkinaratkaisut myös vuoden 2016 jälkeen Työmarkkinajärjestöt valmistautuvat kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä tukevan työmarkkinaratkaisun tekemiseen.

2. Työaikoihin lisää joustoa Osana hallitusohjelman työaikalainsäädännön uudistusta valmistellaan tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevia työaikaratkaisuja, kuten työaikapankkeja ja muita joustavia työaikajärjestelyitä.

3. Lisää investointeja Investointien vähäisyys on iso ongelma Suomen taloudessa. Selvitetään ja tehdään ehdotuksia muun muassa verotuksellista keinoista lisätä investointeja.

4. Omistajien ja yritysjohdon vastuu Yritysten johdon palkitsemisen ja omistajien voitonjakopolitiikan on oltava kohtuullista. Yritysten tulee myös osoittaa sitoutumista henkilöstönsä työllistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen sekä investointeihin Suomessa.

5. Muutos- ja työsuhdeturva sekä työttömyysturvan uudistaminen Työntekijöiden muutos- ja työsuhdeturvaa sekä työttömyysturvaa uudistetaan niin, että uudelleen työllistymistä nopeutetaan nykyisestä. Muutosturvaan kuuluu olennaisena osana työttömyysturva.

6. Epätyypillisissä työsuhteissa olevien työntekijöiden asemaa parannettava Yritysten tuottavuuden kehittäminen ja uusien innovaatioiden syntyminen edellyttää sitoutunutta henkilöstöä, jolla on vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien, kuten määräaikaisten, nollatuntilaisten, osa-aikatyötä tai vuokratöitä tekevien ja itsensä työllistäjien, asemaa on parannettava lainsäädännöllisin keinoin.

7. Toimialavuoropuhelu Palkansaaja- ja työnantajaliitot aloittavat toimiala- ja työpaikkakohtaiset tuottavuutta ja työhyvinvointia edistävät hankkeet tai jatkavat jo käynnistyneitä hankkeita.

8. Tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen Työhyvinvoinnin ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen sekä työn ja perhe-elämän nykyistä parempi yhteensovittaminen parantavat tuottavuutta ja kilpailukykyä kestävästi. Työntekijöiden osaamista on tuettava hyvin toimivalla koulutusjärjestelmällä sekä työtä ja opiskelua yhdistelevien koulutusmallien kehittämisellä.

9. Paikallinen sopimisen lisääminen työ- ja virkaehtosopimusten puitteissa Hallitus on asettanut selvitysmiehen tekemään ehdotuksen paikallisen sopimisen kehittämisestä 15. lokakuuta mennessä. Osana yhteiskuntasopimusneuvotteluita päätetään paikallisen sopimisen edistämisestä työ- ja virkaehtosopimuksissa.

10. Harmaan talouden torjunta Harmaan talouden torjuminen vahvistaa valtion taloutta ja estää kilpailun vääristymien syntymisen. Valmistellaan ehdotus harmaan talouden torjuntaohjelmasta, jossa esimerkiksi tilaajavastuuta kehitetään ketjuvastuun suuntaan ja varmistetaan viranomaisten riittävä määrä harmaan talouden torjunnassa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat