Uutinen - 20.04.2015 klo 09.02

Vapun ja helatorstain arkipyhät

Täältä voit tarkistaa, miten arkipyhät vaikuttavat työaikaan mm. kiinteistöpalvelualalla ja hiusalalla.

Kiinteistöpalveluala

Korvauksen edellytykset

Kuukausipalkkaiselle työntekijälle ei makseta erillistä arkipyhäkorvausta kuukausipalkan lisäksi.

Tuntipalkkaisella työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen silloin, kun työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen ko. arkipyhää ja arkipyhä olisi ollut hänen työvuoroluettelonsa mukainen työpäivä, jolta hän olisi ollut oikeutettu saamaan työstä maksettua palkkaa.

Sairauslomalla olevalle työntekijälle tai työntekijälle, joka on pois työstä lapsen sairauden johdosta, arkipyhäkorvaus maksetaan, mikäli arkipyhä olisi ollut työntekijän työpäivä ja työnantajalla olisi ollut ilman arkipyhää kyseessä olevalta päivältä sairausajan palkanmaksuvelvollisuus.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä lomautetulla työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen, mikäli arkipyhä olisi ollut hänen työpäivänsä ja jos lomautus on kestänyt ennen kyseessä olevaa arkipyhää enintään 2 viikkoa.

Korvauksen määrä

Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 7,5 tunnilta. Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 8 tunnilta.

Työntekijälle, jonka säännöllinen viikkotyöaika on alle 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus lasketaan suhteellisena.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla vapunpäivänä tai helatorstaina, niin lomapäiviksi ei lasketa näitä päiviä.

Tutustu ja tienaa sopimus

Kiinteistöpalvelualalle on solmittu ”Tutustu työelämään ja tienaa" -kesäharjoittelusopimus. Sopimuksen tarkoituksena on, että peruskoululaiset ja lukiolaiset voivat sopimuksen puitteissa tutustua työelämään. Tutustumisjaksolta maksetaan kertakaikkisena palkka 350 €, joka sisältää tutustumisjaksolta kertyneen lomakorvauksen.

Hiusala

Hiusalan työehtosopimuksen arkipyhämääräykset muutettiin 1.2.2014 alkaen vuosivapaajärjestelmäksi, jonka mukaan työntekijä ansaitsee vuosivapaata tehtyjen työtuntien mukaisesti.

Vapaan kertyminen vuonna 2015

Vapaata kertyy 1.1.2015 alkaen tai sitä myöhemmästä työsuhteen alkamisesta lukien työssäoloajalta seuraavasti:

Vapaan lukumäärä päiviä

(à 7,5 tuntia)

7,5 tunnin vapaan

ansaintakynnykset tunteina

1 217
2 434
3 651
4 868
5 1085
6 1302
7 1519
8 1736

Työssäolon veroinen aika

Laskettaessa ansaitun vapaan määrää työtunteihin rinnastetaan työstä poissaoloaika, jolta työnantaja on lain tai tämän työehtosopimuksen mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan.

Myös työehtosopimuksen 38§:n mukaiset poissaolot rinnastetaan työssäolon veroiseksi ajaksi.

Vapaan antaminen

Edellä mainitun perusteella kertyneet vapaapäivät annetaan kokonaisina päivinä kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Yksi vapaapäivä vastaa 7,5 tunnin vapaata. Vapaapäivät annetaan yhdessä tai useammassa erässä työnantajan määräämänä aikana, ellei työnantajan ja työntekijän kesken erikseen sovita jostakin muusta vapaapäivän antamistavasta.

Vuosivapaat voidaan antaa viikolla, jolloin liike on kiinni arkipyhien vuoksi. Jos vuosivapaata ei pidetä siinä yhteydessä työaikaa voidaan tasata tasoittumisjärjestelmää käyttäen (30§).

Kokoaikatyöntekijän osalta yhden vuosivapaapäivän sisältävän viikon työaika on 4 pv / 30 t. Osa-aikaisen vapaapäivän pituus on myös 7,5 tuntia. Sovittua viikkotyöaikaa lyhennetään 7,5 tunnilla.

Etukäteen voidaan sopia annettavaksi enintään viisi vapaapäivää eli 37,5 tuntia.

Osa-aikatyöntekijälle voidaan vapaa sopia maksettavaksi rahakorvauksena. Korvaus tulee maksaa viimeistään kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Vuonna 2014 ansaitut vuosivapaat on annettava viimeistään 30.4.2015.

Vapaan ajankohdasta ilmoittaminen

Ilmoitus vähintään kolmen päivän mittaisesta vapaasta on annettava työntekijälle 2 viikkoa ennen vapaan antamista, käytännössä siis tuolloin annettavassa työvuoroluettelossa.

Mikäli työntekijä sairastuu työvuoroluetteloon merkityn vuosivapaan aikana, katsotaan vuosivapaa annetuksi.

Ansionmenetyksen korvaaminen

Työntekijälle maksetaan lyhennyksen ajalta palkka voimassa olevan keskituntiansion (KTA) mukaan.

Tällä hetkellä voimassa oleva keskituntiansio lasketaan 1.7.—31.12.2014 tehtyjen työtuntien ja ansaitun palkan (peruspalkka, lisät, provisiot ym.) perusteella.

Mikäli työsuhde ei ole ollut voimassa laskentajakson aikana, lasketaan KTA työsuhteen aikaisten työtuntien ja niistä maksetun palkan perusteella.

Huomioi aattolisä, mikäli työskentelet helatorstaita edeltävänä päivänä kello 15 jälkeen.

Vuosiloma

Mikäli työntekijä on vuosilomalla vappuviikolla tai helatorstaiviikolla, lomapäiviksi ei lasketa vappupäivää eikä helatorstaita. Mikäli vähintään kuuden päivän vuosiloma alkaa maanantaina ja viimeinen lomapäivä on muu viikonpäivä kuin lauantai, loman päättymisviikolle on annettava vapaapäivä. Jos ko. loma on sijoitettu niin, että se päättyy lauantaina, on sitä seuraava sunnuntai järjestettävä vapaapäiväksi. Vuosilomaan ei voi sisällyttää vuosivapaapäiviä.

Muut palvelualat

Lisää palvelualojen vapun ja helatorstain arkipyhämääräyksiä löytyy nettijutusta Kevään 2015 arkipyhät eri aloilla. Siitä selviää määräykset mm. kaupan alalla, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, vartiointialalla, hiihtokeskusalalla, golfalalla, ohjelmapalvelualalla, huvi- teema- ja elämyspuistoissa sekä Avecran junapalveluhenkilökunnalla.