Muokattu: 02.09.2019 - 13:06

Aktiivimalli

Vuoden 2018 alusta työttömyyspäivärahan maksamisessa sovelletaan ns. aktiivimallia. Kun ansiopäivärahaa aletaan maksaa, työttömän aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän jaksoissa. Jakso voi ns. hyväksyttävästä syystä keskeytyä (esim. isyysrahajakso) ja jatkua keskeytyksen jälkeen. Säädökset koskevat myös ansiopäivärahan lisäpäivillä olevia.

Aktiivisuuden puuttuminen laskee päivärahaa 4,65% seuraavalla 65 maksupäivän jaksolla

Edellisen tarkastelujakson aktiivisuus vaikuttaa etuuteen aina seuraavalta 65 maksupäivän jaksolta. Aktiivisuuden muotoja ei voi laskea yhteen. Jos henkilö ei täytä yhdenkään aktiivisuusvaatimuksen kohtaa, hänen päivärahansa taso laskee seuraavalla 65 maksupäivän jaksolla 4,65 prosentilla. Päivärahan tason muuttuessa asiasta annetaan aina uusi päätös.

Aktiivisuudeksi lasketaan lain mukaan:

 • Palkkatyö, jos sitä on tehty niin paljon, että yhden kalenteriviikon aikana tehtynä kyseinen viikko kerryttäisi työssäoloehtoa. Useimmiten tämä tarkoittaa vähintään 18 tuntia työtä 65 päivän tarkastelujakson aikana. Joillakin työaikajärjestelyltään poikkeavilla aloilla (esim. opettajat tai luovan ja esityksellisen alan työt), työssäoloehtoon luettava viikko voi täyttyä vähäisemmälläkin työtuntimäärällä tai työssäoloehdon täyttyminen voidaan laskea ansioista.
 • Yritystoiminta, jos ansaitsee vähintään 23% yrittäjän työssäoloehtoa kerryttävästä kuukausiansiosta. Vuoden 2019 luvuilla laskettuna tämä tarkoittaa vähintään 246 euron tuloja 65 päivän tarkastelujakson aikana.
 • Vähintään 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa. TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin, joita ovat työnhaku- ja uravalmennus, omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työ- tai koulutuskokeilu ja kuntouttava työtoiminta.
 • Vähintään 5 päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa. Tällaisia palveluja voivat olla mm. työhönvalmennus ja ura- ja ammatinvalinnanohjaus. Työvoimaviranomaisen järjestämänä palveluna voidaan pitää myös ulkopuoliselta palveluntuottajalta hankittua palvelua. Työ- ja elinkeinotoimisto voi hankkia työnhakijalle esimerkiksi palveluja, joiden sisältöä ei ole tarkasti yksilöity, vaan palvelun tuottaja räätälöi palvelun työnhakijan palvelutarpeen perusteella. Palvelun tulee siis olla TE-toimiston järjestämää tai hankkimaa.
  Tutustu niihin palveluihin, joista TE-toimistot ovat ilmoittaneet. Palvelut on jaoteltu TE-toimistoittain. Pyrimme päivittämään taulukkoa jos/kun siihen tulee muutoksia. Taulukkoa kannattaa zoomata suuremmaksi, jotta tekstiä on helpompi lukea.
 • Aktiivisuusehdon voi täyttää myös osassa ammattiliittojen, kuntien, järjestöjen ja työnantajien järjestämää työllistymistä tukevaa toimintaa. Ennen toimintaan osallistumista kannattaa varmistaa, kerryttääkö se aktiivisuutta.

Aktiivisuutta ei seurata seuraavissa tilanteissa:

 • Etuudensaajalla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus eläkeyhtiössä. Tämä tarkoittaa myös kuntoutustukea ja osatyökyvyttömyyseläkettä.
 • Etuudensaaja työskentelee omaishoitajana tai perhehoitajana. Tämä edellyttää omaishoidosta tai perhehoidosta tehtyä toimeksiantosopimusta. Jos kyseessä on sen sijaan työsuhde, aktiivisuutta seurataan.
 • Etuudensaaja saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta kuten osatyökyvyttömyyseläke, tartuntatautiraha ja sotilasavustus.

Jos ansiopäivärahaa on jo maksettu alennettuna, yllä mainitut tilanteet palauttavat sen normaalille tasolle.

65 päivän tarkastelujakso alkaa alusta seuraavissa tapauksissa:

 • Henkilön työssäoloehto täyttyy
 • Henkilö on työllistynyt kokoaikatyössä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
 • Henkilö on työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
 • Henkilön työttömyyspäiväraha on hylätty työajan tai palkan perusteella (TTL 4 luku 3 ja 5§)
 • Henkilö on saanut karenssin tai hänelle on asetettu työssäolovelvoite

Aktiivisuuden seuranta koskee lomautettujakin

Jos henkilö on lomautettu kokoaikaisesti alle 65 päivää, aktiivisuutta ei seurata.Jos henkilö on lomautettu lyhennetylle työviikolle, hänen katsotaan olevan aktiivinen. Jos lomautus muuttuu kokoaikaiseksi, aktiivisuutta ei seurata, mikäli lomautus kestää alle 65 päivää.Lyhennetylle työpäivälle lomautetun, jolle maksetaan soviteltua päivärahaa, aktiivisuutta seurataan. Samoin tehdään, jos lomautustapa vaihtelee niin, että soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan.

Ei vaikuta enimmäismaksuaikaan

Edellä kuvatulla aktiivisuuden seurannalla ei ole vaikutusta ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaan. Alennettu päiväraha kerryttää enimmäismaksuaikaa samoin kuin kokonaan työttömän täysi ansiopäiväraha: jokaisesta maksetusta päivästä laskuriin tulee yksi päivä lisää.

Jos ansiopäivärahaa sovitellaan, ensin täyttä päivärahaa alennetaan 4,65% ja sen jälkeen sovitellaan alennettua päivärahaa.

Uusimmat

Suosituimmat