Ansiopäivärahan sovittelu muuttui 1.4.2019

Päivitetty: 02.05.2019

Sovitellun päivärahan perusteet muuttuivat huhtikuun alussa 2019. Suurin muutos koskee henkilöitä, joilla on osa-aikatyö, enintään kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö, tuloa yritystoiminnasta tai omasta työstä tai jotka on lomautettu lyhennetylle työpäivälle. Jos henkilö on lomautettu lyhennetylle työviikolle, soviteltu päiväraha maksetaan kuten ennenkin. Työajan lyhennyksen tapa määräytyy lomautusilmoituksen perusteella.

Aiemmin työstä saatu tulo otettiin ansiopäivärahan maksamisessa huomioon sillä hakujaksolla (4 viikkoa tai kuukausi), jolloin työ käytännössä tehtiin. Esimerkiksi maaliskuussa tehdyn työn palkka soviteltiin maaliskuun hakemuksen yhteydessä, oli palkanmaksupäivä sitten mikä hyvänsä. Jos palkka maksettiin paljon jälkikäteen, saattoi päivärahaa joutua odottamaan, koska palkkatietoja ei aina heti ollut saatavilla.

Uudistuksen jälkeen soviteltua päivärahaa voi saada, jos henkilö saa tuloa osa-aikaisesta työstä, enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä, yritystoiminnasta tai omasta työstä. Perusteena on siis nimenomaan tulon saaminen, ei sen ansaitsemisajankohta. Palkanmaksupäivä määrittää sen, maksetaanko päiväraha soviteltuna vai ei.

Lakimuutos tuo tullessaan myös aivan uudenlaisia tilanteita, jotka on hyvä tietää, jos soviteltua päivärahaa hakee 1.4.2019 jälkeiseltä ajalta. Siltä osin kuin hakemus kohdistuu huhtikuuta edeltävään aikaan, se käsitellään vielä vanhojen säännösten mukaisesti.

Täyttä päivärahaa, vaikka on töitä

Jos henkilöllä on esimerkiksi osa-aikatyö, jonka palkka maksetaan seuraavassa kuussa, voi syntyä tilanne, että hän saa täyttä päivärahaa joltakin kuukaudelta, vaikka on työssä. Tämä johtuu siitä, että palkka otetaan huomioon sovittelussa vasta siinä kuussa, kun se maksetaan.

Päivärahaa haetaan 4 viikon tai kuukauden jaksoissa kuten ennenkin ja käsitellään saapumisjä'rjestyksessä. Työttömyyskassa ei muuta näitä jaksoja, jotta päiväraha voitaisiin maksaa aiemmin.

Esimerkki 1: Osa-aikatyö alkaa 1.5.2019 ja toukokuun palkka maksetaan vasta kesäkuun puolella. Toukokuussa ei ole palkkapäivää, joten päiväraha maksetaan toukokuun ajalta täytenä, vaikka henkilö on tuolloin osa-aikatyössä.

Esimerkki 2: Osa-aikatyö jatkuu kesäkuussa, jolloin maksetaan toukokuun palkka. Kesäkuun hakemus sovitellaan toukokuun palkalla, koska sen maksupäivä on kesäkuussa. Kesäkuun palkka maksetaan heinäkuussa ja sitä käytetään aikanaan heinäkuun hakemuksen sovittelussa.

Työajan tarkastelu

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, kun työaika on enintään 80% alan kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työaikavertailu tehdään lakimuutoksen jälkeen kuitenkin hieman aiemmasta poiketen. Työajan tarkastelussa saatetaan käyttää edellisen kuukauden työaikaa.

Työaikavertailussa kuukauden työpäivien määrä ei enää vaikuta, vaan vertailu tehdään sillä oletuksella, että kuukaudessa on 21,5 työpäivää. Tästä syystä on mahdollista, että lähellä 80% työaikaa tekevän henkilön päivärahahakemus hylätään, jos työajan vertailussa käytetään edellisen kuukauden työaikaa (ks. esimerkki 5).

Esimerkki 3: Henkilön osa-aikatyön palkka maksetaan aina seuraavassa kuussa. Kun sovittelussa käytetään edellisen kuukauden palkkaa (vrt. esimerkit 1 ja 2), myös työajan tarkastelussa käytetään edellisen kuukauden työtunteja. Henkilö on tehnyt toukokuussa 110 tuntia työtä. Hänen enimmäistyöaikansa kesäkuussa on 7,5 * 21,5 = 161,25 tuntia (vaikka kesäkuussa on 20 työpäivää, kerroin on silti 21,5). Tästä 80% on 129 tuntia. Henkilölle voidaan siis maksaa työajan puolesta maksaa soviteltua päivärahaa kesäkuun ajalta (110 < 129).

Esimerkki 4: Jos kuukaudessa on päiviä, joilta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, näitä päiviä ei oteta mukaan enimmäistyöaikaa laskettaessa. Esimerkiksi jos henkilö saa sairauspäivärahaa kesäkuussa ja hänellä olisi oikeus ansiopäivärahaan vain 12 päivältä, työajan tarkasteluun otetaan nuo 12 työpäivää. Enimmäistyöaika kesäkuussa olisi tässä tapauksessa 12 * 7,5 = 90 tuntia. Jos henkilö on esimerkin 3 mukaisesti toukokuussa työskennellyt 110 tuntia, kesäkuun päivärahahakemus hylätään työajan perusteella. Tässä tapauksessa henkilö ei siis saa ansiopäivärahaa, vaikka hän olisi ollut 12 päivää kokonaan työttömänä.

Esimerkki 5: Henkilön työaika on 6 tuntia päivässä. Palkka maksetaan aina seuraavassa kuussa. Työajan tarkastelussa käytetään tällöin edellisen kuukauden työaikaa ja enimmäistyöaikaa laskettaessa kerroin on 21,5. Enimmäistyöaika on siis 21,5 * 7,5 = 161,25 tuntia. Tästä 80% on 129 tuntia. Tähän lukuun verrataan edellisessä kuussa tehtyjä työtunteja. Jos edellisessä kuussa työpäiviä on ollut 22 (6h/pv), työajaksi tulee 132 tuntia ja päivärahahakemus hylätään työajan perusteella (132 > 129). Jos edellisessä kuussa työpäiviä on ollut 21, työajaksi tulee 126 tuntia ja työajan puolesta henkilöllä on oikeus saada ansiopäivärahaa (126 < 129). Samalla päiväkohtaisella työajalla lopputulos voi siis olla erilainen.

Ei työtä, mutta ei päivärahaakaan

Voi syntyä myös tilanne, jossa työtä ei enää ole, mutta ansiopäivärahaakaan ei samalta kuukaudelta välttämättä saa.

Esimerkki 6: Osa-aikatyö päättyy 31.5.2019. Palkka on maksettu aina seuraavassa kuussa eli tässä tapauksessa palkkapäivä on kesäkuussa. Henkilö on kokonaan työtön kesäkuussa. Kesäkuulta ei makseta kuitenkaan täyttä päivärahaa, koska toukokuun palkka on maksussa silloin. Jos toukokuussa on ollut paljon työtunteja, tai palkkaa on maksettu paljon, kesäkuun hakemus saatetaan hylätä jommallakummalla perusteella kokonaan.

Lomautustilanteet

Lakimuutos koskee henkilöitä, joiden päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen vuoksi. Sovitellun päivärahan maksaminen jatkuu kuitenkin entiseen tapaan, jos työajan lyhentäminen lomautuksen vuoksi koskee viikoittaista työaikaa. Työajan lyhennyksen tapa määräytyy lomautusilmoituksen perusteella. Työaikatarkastelu lomautustapauksissa tehdään kalenteriviikoittain.

Jos palkanmaksupäivä osuu ajalle, jolta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, tuloja ei oteta mukaan sovitteluun

Sovittelussa ei käytetä palkkoja, jotka on maksettu ajalla, jolta henkilöllä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Esimerkiksi jos henkilö on sairauspäiväraha-ajalla tai hän on saanut karenssin TE-toimistosta ja palkkapäivä osuu tuohon aikaan, maksettua palkkaa ei koskaan huomioida ansiopäivärahan sovittelussa.

Seuraavissa poikkeustilanteissa maksettu palkka otetaan kuitenkin mukaan sovitteluun:
- henkilön työnhaku TE-toimistossa on poikki
- henkilön palkanmaksupäivää osuu omavastuuajan kanssa samalle ajalle
- henkilöllä on työssäolovelvoite Näissä tapauksissa maksettu palkka otetaan mukaan sovitteluun

Esimerkki 7: Henkilöllä on osa-aikatyö ja hän hakee soviteltua päivärahaa toukokuulta. Hän on sairaslomalla ja saa sairauspäivärahaa ajalla 25.5. – 31.5.2019 eikä ole tuolta ajalta oikeutettu ansiopäivärahaan. Palkanmaksupäivä on 31.5.2019. Koska palkanmaksupäivä osuu jaksolle, jolta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, palkkaa ei oteta sovitteluun. Henkilö saa toukokuulta täyttä ansiopäivärahaa (niiltä päiviltä, jolloin hänellä on päivärahaan oikeus).

Jos osa-aikatyön palkka maksetaan aina seuraavassa kuussa, ei kokoaikatyön alkaessa ko. palkkaa koskaan sovitella.

Esimerkki 8: Osa-aikatyö loppuu 31.5.2019. Osa-aikatyön palkka maksetaan kesäkuussa. Henkilö aloittaa kokoaikatyön 1.6.2019 eikä hae kesäkuulta päivärahaa. Toukokuun osa-aikatyöstä maksettua palkkaa ei koskaan sovitella.

Aktiivisuus voi täyttyä samasta työstä kahteen kertaan

Aktiivisuus voi lakimuutoksen jälkeen täyttyä samasta työstä kahteen kertaan.

Esimerkki 9: Jos toukokuussa on paljon työtunteja, aktiivisuus täyttyy niiden perusteella. Toukokuun työstä maksetaan palkka kesäkuun puolella. Jos (kesäkuun) hakemus hylätään (toukokuun) palkan tai työajan perusteella, aktiivisuuden tarkastelujakso nollataan.

Työssäoloehtoa seurataan kuten ennekin eli niiltä ajoilta, jolloin työ on käytännössä tehty

Työssäoloehtoa seurataan kuten ennenkin. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, että työssäoloehdon täyttyessä viimeistä palkkalaskelmaa on odotettava, jos palkka maksetaan jälkikäteen. Palkkatietoja on em. tapauksessa odotettava, koska niitä tarvitaan päivärahan uudelleen määrittelyyn.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle