Muokattu: 03.01.2017 - 15:15

Avainsanat: Hiusala, Työehdot

Hiusalan vuosivapaat

Hiusalan vuosivapaajärjestelmän mukaan työntekijä ansaitsee vuosivapaata tehtyjen työtuntien mukaisesti.

Vapaan kertyminen

Vapaata kertyy kalenterivuosittain vuoden alusta tai mikäli työsuhde alkaa kesken kalenterivuoden, työsuhteen alkamisesta lähtien seuraavasti:

vapaan lukumäärä päiviä
(á 7,5 tuntia)

7,5 tunnin vapaan ansaintakynnykset tunteina

1

217

2

434

3

651

4

868

5

1085

6

1302

7

1519

8

1736

Työssäolon veroinen aika

Vuosivapaata kerryttävät myös sellaiset poissaolot, jotka lasketaan työssäolon veroisiksi. Työssäolon veroisena pidetään sellaista työstä poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain tai työehtosopimuksen mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan.

Työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä on estynyt tekemästä työtä työehtosopimuksen 38 §:n mukaan. Samoin säännöllisiin työtunteihin rinnastetaan työnantajan osittainkin kustantama koulutusaika siltä osin, kun työnantaja korvaa ansionmenetyksen.

Vuosilomapäivät eivät kerrytä vuosivapaata.

Vuosivapaa lasketaan työssäolopäiväksi vuosilomaa määrättäessä

Vuosivapaa katsotaan työssäolon veroiseksi ajaksi, kun lasketaan vuosiloman pituutta. Tällöin siis ne päivät, joina työntekijä on pois töistä ja pitää vuosivapaata, kerryttävät vuosilomaa

Vapaan antaminen

Vapaapäivät annetaan kokonaisina päivinä kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä

Yksi vapaapäivä vastaa 7,5 tunnin vapaata. 

Vapaapäivät annetaan yhdessä tai useammassa erässä työnantajan määräämänä aikana, ellei työnantajan ja työntekijän kesken erikseen sovita jostakin muusta vapaapäivän antamistavasta. Vapaiden antamistavasta on suositeltavaa sopia paikallisesti. Vuosivapaita tulisi antaa mahdollisuuksien mukaan siten, että ne sijoittuvat toisen vapaan yhteyteen.

Vuosivapaa voidaan antaa viikolla, jolloin liike on kiinni arkipyhästä johtuen.

Vapaan sisältävän viikon säännöllistä työaikaa lyhennetään lyhennyksen tuntimäärällä.

Etukäteen voidaan sopia annettavaksi enintään viisi vapaapäivää eli 37,5 tuntia.

Osa-aikatyöntekijälle voidaan vapaa sopia maksettavaksi rahakorvauksena. Korvaus tulee maksaa viimeistään kertymävuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Vapaan ajankohdasta ilmoittaminen

Ilmoitus vähintään kolmen päivän mittaisesta vapaasta on annettava työntekijälle 2 viikkoa ennen vapaan antamista. Yksittäiset vapaapäivät ilmoitetaan työvuoroluettelossa.

Työntekijän sairaudesta johtuva poissaolo ei aiheuta muutoksia työvuoroluetteloon.

Ansionmenetyksen korvaaminen

Työntekijälle maksetaan lyhennyksen ajalta palkka voimassa olevan keskituntiansion mukaan. 

Mikäli työsuhde päättyy ennen kuin ansaittu vapaa on pidetty, maksetaan tästä korvaus lopputilin yhteydessä. Korvaus maksetaan ansaittujen vapaapäivien lukumäärän perusteella sen hetkisen keskituntiansion mukaan. Jos työntekijälle työsuhteen päättyessä on annettu vapaata etukäteen, työnantaja saa pidättää maksetun palkkaennakon työntekijän lopputilistä.

Voimassa oleva keskituntiansio lasketaan edellisen puolivuotiskauden (1.1.-30.6. tai 1.7.—31.12.)  tehtyjen työtuntien ja ansaitun palkan (peruspalkka, lisät, provisiot ym.) perusteella.

Mikäli työsuhde ei ole ollut voimassa laskentajakson aikana, lasketaan keskituntiansio työsuhteen aikaisten työtuntien ja niistä maksetun palkan perusteella.

Mikäli laskennallinen keskituntiansio jää pienemmäksi kuin työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka, maksetaan kuitenkin vähintään voimassa olevan tuntipalkan mukainen palkka.

Aattolisä ja pyhätyön korvaukset

Loppiaisaattona, kiirastorstaina, helatorstaita edeltävänä päivänä, pyhäinpäivän aattona ja uudenvuodenaattona maksetaan kello 15.00 jälkeen tehdystä työstä aattolisä.

Jouluaattona aattolisä maksetaan koko työvuorosta.

Työaikalisät maksetaan myös provisiopalkkaiselle työntekijälle.

Pyhäpäivänä tehdystä työstä maksetaan 100 % korotettu palkka.

Provisiopalkkaisen työntekijän korotettu palkka lasketaan palkkaryhmä 1. mukaisesta palkasta.

Uusimmat

Suosituimmat