Muokattu: 16.05.2019 - 15:54

Avainsanat: Myymälätyö, Työsuojelu, Työehdot

Kauppojen aukiolot ja lisätyö, yksintyöskentely ja yötyö

Kauppojen aukiololain kumoutuminen vuoden 2016 alusta tuo uusia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia työntekijöiden arkeen. Kaupan tes ja lait takaavat työntekijälle oikeuksia, joita työnantajan tulee noudattaa.

Työntekijänä sinun kannattaa huomioida muutamia asioita, jos

Lisätyö

Lisätyöllä tarkoitetaan työtä, joka ylittää sovitun työajan, mutta ei ylitä työaikalaissa säädettyä säännöllisen työajan enimmäismäärää.

Työsopimuslaki 2 luku 5 §

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille 6 luvun 6 §:stä riippumatta.

Jos 1 momentissa tarkoitetun työn vastaanottaminen edellyttää sellaista koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus

Työnantajalla on velvollisuus tarjota lisätyötä

Työnantajan on tarjottava lisätyötä kaikille siihen halukkaille oma-aloitteisesti ja tasapuolisesti.

Lisätyötä on tarjottava, kun vapautuu kokoaikainen työpaikka tai tarjolla on ”ylimääräisiä” työtunteja.

Säännöllisen työn ja lisätyön yhteenlaskettu enimmäismäärä on 37,5 tuntia viikossa.

Mikäli työnantaja ei täytä velvollisuuttaan lisätyön tarjoamiseen, työntekijällä on oikeus vaatia korvausta aiheutuneesta ansionmenetyksestä.

Voit itse vaikuttaa lisätyön saamiseen

Lisätyöoikeus ei aina toteudu ilman omaa aktiivisuutta. Vaikka sinun ei tarvitse erikseen lisätunteja pyytää, ei pyytämisestä haittaakaan ole. Jos huomaat virheitä, ota hetimiten yhteyttä työnantajaan/työvuorosuunnittelijaan.

Mikäli et saa lisätunteja pyynnöistä huolimatta, ota yhteys luottamusmieheen, sillä hän valvoo lisätuntien tarjoamista.

Jos työpaikallesi ei ole valittu luottamusmiestä, suosittelemme luottamusmiehen valitsemista. Valinnan voi tehdä milloin vain.

Jos omasta aloitteestasi olet osa-aikainen tai olet ilmoittanut työnantajalle, ettet halua lisätyötä, niin työnantajan ei tarvitse tarjota lisätyötä sinulle. Et ole kuitenkaan sidottu tähän tilanteeseen - voit milloin tahansa ilmoittaa työnantajalle halukkuudestasi lisätyöhön, jonka jälkeen työnantajan tulee tarjota lisätyötä.

Mitä työtä voit vaatia?

Voit vaatia samankaltaista työtä, jota olet tehnyt tähänkin saakka.

Jos työsopimuksessasi on mainittu työn suorittamispaikka, esimerkiksi talousalue tai pääkaupunkiseutu, on sinulla oikeus hakea lisätöitä jokaisesta ketjun toimipisteestä.

Työnantajan on hyödynnettävä työehtosopimuksen mukaisia työaikajärjestelyjä täyttääkseen lisätyön tarjoamisvelvollisuutensa.

Esimerkki:

Neea ja Eetu ovat vakituisia osa-aikatyöntekijöitä. Hanna ja Ville ovat uusia työntekijöitä. Neealle olisi voitu tarjota työtä 7–9. Eetulle olisi voitu tarjota työtä 16–18 ja 22–22.30.

Pia on vakituinen osa-aikatyöntekijä. Heikki on uusi työntekijä. Pialle ei voida tarjota lisätyötä, koska työvuorot ovat samaan aikaan.

Koulutus

Työnantajan on järjestettävä koulutusta, jos työntekijä sitä tarvitsee voidakseen ottaa työn vastaan. Koulutusvelvollisuus on melko suppea, kuitenkin tavallista työhön perehdyttämistä laajempi.

Esimerkkejä:

 1. Työnantaja tarvitsee lisätyövoimaa kenkäosastolle, elintarvikekassa on halukas tekemään lisätunteja kenkäosastolla. Työnantaja on tällöin velvollinen järjestämään uuden työn vastaanottamiseksi tarpeellinen koulutus.
 2. Yrityksellä on kolme toimipistettä pääkaupunkiseudulla, työnantaja on velvollinen tarjoamaan lisätöitä kaikista kolmesta toimipisteestä.
 3. Yrityksellä on tarjolla kokin työtä, työnantaja ei ole velvollinen kouluttamaan osa-aikaista myyjää kokin ammattiin, jotta myyjä voisi ottaa vastaan lisätyötä.

Huomioitavia asioita

Yrityksessä on käytävä yt-neuvottelut säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisaikojen muuttuessa. Samalla työntekijän kannattaa ottaa keskusteluun mahdolliset työmatkojen vaikeutumiset, lastenhoito-ongelmat sekä yö- ja yksintyöskentelyyn liittyvät uhat.

Työntekijälle selvitetään työhön sisältyvä mahdollinen yksintyöskentely ja sen työturvallisuusriskit.

Sunnuntaina tai kirkollisena juhlapyhänä saa teettää työtä vain, jos siitä on työsopimuksella sovittu tai työntekijä antaa siihen erikseen suostumuksensa.

Työntekijällä on kalenterivuoden aikana vähintään 22 työstä vapaata sunnuntaita, myös vaikka hän on antanut suostumuksensa sunnuntaityöhön.

Työntekijällä on kalenterivuoden aikana vähintään 17 perjantai-lauantai, lauantai-sunnuntai tai sunnuntai-maanantai vapaapäiväyhdistelmää.

Viikonloppuvapaista vähintään 9 annetaan lauantai-sunnuntai vapaapäiväyhdistelmänä, ellei työntekijä työskentele vain viikonloppuisin.

Vuosilomalle sijoittuvat viikonloppuvapaat lasketaan saaduiksi viikonloppuvapaiksi.

Työvuoroluetteloa laadittaessa on työntekijälle varattava tilaisuus esittää mielipiteensä.

Työntekijä saa sunnuntain tai kirkollisen juhlapäivän vapaaksi perustellusta perhesyystä, ilmoitettuaan siitä ennen työvuorolistan laatimista. Perusteltu perhesyy voi olla esimerkiksi suunniteltu sukulaismatka tai lapsen syntymäpäivä.

Valmistellessaan tai aikoessaan muuttaa tasoittumisjärjestelmää työnantajan on varattava luottamusmiehelle, tai jollei sellaista ole valittu, työntekijöille tilaisuus esittää mielipiteensä. Luonnokseen perehtymiseen on varattava riittävä aika.

Työvuorolistat ovat tärkeitä lisätyöoikeuden selvittämiseksi ja korvauksen laskemiseksi.

Lisätyöoikeuden toteutumista voi valvoa itse. Kirjaa suunnitellut ja tehdyt työtunnit ylös (merkitse kenen aloitteesta suunniteltu työvuoro on muuttunut), tarkista palkkanauhasi ja valvo, että työsopimustunnit vastaavat todellisuutta. Näillä kaikilla voi olla vaikutusta myös muihin työehtosopimuksen etuihin.

Työntekijä tai hänen valtuuttamansa edustaja voi pyytää vanhat työvuoroluettelot nähtäväkseen. Ellei se onnistu, apua saa aluehallintovirastosta (AVI). Työnantajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä toimitettava jäljennös työvuoroluetteloista.

Yksintyöskentely

Yksintyöskentely on asiakaspalvelutyötä, jota työntekijä tekee yksin myymälässä, kioskissa, myymälän tai tavaratalon yhdessä kerroksessa tai huolto- ja liikenneasemalla.

Työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, että voit käytännössä pitää ruokajakahvitaukosi, oli sitten kyseessä yksintyöskentely tai yötyö.

Yksintyöskentely ja väkivallan uhka

Väkivallan uhka ja tapaturman vaara korostuvat, kun työskennellään yksin. Työntekijä voi kokea voimakasta turvattomuuden tunnetta, koska hänellä ei ole mahdollisuutta saada apua työtovereilta.

Yksintyöskentelyä on vältettävä aina, jos työhön liittyy vakavan tapaturman tai äkillisen sairastumisen vaara.

Yksintyöskentely voi aiheuttaa voimakasta haittaa, jos se kestää pitkään, on pakollista ja siitä ei voi kieltäytyä sekä sitä tehdään suljetussa tiloissa yöaikaan. Joillekin meistä yksityöskentely ei vain sovi!

Yksintyöskentelyn haittoja voidaan torjua:

 • Suunnittelemalla työt niin, ettei yksintyöskentelytilanteita synny, esimerkiksi palkkaamalla vartijoita.
 • Laatimalla selkeät toimintaohjeet uhkaaviin tilanteisiin, työvälineiden käyttöön sekä turvallisuusasioihin.
 • Perehdyttämällä ja kouluttamalla työntekijät säännöllisesti uhkatilanteiden varalta.
 • Varustamalla työntekijät ja työskentelytilat toimivilla yhteydenpito-, hälytys- ja itsepuolustusvälineillä.

Vaarojen arviointi

Vaarojen arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa vaarat ennalta ja poistaa tai pienentää riskit ennen kuin sattuu tapaturma tai työntekijän terveys kärsii.

Työnantajan on selvitettävä työstä, työympäristöstä tai työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Näissä tapahtuviin muutoksiin on reagoitava viipymättä.

Työnantajan tulee tehdä vaarojen arviointi, joka sisältää myös työpaikkaan kohdistuvan väkivallan uhan arvioinnin.

Arvioinnissa otetaan huomioon mm.:

 • työskentely yksin (varsinkin ilta- ja yöaikaan)
 • työpaikkaan kohdistuneet ja työpaikan lähiympäristössä sattuneet väkivaltatapaukset
 • rahan tai arvokkaan omaisuuden käsittely.

Arvioidun vaaran perusteella työnantajan tulee järjestää työ ja työolosuhteet siten, että väkivallan uhkaa voidaan torjua tai vähentää. Kun työtehtävät edellyttävät yksintyöskentelyä, tulee työnantajan toimia kiinteässä yhteistyössä työntekijöiden, työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön kanssa.

Väkivallan uhkaa tulee torjua mm.:

 • laatimalla menettelytapaohjeet väkivaltatilanteen varalle
 • antamalla työntekijälle riittävä opastus tai koulutus käytössä oleviin turva- ja hälytysjärjestelmiin
 • suunnittelemalla työpisteet rakenteellisesti turvallisiksi
 • todetun väkivallan uhan huomioiminen työvoiman mitoituksessa sekä työvuoro- ja työaikasuunnittelussa
 • varmistamalla yhteydensaanti poliisiin tai vartiointiliikkeeseen, esimerkiksi puhelimella.

Yötyö

Työaikalain mukaan yötyö on kello 23:n ja 06:n välisenä aikana tehtävää työtä.

Kaupan työehtosopimuksen mukaan yötyöstä on sovittava työntekijän kanssa 23 § mukaisesti. Mikäli työnantaja ei saa muutoin työvuoroa täytettyä, työnantajalla on oikeus työvuoron määräämiseen.

Yötyönä pidetään työvuoroa, josta vähintään 1,5 tuntia tehdään klo 23-06.

Yövuoro ei saa alkaa eikä päättyä klo 01-05 välillä, ellei yrityksen tavanomaiseen toimintaan liittyvä painava syy tätä edellytä.

Yövuoroja saa teettää enintään 5 peräkkäin. Sovittaessa yötyöstä työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia enintään 7 peräkkäisestä yövuorosta.

Vähintään 5 peräkkäisen yövuoron jälkeen tulee olla 2 vapaata. Yksittäisiä yövuoroja tulee pyrkiä välttämään.

Mikäli yötyötä teetetään jatkuvasti osana työnantajan tavanomaista toimintaa, yötyön teettämisen periaatteet ja käytännöt on käsiteltävä osana työsuojelun yhteistoimintaa. Tässä yhteydessä on huomioitava erityisesti toimintatavat, joilla voidaan tukea terveyttä, työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Jos työtä tehdään klo 23-06 ja työntekijän tavallisen työmatkan edellyttämää ylestä kulkuneuvoa tai mahdollisuutta työntekijän oman kulkuneuvon käyttöön ei ole työvuoron alkamis- ja päättymisajankohtana, työnantajan on järjestettävä kuljetus.

Nuorilla työntekijöillä yötyön teettäminen on pääosin kielletty.

Yötyö ja jaksaminen

Yötyö kuormittaa työntekijää fyysisesti ja psyykkisesti enemmän kuin päivätyö. Yksilölliset erot sopeutumisessa yötyöhön voivat olla suuria. Kuormituksen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi ovat mm. perhesuhteet ja työmatkan käytettävän ajan piteneminen.

Yötyötä tekeville on tehtävä työnantajan kustannuksella terveystarkastuksia yötyötä aloittaessa sekä vaikutusten seuraamiseksi. Terveystarkastuksia tehdään ainakin, jos työntekijä tekee vähintään 20 yövuoroa vuodessa. Yötyön mahdollisesti aiheuttamien yleisten ja yksilöllisten terveyshaittojen selvittäminen kuuluu työterveyshuollon tekemään työpaikkaselvitykseen.

Voit itse vaikuttaa yötyössä jaksamiseen, kun huolehdit riittävästä unesta, syöt terveellistä ruokaa säännöllisin väliajoin ja muistat liikkua. Terveystarkastuksessa kannattaa käydä säännöllisesti.

  Kansio

Materiaalit

Otsikko   Sopimusala   Tiedoston koko  
Kauppojen aukiolot ja mitä kannattaa huomioida Oppaassa lisätöistä, yksityöskentelystä ja yötyöstä KB

Uusimmat

Suosituimmat