Muokattu: 20.10.2016 - 10:08

Avainsanat: Työehdot

Kilpailukykysopimuksen tuomat muutokset golf-alan työehtosopimukseen

Sopimuskausi

Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.12.2016 ja on voimassa 30.11.2017 saakka.

Työajan pidentäminen

Vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Vuosittaisen työajan pidentäminen toteutetaan 1.1.2017 lukien alla mainitulla tavalla ja koskee kaikkia työaikamuotoja. Osa-aikaisen työntekijän tämän kohdan mukaisen vuosittaisen työajan pidennyksen tuntimäärä lasketaan säännöllisen työajan suhteessa vastaavan kokoaikaiseen tuntimäärään. Määräaikaisella työntekijällä tämän kohdan mukainen vuosittainen pidennyksen tuntimäärä lasketaan suhteuttamalla työsuhteen pituus kyseisenä kalenterivuotena 12 kuukauteen. Työajan lisäyksestä ei makseta erillistä korvausta eikä siitä synny korvattavaa lisä- tai ylityötä.

Vuosittainen 24 tunnin työajan pidennys toteutetaan:

a) 40 tunnin viikkotyöajassa olevat

Työajan lisäys toteutetaan kalenterivuosittaisella 24 tunnin erällä tai mahdollisen osa-aikaisuuden ja määräaikaisuuden perusteella suhteutetulla erällä, jonka käytöstä sovitaan ensisijassa paikallisesti yrityksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Sopijapuolina ovat työnantaja ja luottamusmies tai sen puuttuessa työntekijä itse. Näin lisätyn erän voi käyttää esimerkiksi siten, että aiemmin työaikaan sisältynyt ammatillinen tai muu työn tekemistä palveleva koulutus taikka työnantajan järjestämä muu työntekijän läsnäoloa edellyttävä tilaisuus siirtyy varsinaisen työajan ulkopuolelle palkattomana toteutettavaksi. Kausityöntekijöiden osalta tämä aika voidaan käyttää myös työhön perehdyttämiseen esimerkiksi siten, että 6 kuukauden mittaisessa työsuhteessa voidaan järjestää perehdytystä yhteensä 12 tuntia kahdessa 6 tunnin erässä.

Työnantaja päättää edellä mainitun koulutuksen tai muun tilaisuuden ajankohdan sijoittamisesta ja ilmoittaa siitä noudattaen työehtosopimuksen määräyksiä työvuoroluettelon antamisesta. Mikäli kysymys on työhön perehdyttämisestä, sovitaan perehdytyksen ajankohta ilman, edellä mainittua viikon ennakkoilmoitusaikaa. Vapaapäiväksi sijoitettavan työajan pidennyksen kesto on vähintään 6 tuntia, ellei paikallisesti toisin sovita. Paikallisesti voidaan sopia myös edellä mainitusta poikkeavasta järjestelystä.

b) 37,5 tuntia viikossa tekeville kuukausipalkkaisille, työajan pidennys toteutetaan pidentämällä viikkotyöaikaa 38 tuntiin viikossa.

c) jaksotyöaikamuodoissa työaikaa pidennetään kunkin jakson osalta siten, että uudet jaksotyön ajat ovat 1-viikkoisjaksossa 38 tuntia, 2-viikkoisjaksossa 76 tuntia ja 3-viikkoisjaksossa 114 tuntia.

Tekstimuutosten yhteydessä työehtosopimuksen muut mahdolliset määräykset korjataan työajan pidentämistä edellyttävällä tavalla.

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen edellyttää avointa ja luottamusta synnyttävää vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Ensisijaiseksi toimintamalliksi tulee omaksua valmius aloitteellisuuteen etsiä parhaat mahdolliset ratkaisut, joilla edistetään sekä yrityksen että henkilöstön etuja ja niiden yhteensovitusta paikalliset tarpeet huomioonottavalla tavalla. Osapuolten odotetaan ottavan vastuun oman työpaikkansa menestyksestä.

Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella sen osana vaikutetaan yrityksen tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työllisyyden ylläpitoon ja kehittämiseen. Samalla luodaan edellytykset myös työhyvinvoinnin parantamiselle. Paikallinen sopiminen tulee ymmärtää erityisesti toiminnan kehittämisen välineeksi.

Selviytymislauseke

Mikäli sopimuksen piirissä olevat yritykset joutuvat sopimuskauden aikana poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin, voivat sopijaosapuolet arvioida uudelleen tekemänsä työehtosopimusratkaisun soveltuvuutta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja sopia siihen tehtävistä muutoksista, jotka ovat tarpeen yritysten toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi sopimuskaudella.

Ilmoitus lyhytkestoisesta sairauspoissaolosta

Osana sairauspoissaolojen seurantaa ja hallintaa yrityksessä voi olla käytössä oma ilmoitus -menettely. Oma ilmoitus -menettely tarkoittaa työntekijän mahdollisuutta ilmoittaa omasta työkyvyttömyydestään työnantajalle ilman työkyvyttömyyden todentavaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta. Menettely koskee enintään kolme vuorokautta kestäviä työntekijän omia poissaoloja.

Työkyvyttömyydestä tulee ilmoittaa työnantajalle viipymättä. Jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä työntekijän työkyvyttömyyttä, työnantaja voi aina pyytää työntekijää toimittamaan poissaolo-oikeuden ja palkanmaksuvelvollisuuden edellytyksenä lääkärinlausunnon työterveyslääkäriltä tai muulta nimeämältään lääkäriltä.

Uusimmat

Suosituimmat