Muokattu: 14.10.2016 - 12:35

Avainsanat: Työehdot

Kilpailukykysopimuksen tuomat muutokset Kansallisoopperan työehtosopimukseen

Uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017 ja on voimassa 31.1.2018 saakka. Palkat eivät nouse.

Työajan pidentäminen

Vuosittaista työaikaa pidennetään 1.1.2017 lukien keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidennys toteutetaan Kansallisoopperan ja  -baletin toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon näytäntövuosien tuotannolliset tarpeet, erilaiset työehtosopimuksen mukaiset työaikamuodot sekä tämän työehtosopimuksen piirissä olevien henkilöiden työskentelyn linkittyminen muiden Kansallisoopperan ja -baletin henkilöstöryhmien työhön.

Työajan pidentämisen sijoittaminen voi vaihdella vuosittain riippuen näytäntövuosina toteutettavien tuotantojen luonteesta. Työajan pidentämisen tavasta ja ajankohdasta ilmoitetaan työvuorosuunnittelun mukaisesti.   Työajan pidennys voidaan toteuttaa kokonaisina päivinä, tunteina tai näiden yhdistelmänä työaikamuodosta riippumatta. Työajan pidentäminen voi olla myös osa työnantajan suunnittelemaa työtä tukevaa koulutusta ja perehdytystä.

Päivätyötä tekevät tekniset esimiehet, mestarit ja tekniset pienryhmät:

Vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla paikallisesti sovittavalla tavalla. Työajan pidennys voidaan toteuttaa kokonaisina päivinä, tunteina tai näiden yhdistelmänä. Jos työajan pidennyksen muodosta tai ajankohdasta ei päästä yhteisymmärrykseen, työnantaja toteuttaa työajan pidentämisen sijoittamalla 12 tuntia sekä syys- että kevätnäytäntökaudelle.

Näytäntötyötä ja vastaavaa tekevät tekniset esimiehet, mestarit ja tekniset pienryhmät:

2 pv         222    ja 1776 tuntia;

2,5 pv      219    ja 1752 tuntia:

3 pv         213    ja 1704 tuntia.

 Karkausvuonna työtunteja on vastaavasti 1784, 1760 ja 1712 vuosilomaoikeudesta riippuen.

Runkoryhmät:

222   kahdeksan tunnin työvuoroa ja 1776 tuntia;

219   kahdeksan tunnin työvuoroa ja 1752 tuntia:

213   kahdeksan tunnin työvuoroa ja 1704 tuntia.

Teknisten esimiesten ja mestarien sekä teknisten pienryhmien kokonaispalkkaus/kokonaistyöaika:

Täysi vuosilomaoikeus

kokonaistyöaika kalenterivuodessa

2 pv

1776 tuntia

2,5 pv

1752 tuntia

3 pv

1704 tuntia

 

 

 

 

Työryhmät

Sovittiin että sopimuskauden aikana jatketaan paikallisesti työryhmätyöskentelyä korvaavaa työtä koskevan suosituksen laatimiseksi. Samoin jatketaan luottamusmiehiä koskevien käytäntöjen kokoamista yhteen ja sisällytettäväksi työehtosopimukseen.

Selviytymislauseke

Mikäli Suomen Kansallisoopperan ja –baletin julkisista varoista saaman rahoituksen määrä alenee olennaisesti, rahoituksen muodossa tapahtuu olennaisia muutoksia tai Kansallisoopperan ja –baletin talouden kokonaistilanne olennaisesti heikkenee ja työnantaja on joutumassa taloudellisiin vaikeuksiin, jotka saattaisivat johtaa työvoiman käytön vähentämiseen, paikallisesti arvioidaan työehtosopimusmääräysten soveltuvuutta muuttuneessa tilanteessa. Muuttuneiden olosuhteiden pohjalta sovitaan luottamusmiehen kanssa paikallisesti työehtosopimuksen määräyksistä poikkeamisesta toimintaedellytysten ja työpaikkojen turvaamiseksi. Sopimus tehdään vuodeksi kerrallaan, ja se voidaan tarvittaessa uudistaa, jos sopimuksen tekemiseen johtaneet olosuhteet ovat edelleen olemassa.

Paikallisen sopimisen muu kehittäminen

Paikallisen sopimisen mahdollisuuksien edistämistä pidetään tärkeänä. Paikallinen sopiminen edellyttää avointa ja luottamukseen perustuvaa vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Sopimusosapuolet korostavat sellaisten yhteisten toimintamallien löytämistä, joilla edistetään sekä Kansallisoopperan ja –baletin että sen henkilöstön etuja tasapainoisella tavalla.

Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella kehitetään Kansallisoopperan ja –baletin toimintaa ja vahvistetaan tehokkuutta ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Samalla luodaan edellytykset tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiselle.

Sopimusosapuolet sitoutuvat paikallisen sopimisen valmiuksien kehittämiseen vahvistamalla paikallisten osapuolten osaamista, keskinäistä luottamusta ja tahtoa.

Muut kilpailukykysopimuksen vaikutukset

Edellä mainittujen muutosten lisäksi kilpailukykysopimus piti sisällään seuraavia muita asioita, jotka vaikuttavat suoraan palkansaajiin:

- Maan hallitus luopui aikeistaan muuttaa helatorstai ja loppiainen palkattomiksi vapaapäiviksi, leikata sairausajan palkkaa ja lomarahoja sekä pitkiä vuosilomia.

- Maan hallitus peruutti hallitusohjelmassa mainitut yhteiskuntasopimuksen vaihtoehtona olevat 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset ja veronkorotukset sekä toteutti hallitusohjelmassa mainitut tuloveronkevennykset

- Sovittiin työeläkemaksuista vuoteen 2021 asti. Työntekijöiden osuus maksuista kasvaa ja työnantajien pienenee

0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2017
0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2018
0,40 prosenttiyksikköä vuonna 2019
0,40 prosenttiyksikköä vuonna 2020

- Työnantajan ja työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksu määrättiin yhtä suuriksi vuoden 2018 alusta. Se merkitsee työntekijöiden maksujen nousemista 0,45 prosenttiyksikköä vuodelle 2017 ja 0,4 prosenttiyksikköä vuodelle 2018

- yli 30 työntekijän yrityksissä irtisanottavalle työntekijälle oikeus työterveyshuollon palveluihin puoli vuotta työntekovelvollisuuden päätyttyä ja oikeus työllistymistä edistävään koulutukseen

- Hallitus luopui aikeistaan muuttaa aikuiskoulutustuen perusosa lainamuotoiseksi. Perusosaa alennetaan 15 prosenttia ja Tuen enimmäispituus lyhennetään 15 kuukauteen.

- Hallitus valmistelee työlainsäädäntöön ja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan tehtävät muutokset yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Uusimmat

Suosituimmat