Kilpailukykysopimuksen tuomat muutokset vartiointialan työehtosopimukseen

Työehtosopimus on uudistettu ajanjaksolle 1.5.2017 – 30.4.2018. Työaikaa koskevat muutokset tulevat voimaan jo 1.1.2017. Sopimus ei sisällä palkankorotuksia.

Työajan pidennys

Kokoaikainen

Työajan lyhennystä kertyy 1.1.2017 alkaen 6,75 tuntia kalenterikuukaudessa aiemman 8 tunnin sijaan ja arkipyh vapaa lyhentää työaikaa vastaavasti 6,75 tuntia kolmiviikkoisjaksossa aiemman 8 tunnin sijaan. 

Tarkoituksena on siirtyä käyttämään vuosivapaajärjestelmää, jonka käyttöönotto sovitaan työnantajaosapuolen kanssa kustannus- ja työaikaneutraalisti siten, että kuukausipalkkaiset työntekijät siirretään kyseisen järjestelmän piiriin 1.5.2018 alkaen eli tämän työehtosopimuskauden päätyttyä.

Vuosivapaajärjestelmä on ollut TES:n liitteenä, mutta sitä ei ole otettu käyttöön alan yrityksissä, vaikka se olisi ollut paikallisesti sovittavissa ja helpottanut mm. TAL- ja APV-tuntien hallinnointia ja seuraamista.

Osa aikainen

Osa-aikaisen työntekijän työajan lisäys toteutetaan siten, että työntekijä on työnantajan määrättävissä työajan ulkopuoliseen palkattomaan koulutukseen tai tilaisuuteen. Koulutuksen enimmäiskesto lasketaan vuoden alussa voimassa olleiden työsopimustuntien mukaan. Enimmäiskesto saadaan kaavalla: työsopimustunnit : 120 x 24.

Koulutuksen ajankohdan ilmoittamisessa tulee noudattaa työvuorolistan laadintaa koskevia määräyksiä. Vapaapäivälle määrättävän palkattoman koulutuksen tai tilaisuuden kesto on vähintään 6 tuntia, ellei paikallisesti toisin sovita.

Selviytymislauseke

Yrityksen joutuessa poikkeuksellisiin vaikeuksiin, tulee siitä ilmoittaa välittömästi elinkeinolupaa valvovalle viranomaiselle, turvallisuutta ostaneille asiakkaille ja työmarkkina osapuolille.

Mikäli viranomainen katsoo, että elinkeinoluvan voimassaololle on muodostunut riski ja aloittaa toimenpiteet luvan perumiseksi, voidaan yrityksessä arvioida uudelleen tämän työehtosopimusratkaisun sekä työehtosopimusmääräysten soveltuvuutta vallitsevaan taloudelliseen tilanteeseen ja sopia pääluottamusmiehen kanssa työehtosopimuksen määräyksistä poikkeamisesta, joka on tarpeen yrityksen toimintaedellytysten turvaamiseksi sopimuskaudella.  
Sopimuksella ei kuitenkaan voi alittaa työehtosopimuksen palkkamääräyksiä. Sopimus voidaan tehdä kerrallaan enintään vuoden määräajaksi ja se voidaan tarvittaessa uudistaa erikseen sopimalla.

Selviytymislauseke on voimassa sopimuskauden, jonka jälkeen liitot tarkastelevat sen vaikutuksia alan työllisyyteen ja kriisivalmiuteen sekä neuvottelevat lausekkeen mahdollisesta jatkosta.

Ilmoitus lyhytkestoisesta sairauspoissaolosta

Käytännöt sovittava yrityksessä !!!

Osana sairauspoissaolojen seurantaa ja hallintaa yrityksessä voidaan paikallisesti sopia menettelystä oma ilmoitus -menettelystä. Oma ilmoitus -menettely tarkoittaa työntekijän mahdollisuutta ilmoittaa omasta työkyvyttömyydestään työnantajalle ilman työkyvyttömyyden todentavaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta. Menettely koskee enintään kolme vuorokautta kestäviä työntekijän omia poissaoloja. Työkyvyttömyydestä tulee ilmoittaa työnantajalle viipymättä.   

Jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä työntekijän työkyvyttömyyttä, työnantaja voi aina pyytää työntekijää toimittamaan poissaolo-oikeuden ja palkanmaksuvelvollisuuden edellytyksenä lääkärinlausunnon työterveyslääkäriltä tai muulta nimeämältään lääkäriltä.

Muut kilpailukykysopimuksen vaikutukset

Edellä mainittujen muutosten lisäksi kilpailukykysopimus piti sisällään seuraavia muita asioita, jotka vaikuttavat suoraan palkansaajiin:

- Maan hallitus luopui aikeistaan muuttaa helatorstai ja loppiainen palkattomiksi vapaapäiviksi, leikata sairausajan palkkaa ja lomarahoja sekä pitkiä vuosilomia.

- Maan hallitus peruutti hallitusohjelmassa mainitut yhteiskuntasopimuksen vaihtoehtona olevat 1,5 miljardin euron lisäleikkaukset ja veronkorotukset sekä toteutti hallitusohjelmassa mainitut tuloveronkevennykset

- Sovittiin työeläkemaksuista vuoteen 2021 asti. Työntekijöiden osuus maksuista kasvaa ja työnantajien pienenee

0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2017
0,20 prosenttiyksikköä vuonna 2018
0,40 prosenttiyksikköä vuonna 2019
0,40 prosenttiyksikköä vuonna 2020

- Työnantajan ja työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksu määrättiin yhtä suuriksi vuoden 2018 alusta. Se merkitsee työntekijöiden maksujen nousemista 0,45 prosenttiyksikköä vuodelle 2017 ja 0,4 prosenttiyksikköä vuodelle 2018

- yli 30 työntekijän yrityksissä irtisanottavalle työntekijälle oikeus työterveyshuollon palveluihin puoli vuotta työntekovelvollisuuden päätyttyä ja oikeus työllistymistä edistävään koulutukseen

- Hallitus luopui aikeistaan muuttaa aikuiskoulutustuen perusosa lainamuotoiseksi. Perusosaa alennetaan 15 prosenttia ja Tuen enimmäispituus lyhennetään 15 kuukauteen.

- Hallitus valmistelee työlainsäädäntöön ja ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan tehtävät muutokset yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle