Lainsäädäntöön koronaepidemian vuoksi tehdyt poikkeukset

Päivitetty: 22.06.2021

Työ- ja työttömyysturvalainsäädäntöön tehtiin 2020 koko joukko muutoksia, joilla yritettiin helpottaa niin ihmisten kuin yritystenkin selviytymistä koronaepidemian aiheuttamasta tilanteesta. Työlainsäädäntöön tehdyt muutokset päättyivät 31.12.2020. Osa työttömyysturvaan tehdyistä lakimuutoksista on vielä voimassa ja osa päättyi 31.12.2020.

Tälle sivulla on kerätty väliaikaiset muutokset. Osa on voimassa, osa vaikuttaa vielä ja osa on päättynyt.  Muualta PAMin sivuilla on tieto normaalisti voimassaolevasta lainsäädännöstä. 

Moni tehdyistä lainsäädäntömuutoksista neuvoteltiin myös määräaikaisiksi määräyksiksi myös PAMin työehtosopimuksiin. Myös niiden voimassaolo on pääosin loppunut ja voit tarkastaa työsuhteesi vähimmäisehtoja suoraan työehtosopimuksista.

Työttomyysturva

Voimassa olevat työttömyysturvalain muutokset 
Muutokset työttömyysturvan hakemiseen ja maksatukseen
Päättyneet työttömyysturvalain muutokset

Työlainsäädäntö

Vielä vaikuttavat muutokset
Jo päättyneet muutokset

Työttömyysturva

Voimassa olevat työttömyysturvalain muutokset

Perusteiden selvitys
Työntekijät, jotka työnsä ohella opiskelevat, voivat saada työttömyysetuutta lomautuksissa ilman, että opiskelua erikseen selvitetään TE-toimistossa. Väliaikainen muutos on voimassa 31.12.2021 asti. Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16. maaliskuuta tai sen jälkeen. 

Yksinyrittäjille väliaikaisesti työmarkkinatukea

Freelancerit ja yksinyrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea.  Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellytä nyt yritystoiminnan lopettamista kuten normaalisti.

Käytännössä työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt ja yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Töiden ja tulojen vähemisen on johduttava koronasta. 

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista, yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista eikä yrityksen lopettamistoimia kuten normaalisti.

Tuen saaminseksi yrittäjän on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi te-toimistoon. Työmarkkinatuen maksaa Kela

Lakimuutos on voimassa 30.9.2021 asti.

Suojaosan korotus

Sovitellun päivärahan suojaosaa on nostettu väliaikaisesti 300 eurosta nousee 500 euroon kuukaukadessa.  Vastaavasti 4 kalenteriviikon aikana suojaosa nousee  279 eurosta 465 euroon. 

Suojaosa tarkoittaa sitä palkanosaa, joka ei vaikuta alentavasti ansiopäivärahaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa esimerkiksi osa-aika- tai keikkatyössä ilman, että palkka vaikuttaa päivärahaan.

Yli 500 euron menevä palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä euroa kohden.

Suojaosan muutos tuli voimaan 1.6.2020 alkavien hakujaksojen kohdalla. Suojaosa on 1.10.2021 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla taas 300 euroa kuussa ja 279 euroa neljässä viikossa.

Lakimuutos on voimassa 30.9.2021 asti.

Liikkuvuusavustus lyhyempään matkaan

Liikkuvuusavustusta voi saada, jos ottaa vastaan työn, jossa edestakainen työmatka kestää yli 2  tuntia. Aiemmin kokoaikatyössä vaadittiin työmatkan kestävän 3 tuntia, jotta oli oikeutettu liikkuvuusavustukseen. Osa-aikatyössä aika on ollut aiemminkin 2 tuntia.

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.9.2021.

Liikkuvuusavustuksen määrä on 724-1042 euroa kuukaudessa ja sitä maksetaan enintään 2 kuukauden ajan. 

Lakimuutos on voimassa 30.9.2021 asti.

Muutokset työttömyysturvan hakemiseen ja maksatukseen 

Seuraavien väliaikaisten  muutosten tavoitteena on nopeuttaa hakemusten käsittelyä työttömyyskassassa. Ne ovat voimassa 11.5.2020-30.9.2021.

Työttömyysturvan sovittelujakso ja etuuden hakujakso ovat molemmat jatkossa aina neljä peräkkäistä kalenteriviikkoa tai kokonainen kuukausi, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta etuusoikeutta ei ole. Sovittelujakson aikana maksetut palkkapäivien mukaiset palkat ja palkan perusteena oleva työaika huomioidaan etuuden sovittelussa, vaikka palkka olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Kun yrittäjä hakee työttömyysturvaa koronaepidemian aiheuttamien yritystoiminnan tuloissa tapahtuneiden muutosten vuoksi,  ei hakemusperusteena voida käyttää verotuksessa vahvistettua tuloa. Niinpä väliaikaisen lain mukaan työttömyysturvan sovittelu tehdään yrittäjän oman ilmoituksen perusteella. Hakijan erotelee itse omat tulonsa ja menonsa.

Työttömyyskassalla on väliaikaisesti mahdollisuus alkaa maksaa työttömyysetuutta ennakkona  hakemuksen perusteella tekemättä siitä varsinaista päätöstä, jos kassa arvioi, ettei se kykene kohtuullisessa tai lain mukaisessa ajassa sitä käsittelemään. Ennakko vähennettäisiin myöhemmin myönnettävästi työttömyysetyydesta. Ennakkomaksun käyttöönottaminen on työttömyyskassojen harkinnassa eikä Palvelualojen työttömyyskassa ole ottanut sitä käyttöön.

Päättyneet työttömyysturvalain muutokset

Ansiopäivärahaa maksetaan myös omavastuuajalta 

Ansiopäivärahaa maksetaan myös 5 päivän omavastuuajalta. Päivärahan maksaminen alkaa heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä. Tämä koskee kaikkia niitä, joiden omavastuuaika eli käytännössä työttömyys tai lomautus alkaa 16.3. - 31.12.2020.

Jos työttömyys tai lomautus alkaa 1.1.2021 tai myöhemmin sovelletaan normaalia 5 päivän omavastuuaikaa. 

Työssäoloehto puolittuu 

Työssäoloehto antaa oikeuden työttömyyspäivärahaan ja ansiopäivärahaan. Palkansaajan työssäoloehto lyhenee 13 viikkoon, jos vähintään yksi työviikko on tehty 1.3.2020 jälkeen eikä 26 viikon työssäoloehto täyty.

Jotta voi saada ansiopäivärahaa, on pitänyt olla yhtä pitkään työttömyyskassan jäsen kuin mitä työssäoloehtokin on. Nyt jäsenyyttä vaaditaan siis vähintään 13 viikkoa, kun aika normaalisti on 26 viikkoa. 

Lisäksi edellytyksenä on, että päivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020.

Päivärahan enimmäismaksuaika ei  myöskään saa olla kesken. Käytännössä se on kesken silloin, jos hakija on jo saanut päivärahaa. 

Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjän perheenjäseniä. Heidän työssäoloehtonsa laskee väliaikaisesti 26 viikkoon. Tämäkin muutos oli voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. 

Enimmäismaksuaika ei kulu

Lomautuksen perusteellamaksettava työttömyyspäiväraha ei kerrytä enimmäismaksuajan päiviä (300-500). Enimmäismaksuaika tarkoittaa enimmäisaikaa, jolta työttömyysturvaa voi saada.

Muutos koskee sekä kokonaan lomautettuja että lyhennetylle työviikolle tai työpäivälle lomautettuja. Muutos koskee kaikkia sellaisia lomautuksia, jotka alkavat 16.3.2020 tai sen jälkeen. 

Lomautettujen enimmäisaikalaskuri ei kerry, kun päivärahaa maksetaan ajalta 16.3. – 31.12.2020. 

Kesäkuussa 2020 lakia muutettiin vielä siten, että enimmäismaksuajan jäädyttäminen koskee myös kokonaan tai osittain työttömiä 1.7.-31.12.2020.

1.1.2021 alkaen maksetut päivät kerryttävät kaikkien kohdalla enimmäismaksuajan päiviä. 

 

Vielä vaikuttavat muutokset

 

Irtisanotun takaisinottovelvoite: Työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.  9 kuukauden takaisinottovelvollisuusaika koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu 1.4.-31.12.2020 taloudellisin tai tuotannollisin perustein. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajoista on sovittu työehtosopimuksissa ja työsopimuslaissa.

Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.

 

Jo päättyneet muutokset

 

Työlainsäädännössä  1.4.-31.12.2020 voimassaolleet poikkeukset:

Lomautukset: Työsopimuslain mukaan työnantajan on jatkossa annettava työntekijälle lomautusilmoitus vähintään 5 päivää (normaalisti 14 päivää) ennen lomautuksen alkua. 

Yhteistoimintaneuvottelut: Yt-lain vähimmäisneuvotteluaikoja lyhennettiin lomautustilanteessa 14 päivästä ja 6 viikosta molemmista 5 päivään. 

Määräaikainen työsuhde:  Työnantajalle oikeus lomauttaa määräaikainen työntekijä samoin ehdoin kuin toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevan työntekijä. Normaalisti määräaikainen työsuhde estää lomautuksen muutoin kuin niissä tilanteissa, joissa sijaistetaan toista työntekijää. 

Työsuhteen koeaika: Työntekijän työsopimuksen voi purkaa koeajalla myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, mikä ei normaalisti ole mahdollista.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle