Muokattu: 10.02.2017 - 13:43

Avainsanat: Jäsenyys

Liittymislomakkeen ohjeet

Ohje koskee sähköisen liittymislomakkeen täyttämistä.

Liittymislomake: PAMin uusi jäsen täyttää.

Jäsenyys

Palvelualojen ammattiliiton ja työttömyyskassan jäseneksi voivat liittyä kaikki yksityisillä palvelualoilla palkkatyöntekijän asemassa työskentelevät, myös esimiesasemassa olevat. Liiton jäseneksi voivat liittyä myös pelkästään itsensä työllistävät ammatinharjoittajat ja yrittäjät, samoin kuin palvelualoille opiskelevat opiskelijat.

Jäseneksi voi liittyä, kun on voimassa oleva työsuhde, josta saa palkkatuloa. Jäsenmaksuvapaan aikana ei voi liittyä liiton eikä työttömyyskassan jäseneksi.

Jäsenmaksuvapaita aikoja ovat mm:

  • Palkaton äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa
  • Kelan sairaus- ja työttömyyspäiväraha aika
  • Varusmiespalvelus
  • Päätoiminen opiskelu ( liity opiskelijajäseneksi )

Jäsenkortti

'Liittyessäsi saat mobiilikortin puhelimeen, jos annoit matkapuhelinnumerosi. Muovikortin voit tarvittaessa tilata sähköisestä palvelusta.

Jäsenyyden alkaminen liitossa ja työttömyyskassassa

Työttömyyskassan sääntöjen mukaan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksut on maksettu, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jolloin kirjallinen jäsenhakemus on saapunut liittoon ja kassalle. Työttömyyskassan säännöt löytyvät osoitteesta www.pam.fi/tyottomyyskassa.

Liiton ja työttömyyskassan vaihto

Työttömyyskassalain mukaan henkilö voi kuulua samanaikaisesti vain yhteen työttömyyskassaan. Kun liityt PAMin jäseneksi, varmista, että jäsenyys edelliseen liittoon ja työttömyyskassaan on kunnossa siirtymispäivään saakka. Näin siirtymisesi tapahtuu ilman jäsenyyden katkeamista.
Työttömyyskassojen jäsenyyden siirtymisen tulee tapahtua 30 päivän kuluessa, jotta kerrytetty työssäoloehto säilyy.

Ilmoita liiton vaihdosta edelliseen liittoon/työttömyyskassaan. Voit halutessasi valtuuttaa PAMin irtisanomaan jäsenyytesi edellisestä liitosta/työttömyyskassasta.

Useita työsuhteita

Mikäli työsuhteita on liittyessä enemmän kuin yksi, täytetään liittymislomakkeeseen päätoimen tiedot. Tiedot muista työsuhteista voi käydä lisäämässä jäsenille tarkoitetun sähköisen jäsenpalvelun kautta. Kaikista työsuhteista tulee maksaa jäsenmaksu sääntöjen määräämällä tavalla.

Määräaikainen työsuhde

Mikäli työsuhde on määräaikainen, ilmoitetaan työsuhteen päättymisaika ja mahdollinen palkaton aika (esim. opiskelu) jäsenille tarkoitetun sähköisen jäsenpalvelun kautta.

Työnantajan vaihto

Aina kun työnantaja tai työpaikka vaihtuu, on tehtävä uusi perintäsopimus työnantajan kanssa jotta jäsenmaksuihin ei tule katkosta.

Yrittäjien ja johtotehtävissä olevien esteet liittyä palkansaajaliiton ja kassan jäseneksi

Mikäli omistat työnantajayhtiöstäsi alla mainittuja osuuksia tai muuten täytät yrittäjyyden ehdot, katsotaan sinut työttömyysturvassa pääsääntöisesti yrittäjäksi. Tällöin et välttämättä ole oikeutettu saamaan päivärahaa palkansaajakassasta.

Yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka

  • on YEL- tai MYEL- vakuutusvelvollinentai
  • kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin ja
    • työskentelee johtavassa asemassa yhtiössä, josta hänellä on vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 30 % osakepääomasta (äänivallasta)
    • joka työskentelee ilman johtavaa asemaa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenellään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään 50 % osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräämisvalta

Yrittäjiksi katsotaan myös kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet, sekä toiminimen haltijan perheenjäsenet.

Johtavaksi asemaksi katsotaan toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai vastaava. Perheenjäseneksi katsotaan avio- tai avopuoliso ja yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa sukua oleva, samassa taloudessa asuva henkilö.

Ammatinharjoittajat ja itsensä työllistävät

Palvelualojen ammattiliiton yrittäjäjäsenenä voivat olla vain itsensä työllistävät ammatinharjoittajat ja yrittäjät. Itsensä työllistävä ammatinharjoittaja ja yrittäjä maksavat jäsenmaksun eläkevakuutusmaksun perusteena olevasta ansiotulosta. Itsensä työllistävä ammatinharjoittaja ja yrittäjä ei voi olla Palvelualojen työttömyyskassan jäsen.

Jäsenmaksu

Ammattiliiton toiminta ja palvelu rahoitetaan jäsenmaksuilla, joka on prosentuaalinen. Jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Edustajisto päättää vuosittain jäsenmaksun suuruudesta.

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu maksetaan kaikesta työnantajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta, etuuksista ja palkkioista.

Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun maksamistaan päivärahoista ja etuuksista. Jäsenmaksu tulee maksaa myös opiskelun ohella tehdystä palkkatyöstä.

Jäsenmaksujen maksaminen

Vaivattomin tapa hoitaa jäsenmaksut, on sopia jäsenmaksujen maksamisesta työnantajan kanssa. Työnantaja voi aloittaa jäsenmaksujen perinnän palkasta vasta, kun työntekijän kanssa on tehty kirjallinen ammattiyhdistysjäsenmaksujen perintäsopimus.

Ruksaamalla kohdan "Työnantaja perii jäsenmaksun", PAM lähettää perintäsopimuksen palkanlaskentaan/työnantajalle jäsenmaksun perinnän aloittamisesta. Mikäli perintää ei voida aloittaa heti jäsenyyden alusta, lähetetään jäsenelle tilisiirto jäsenyyden alun ja työnantajan jäsenmaksuperinnän alkamisen väliselle ajalle. Maksamalla jäsenmaksun varmistuu se, että jäsenyys PAMissa alkaa liittymispäivästä.

Jos samalla työnantajalla työsuhde päättyy mutta alkaa pian uudelleen, on huolehdittava että jäsenmaksujen perintä ei katkea.

Myös jäsenmaksuperinnän päättymisestä on tehtävä ilmoitus liittoon.

Jos maksat jäsenmaksun itse, PAM lähettää maksuviitteet. Voit maksaa jäsenmaksun myös sähköisessä jäsenpalvelussa.

Palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla, joka ilmoitetaan tekstiviestillä heti, kun jäsentiedot on tallennettu rekisteriin. Jollei matkapuhelinnumeroa ole ilmoitettu, saat 'Tervetuloa jäseneksi' kirjeen postitse, josta löydät jäsennumerosi.

Omien tietojen muutos jatkossa

Omat tiedot käydään päivittämässä PAMin sähköisen jäsenpalvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan jäsennumerolla, joka ilmoitetaan tekstiviestillä heti, kun jäsentiedot on tallennettu rekisteriin. Jollei matkapuhelinnumeroa ole ilmoitettu, jäsennumeron saa tietää 'Tervetuloa jäseneksi' kirjeestä, jonka saat postitse n. kahden viikon kuluessa.

Uusimmat

Suosituimmat