Muokattu: 27.08.2018 - 11:45

Lomautus - kun se kestää yli 200 päivää

Työsopimuslain mukaan työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa, riippumatta lomautuksen kestosta. Oikeus koskee myös määräaikaisia työntekijöitä. Tämä oikeus ei ole voimassa 7 päivän aikana ennen lomautuksen loppumista, jos työntekijä tietää milloin lomautus päättyy.

Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa kun lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus korvaukseen. Se vastaa palkkaa, joka maksetaan työnantajaa sitovan irtisanomisajan mukaisesti, eli ikään kuin työnantaja olisi irtisanonut hänet.

Säännöksen tarkoitus on estää työnantajaa kiertämästä työntekijän irtisanomissuojaa ja oikeutta irtisanomisajan palkkaan jättämällä työsuhde ja lomautus ”roikkumaan”. Lainkohta koskeekin vain kaikkein pisimpään lomautettuja, epävarmassa tilanteessa pitkään eläneitä työntekijöitä.

200 päivän sääntöä noudatetaan sekä toistaiseksi voimassaoleviin että määräaikaisiin lomautuksiin.

Lailla ei voi kiertää korvauksen maksamista

Peräkkäisten määräaikaisten lomautusten osalta on arvioitava, minkä takia niitä on käytetty. Jos niitä on käytetty lain kiertämiseksi ja niiden yhteenlaskettu kesto on yli 200 päivää, työntekijällä on oikeus työnantajaa sitovan irtisanomisajan palkkakorvaukseen. Vuosiloman tai säännöksen kiertämiseksi tarjottu lyhytaikainen työ ei vaikuta lomautuksen yhtäjaksoisuuteen. Työnantaja on velvollinen tarjoamaan työtä lomautuksen vaihtoehtona. Jos työsopimuksen mukaista työtä ei ole, työnantajan on tarjottava mahdollisuuksien mukaan muuta sopivaa työtä. Tämä on otettava huomioon, kun arvioidaan, onko lyhytaikaista työtä tarjottu sen takia, ettei työntekijällä olisi oikeutta palkkakorvaukseen.

Työtarjousta arvioidaan yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toimintaedellytyksistä käsin. Kokonaisharkinnassa huomioidaan työssäolojakson pituus, työn laatu ja ne olosuhteet, joissa työnantaja on lomautuspäätöksiään tehnyt, kuten yrityksen toiminnan kausiluonteisuus. Kyse on siis siitä, ovatko töihin kutsutuilla teetetyt työt olleet aitoja, yhtiölle tarpeellisia ja sellaisia, että jonkun työntekijöistä olisi ne joka tapauksessa pitänyt tehdä.

Lomautettu työntekijä menettää oikeuden kyseiseen palkkakorvaukseen, jos hän kieltäytyy lyhytaikaisesta työstä, joka on tarjottu ennen kuin lomautus on kestänyt 200 päivää.

Osittaislomautuksissa ei sovelleta 200 päivän sääntöä

Osittaislomautustilanteissa ei sovelleta 200 päivän sääntöä. Korkein oikeus on linjannut asiaa tuoreessa ennakkopäätöksessään (KKO 2015:43). Tilanteissa, joissa lomautetaan työaikaa lyhentämällä, ei pääsääntöisesti ole kyse työsopimuslaissa tarkoitetusta yhtäjaksoisesta lomautuksesta. Tästä syystä osa-aikaisesti lomautetulla työntekijällä ei ole oikeutta palkkakorvaukseen, joka vastaa työnantajan irtisanomisaikaa, vaikka osa-aikainen lomautus olisikin kestänyt 200 päivää. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa lomautuksen aikainen työssäolo muodostaa vain hyvin pienen osan säännönmukaisesta työajasta koko lomautusaikana. Näissä tilanteissa työntekijällä on oikeus kyseiseen palkkakorvaukseen, kun lomautus on jatkunut 200 päivää.

Korvaus on maksettava heti

Työnantajan on maksettava irtisanomisajan palkkakorvaus työntekijälle heti, kun hän on saanut tiedon työntekijän irtisanoutumisesta ja korvausvaatimuksesta. Tästä voidaan kuitenkin sopia toisin. Työntekijän työsuhde päättyy välittömästi ja työntekijällä on oikeus palkkakorvaukseen ilman työntekovelvoitetta. Myös lomakorvaus maksetaan työnantajaa sitovalta irtisanomisajalta.

Jos työnantaja on ennen lomautuksen alkamista laista tai sopimuksesta johtuen ollut velvollinen noudattamaan yli 14 päivän lomautusaikaa, työnantaja saa vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivää.

Uusimmat

Suosituimmat