Muokattu: 17.04.2018 - 15:01

Osasairausloma

Osasairauspäiväraha

Työntekijällä on mahdollisuus palata osa-aikaisesti entiseen työhönsä sen jälkeen kun sairauspäivärahakauden omavastuuaika 1+9 päivää on kulunut ja saada KELAn myöntämää osasairauspäivärahaa.

Työajan tulee vähentyä 40 – 60 % aiemmasta.

Osasairauspäivärahaa maksetaan 12–120 arkipäivältä. Osasairauspäivärahaa haetaan Kelasta ja sen suuruus on aina puolet työntekijän kokoaikaisesta sairauspäivärahasta. Sairauspäivärahan määrä lasketaan yleensä verotuksessa
todettujen työtulojen mukaan.

Osasairauspäivärahan saaminen edellyttää kokoaikaista työsuhdetta. Kokoaikatyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jossa työntekijän työaika on kyseisellä alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen säännöllisen työajan pituinen. Aikaisemmin Kela on tulkinnut 30 viikkotuntimäärän täyttävän kokoaikaisuusehdon kaupan alalla. Oman paikkakunnan Kelan kanta kokoaikaisuuteen kannattaa kuitenkin varmistaa ennen osa-aikaisen työsopimuksen tekemistä.

Osasairauspäivärahakaudella työntekijä voi saada täyttä palkkaa, niin kauan kuin työntekijällä on oikeus työsuhteen kestosta riippuvaan palkalliseen sairauslomaan. Tällöin Kela maksaa osasairauspäivärahan työnantajalle. Jos työntekijällä ei ole enää oikeutta palkkalliseen sairauslomaan, työnantaja maksaa palkan tehtyjen työtuntien mukaan ja Kela maksaa osasairauspäivärahan työntekijälle.

On kuitenkin mahdollista, ja jopa suositeltavaa, katkaista täyden osa-sairauspalkan maksun ja tehdä määräaikainen osa-aikainen tuntisopimus osasairausajalle. Tällöin työnantaja maksaa osa-aikatunneista palkkaa ja KELA maksaa sairauspäivärahat puolitettuna. Sairausajan palkka säilyy käytettäväksi, mikäli osa-aikajakson jälkeen on vielä työkyvyttömyyttä.

Jos työntekijä työskentelee säännöllisesti ja samanaikaisesti kahdessa tai useammassa osa-aikaisessa työsuhteessa, hän voi saada osasairauspäivärahaa. Työskentelyä pidetään kokoaikaisena, jos yhteenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia viikossa. Tällöin osasairauspäiväraha maksetaan suoraan työntekijälle.

Osasairauspäivärahalle siirtyvän on esitettävä Kelalle lääkärinlausunto B, jossa on selvitys hänen työkyvystään ja siitä, että osa-aikatyö ei vaaranna työntekijän terveyttä ja toipumista.

Työnantaja ja työntekijä tekevät osasairauslomasta määräaikaisen, kirjallisen sopimuksen osa-aikaisen sairauspoissaolon ajaksi. Sopimuksesta tulee käydä ilmi sopimuskauden pituus, sovittu työaikajärjestely (nykyinen työaika, osa-aikainen työaika), osa-aikatyön ajalta maksettava palkka sekä osasairausloman vaikutus vuosiloman ansaintaan ja vuosilomapalkkaan.

Jos työntekijä ei kuitenkaan sairautensa vuoksi kykene enää suoriutumaan osa-aikaisesta työstään, sopimus päättyy ja työntekijä palaa tai siirtyy kokoaikaiselle sairauspäivärahalle.

Uusimmat

Suosituimmat