Palvelualat ja PAM korona-aikana

Päivitetty: 11.04.2022

Miten maaliskuussa 2020 alkanut COVID-19-pandemia on vaikuttanut yksityisiin palvelualoihin ja niiden työntekijöihin ovat? Mitä tilanne on merkinnyt ammattiliitolle? PAM on koonnut loppukesästä 2020 lähtien tilasto- ja muuta tietoa yksiin kansiin tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi.

Ohessa aikajärjestyksessä tiivistelmä päivityksistä ja linkit mahdollisiin tiedotteisiin.

Sivun alalaidasta (klikkaa tästä) voit katsoa ja ladata tuoreimmat diasarjan pdf-tiedostona.

Päivitys 22.2.2022

Liikevaihdon merkittävin lasku palvelualoilla koronaepidemian aikana on nähty odotetusti majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. Alan myyntiä on heikentänyt läpi epidemian asetetut voimakkaat rajoitukset sekä ulkomaisten matkailijoiden puute. Kesällä 2021 tilanne oli jo parempi erityisesti ravitsemistoiminnan osalta, mutta delta- ja omikronvarianttien aiheuttamat uudet epidemia-aallot heikensivät jälleen alan näkymiä.

Myynti kasvoi vähittäiskaupassa keväällä ja kesällä 2020 voimakkaasti kriisistä huolimatta sekä osin siitä johtuen. Vuonna 2021 vahva trendi on jatkunut kaupan alalla, joskin tukkukaupan kohdalla suuri osa liikevaihdon kasvua selittyy hintojen nousulla

Toimeentuloon liittyviä koronasta johtuvia huolia oli PAMin jäsenkyselyyn marras-joulukuussa 2021 vastaajista 66 prosentilla. Vastaushetkellä kaikista työssä olleista 44 prosenttia on ollut vuoden 2020 alun jälkeen työttömänä ja/tai lomautettuna ja marava-alalla työskennelleistä 78 prosenttia. Taloudellisista haasteista selvitäkseen monet ovat joutuneet käyttämään mahdollisesti aikaisemmin karttuneita säästöjään. Marava-alan työntekijöistä vain 26% prosenttia on säästynyt koronatilanteen vaatimilta talouden paikkauksilta, kun kaupan ja kiinteistöpalvelualan työntekijöillä tilanne on tämä reilusti yli puolella.

Toimeentulotukea on saanut mara-alan vastanneista 11 %, kaikista vastanneista 8%.

Työpaikan vaihtohaluja oli vuonna 2021 eniten marava-alalla. Kiinteistöpalveluissa työskentelevillä mietteet uuden työpaikan hankkimiseen näyttäisivät kyselyn tulosten mukaan kasvaneen viime vuosina reippaasti.

Ansiopäivärahaa sai tammikuussa 2022 Palvelualan työttömyyskassasta keskimäärin 13760 henkeä. Soviteltua päivärahaa saajien osuus on 40 - 45 %.

Vaikuttamistyön tarpeet pandemia aikana ovat olleet suuria. PAM on pandemian aikana antanut 46 lausuntoa lainsäädäntöuudistuksiin, tehnyt työnantajaliito MaRan kanssa 10 eri aloitetta sekä tavannut kymmeniä kertoja eri vaikuttajia. Tammikuussa PAMin Liian iso lasku yhdelle -teeman PAM tavoitti yli miljoona suomalaista. Tavoitteena oli kertoa, mikä tilanne marava-alan työntekijöillä on, ja saada työntekijöille korvaus koronatoimien heille aiheuttamista ansionmenetyksissä.

PAMin tiedote asiasta

Päivitys 9.9.2021

Korona-ajan talousluvut kääntyneet parempaan suuntaan

Työttömyys ja talousluvut ovat vaihdelleet koronan aikana rajusti. Esimerkiksi vähittäiskaupan myynti kasvoi keväällä ja kesällä 2020 voimakkaasti kriisistä huolimatta. Vuonna 2021 vahva trendi jatkui. Marava-alalla myyntiä ovat heikentäneet rajoitukset. Ravitsemistoiminnassa kesä 2021 tilanne oli jo parempi, mutta deltavariantin aiheuttama uusi epidemia-aalto toi loppukesästä alalle jälleen epävarmuutta. Matkailussa kotimaanmatkailu kesä 2021 on ollut ennätyksellinen, mutta se ei riitä paikkaamaan ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun puuttumista.

Esityisesti marava-aloilla työntekijöiden toimeentulokriisi on ollut koronan vuoksi vaikea ja se on syventynyt epidemian aikana. Elokuussa 2020 alan jäsenistä 39% sanoi toimeentulonsa heikentyneen merkittävästi. Puoli vuotta myöhemmin maaliskuussa 2021 toimeentulo oli heikentynyt merkittäväsi jo liki puolella, 48 prosentilla, vastanneista.

Korona-aikana mielenterveysdiagnoosit ovat lisääntyneet mm. myyjien, siivoojien ja ravintola-alan työntekijöiden keskuudessa. Tieto käy ilmi Helsinki GSE tilannehuoneen raportista.

Päivitys 2.2.2021

materiaali

Syksystä tuttu suunta on pysynyt suhteellisen ennallaan myös vuoden lopussa.

Koronapandemian negatiiviset vaikutukset näkyvät edelleen palvelualojen yritysten liikevaihdoissa ja työntekijöiden tekemissä työtunneissa. Erityisen kovasti pandemiarajoitukset ovat osuneet majoitus- ja ravitsemisalaan. Odotukset liiketoiminnan suunnasta ovat koronakriisin keskellä edelleen melko negatiivisia.

Kuten tunnettua, vuonna 2020 PAMin työttömyyskassa koki ennennäkemättömän hakemusten tulvan. Joulukuussa hakemusten (ensimmäiset, jatko- ja sovitellut päivärahat) määrä säilyi suunnilleen samalla tasolla edelliseen kuukauteen verrattuna. Lomautusten määrä palvelualoilla vaikuttaa kesän jälkeen tasaantuneen vuoden loppupuolella.

Konkurssien määrä on pysynyt suhteellisen vähäisenä konkurssilainsäädännön määräaikaisista muutoksista johtuen. Muutoksien päättyessä riski on, että edessä on konkurssien määrän merkittävä kasvu ennen kuin kärsineet toimialat ovat ehtineet palautua.

Päivitys 25.11.2020 

Työttömyys kääntyi kasvuun

Tuoreimmat tilastot kertovat, että pandemian toisen aallon vahvistuminen ja sen vaatimat rajoitustoimet alkoivat jo lokakuussa näkyä alalla työttömyyden kääntymisenä kasvuun.

Kuluvan vuoden keväällä pandemian aiheuttamien poikkeusolojen seurauksena työttömyys kasvoi rajusti matkailu ja ravintola-alalla.

Kesällä alan työttömyystilanne kääntyi parempaan suuntaan, kun pandemiatilanne oli maassamme hyvin hallinnassa.

Missään vaiheessa työttömyys ehtinyt laskea alkuvuoden tilanteeseen.

Seuraavat teemat päivitetty

 • Talous ja työllisyys (esim. liikevaihto, konkurssit, tehtyjen työtuntien määrä, avointen työpaikkojen määrä ja työntekijöiden arvioita koronapandemian vaikutuksesta työnantajayrityksen myyntiin).
 • Työttömyyskassan tilastot
 • PAMin syksyllä 2020 antamat koronapandemiaan liittyvät lausunnot
 • Koronaan liittyvät lakimuutokset

 

Päivitys 2.10.2020

Yksityiset palvelualat ovat joutuneet vastaanottamaan COVID-19-pandemian taloudelliset vaikutukset rajulla tavalla. Monet yritykset ja niiden työntekijät ovat kohdanneet odottamattoman myrskyn, johon alkuvuoden 2020 tyvenessä ei kukaan osannut valmistautua. Suomen siirryttyä maaliskuussa valmiuslain mukaisiin poikkeusoloihin tulevaisuus muuttui hyvin epävarmaksi. 

Liikevaihdot kehittyivät eri suuntiin

COVID-19-pandemia on kohdellut yksityisiä palveluita monin eri tavoin. Vähittäiskaupassa myynti keväällä kasvoi, kun majoitus- ja ravitsemisalalla liikevaihto väheni rajusti. Ulkomaisen matkailun tyrehtyminen ja ravintoloiden sulkeminen lähes kahdeksi kuukaudeksi ajoivat monia alan yrityksiä vakaviin ongelmiin, jotka edelleen jatkuvat. Kiinteistöpalveluissa ja turvallisuusalalla muutokset ovat olleet toistaiseksi pienempiä. 

Työehdot joustivat

Suomessa on toimiva sopimusjärjestelmä. Sen sijaan, että yritysten talousvaikeudet olisivat konkretisoituneet irtisanomisina, on voitu käyttää lomautuksia. Lomautuksien käyttöä helpotettiin lainsäädännön määräaikaisilla muutoksilla, joista työmarkkinajärjestöt keväällä sopivat. Myös Palvelualojen ammattiliitto PAMin neuvottelemiin työehtosopimuksiin tehtiin pikatahtia lukuisia määräaikaisia muutoksia. Samoin PAM ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ovat ponnistelleet yhteisillä esityksillään matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden pelastamiseksi pandemian aiheuttamassa kriisissä. 

Työttömyys kasvoi
Monet PAMin jäsenistä ovat olleet kovilla maaliskuun jälkeen. Palvelualojen työttömyyskassaan tulevien ansiopäivärahahakemusten määrä kasvoi räjähdysmäisesti, kun lomautukset keväällä alkoivat. Ihmisten epätietoisuus ja hätä konkretisoituivat nopeasti. 

Avoimien työpaikkojen määrä sukelsi maaliskuussa rajusti ja uuden työn löytäminen kadonneen tilalle oli vaikeaa. Yksityisillä palvelualoilla työmarkkinat hiljenivät hyvin alkaneen vuoden alun jälkeen.

Todellisuudet työmarkkinoilla alkoivat erkaantua toisistaan ja työmarkkinoiden jakolinjat tulivat näkyviin.  Työnsä säilyttäneillä pienipalkkaisilla asiakaspalvelutyöntekijöillä ei ollut mahdollisuutta siirtyä etätöihin. Jos töitä oli, niin ne tehtiin työpaikalla siellä missä asiakkaatkin ovat.

Liiton palveluille valtava kysyntä

Yhteydenotot liittoon lisääntyivät merkittävästi ja esimerkiksi luottamushenkilöiden opastamiseksi avattiin oma puhelinlinja.

Maaliskuussa liittoon tulleiden puheluiden määrä (22 080 kpl) oli 65 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. PAM tarjosi infoa lomautustilanteisiin ja työttömyysturvan hakemiseen mm. omalla Youtube-kanavallaan. PAMin verkkosivustolla oli kävijöitä maaliskuun 17. päivä yli 40000. Pian kävi ilmi, ettei pelkkä neuvonta-apu kuitenkaan riittänyt. Jäsenten arjessa tulojen romahtaminen aiheutti akuuttia avuntarvetta. PAM ryhtyi tarjoamaan jäsenilleen ruoka-apua.  

PAMin koronatilinpäätös piirtää kuvan yksityisten palvelualojen toimialojen ja niillä työskentelevien PAMin jäsenten vastoinkäymisistä COVID-19-epidemian aikana. Samalla siitä käy selville ammattiliittoihin kuulumisen tärkeys. Oman liittonsa puoleen voi kääntyä aina, mutta eritoten silloin, kun työelämään tulee epävarmuutta tai tapahtuu jotain odottamatonta.  

Koko aineisto (ladattavana pdf)

 

Jos PDF ei näy, kokeile sivun uudelleen lataamista.

Korona välitilinpäätös

Lataa tiedosto

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme