Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esihenkilöiden ja mestarien työehtosopimus

Päivitetty: 24.05.2023

Tässä työehtosopimuksessa on sovittu Suomen Kansallisoopperan ja -baletin vakituisessa ja tilapäisessä työsuhteessa olevien teknisten pienryhmien sekä teknisten esihenkilöiden ja mestarien työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista.
Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esihenkilöiden ja mestarien työehtosopimus 18.4.2023 - 28.2.2025

 

Palkankorotukset

 

Palkankorotukset vuonna 2023

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 3,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,0 %:lla. 

Luottamushenkilöille maksettavia erilliskorvauksia korotetaan 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,0 %:lla.

 

Kertaerä
Kertaerän suuruus on 500 euroa ja se maksetaan syyskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

Kertaerä maksetaan vain kuukausipalkkaisille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 20.6.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä tai työsuhde on alkanut näytäntövuoden 2023 alussa, ollut voimassa koko edellisen näytäntövuoden (2022 - 2023) ja on voimassa kertaerän maksupäivänä. Kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on sairaana tai perhevapaalla.

Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

 

Palkankorotukset vuonna 2024

Paikallinen palkkaratkaisu

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista
Vuoden 2024 palkkaratkaisusta neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti ottaen huomioon palkkaustyöryhmän ehdottamat palkkausjärjestelmän uudistamis- ja kehittämistarpeet. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää Kansallisoopperan ja -baletin tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on tukea uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa ja siten palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista sekä oikaista mahdollisia vinoumia.

Paikallinen palkkaratkaisu
Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamushenkilöiden kanssa 30.4.2024 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

 

Palkantarkistusten toteutustapa, ellei paikallista palkkaratkaisua

Yleiskorotus
Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 2,5 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 %:lla.

Luottamushenkilöille maksettavia erilliskorvauksia korotetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,0 %:lla.

Yrityskohtainen erä
Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, työnantaja käyttää lisäksi 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, työntekijöiden palkkojen korottamiseen 0,5 %, jonka jakamisesta työnantaja päättää. Yrityskohtaisen erän suuruus lasketaan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien kuukausipalkkaisten työntekijöiden tammikuussa 2024 maksetuista peruskuukausipalkoista.

Yrityskohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkkapoliittisia tavoitteita, palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Työntekijöiden osaamisen ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä korotusten jakamisessa. Yrityskohtaista erää voidaan käyttää myös palkkausjärjestelmän kehittämiseen.  Korotusten kohdentamisessa otetaan huomioon työssä suoriutuminen, jota arvioidaan Kansallisoopperan ja -baletin strategisten tavoitteiden perusteella.

Yrityskohtaisen erän kohdentamisen jälkeen työnantaja selvittää kohtuullisessa ajassa luottamushenkilöille, miten yrityskohtainen erä on jaettu sekä erän kohdistumisen perusteet. Selvityksessä tulee käydä ilmi palkankorotusten saaneiden työntekijöiden lukumäärä, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä palkankorotusten kokonaismäärä. Lisäksi erän käytöstä ja jakoperusteista informoidaan henkilöstöä.

 

Työehtosopimukseen tehtävät keskeiset muutokset

 

Perhevapaauudistus
Palkankorotusten lisäksi työehtosopimukseen päivitettiin 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen määräykset.

Opintovapaa
Muutettiin työehtosopimuksen 27 § kuulumaan seuraavasti:

Opintovapaalakia sovellettaessa:

1) synnytyksestä aiheutuvan työkyvyttömyyden katsotaan alkavan synnytyksestä ja päättyvän kuuden viikon kuluttua, ellei lääkärintodistuksesta muuta ilmene.

2) Opintovapaalakia ei sovelleta ammattiyhdistyskoulutukseen.

Palkkausperusteet
Muutetaan työehtosopimuksen 29 § kuulumaan seuraavasti:

Palkkauksesta ja palkkausperusteista voidaan sopia paikallisesti.

Tämän sopimuksen soveltamispiiriin kuuluvan työntekijän palkka on kuukausipalkka, jonka suuruus määräytyy tehtäväkohtaisena, ja johon voidaan lisätä erilaisia henkilö- ja työkohtaisia sekä olosuhteista johtuvia lisiä erikseen sovittuna.

Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, tai hänet työsopimuksensa perusteella määrätään hoitamaan tilapäisesti omaa tehtävätasoaan alemmin palkattua tehtävää, maksetaan hänelle tältä ajalta hänen oman tehtävätasonsa mukainen palkka.

Mikäli työntekijän kanssa sovitaan, tai hänet työsopimuksensa perusteella määrätään hoitamaan tilapäisesti omaa tehtävätasoaan korkeammin palkattua tehtävää, maksetaan hänelle tältä ajalta tämän tehtävätason mukainen palkka.

Palkkausjärjestelmän kehittämistä koskeva työryhmä
Paikalliset osapuolet jatkavat palkkausjärjestelmän uudistamis- ja kehitystyötä.

Jatkuvan neuvottelun periaate
Sopimusosapuolet noudattavat sopimus- ja neuvottelutoiminnassaan jatkuvan neuvottelun periaatetta. Osapuolet voivat ottaa käsittelyyn esille nousevia asioita sopimuskauden aikana ja tarvittaessa sopia työehtosopimuksen muuttamisesta kesken sopimuskauden.

 


Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus (vanha)

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme