Muokattu: 14.01.2016 - 09:42

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Työttömyysturvalain muutokset 2016

Ansiopäivärahan verotus muuttui vuodelle 2016

Vuonna 2016 palkkaa varten annettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakonpidätys on vähintään 25%. Jos työttömyyskassalle toimittaa etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta. Verohallinnon päätös tulee voimaan 1.1.2016.

Kun muutosverokorttia hakee, kannattaa olla tarkkana, että se on nimenomaan etuutta varten annettu. Jos työttömyyskassalle toimittaa palkkaa varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään sen mukaisesti mutta vuodenvaihteen jälkeen vähintään 25% suuruisena.

Tammikuun 2016 päivärahat maksetaan joulukuun verotuksen mukaan: jos on toimittanut muutosverokortin etuutta varten jo aiemmin, uutta ei tarvitse lähettää tammikuuta varten. Uudet verokortit tulevat voimaan kuten ennenkin helmikuun alusta eli 1.2.2016.

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä laajeni

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjinä pidetään vuoden 2016 alusta myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole velvollisia ottamaan maatalousyrittäjän tai yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta. Pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavia on aiemmin pidetty omaa työtä tekevinä. Omalla työllä tarkoitetaan jatkossa sellaista työtä, jota ei tehdä ansaintatarkoituksessa (esimerkiksi au pairit, omaishoitajat, apurahansaajat).

Vuorotteluvapaan edellytykset muuttuivat

Vuorotteluvapaalain muutos tiukensi vuorottelukorvauksen saamisen edellytyksiä. Pitkän työhistorian perusteella ei enää makseta korkeampaa vuorottelukorvausta. Korvauksen suuruus on kaikilla 70% työttömänä maksettavasta päivärahasta. Vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyheni 360 päivästä 180 päivään. Samalla vapaalle pääsy vaikeutui, kun työhistoriaedellytys pidentyi 20 vuoteen. Vuorotteluvapaata ei voi myöskään enää jaksottaa.

Lakimuutos tuli voimaan 1.1.2016. Se ei kuitenkaan vaikuta vapaan pitämiseen, jos sopimus vuorotteluvapaasta on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa alkaa viimeistään 31.3.2016

Työttömyysturvalain aiemmat muutokset (vuoden 2015 alusta)

Työmarkkinoilla olon esteet

Työttömyyskassa ratkaisee jatkossa työmarkkinoilla olon esteiden vaikutuksen työnhakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Työmarkkinoilla olon esteitä koskevasta säännöksestä poistetaan samalla harkinnanvaraisuus.

Hakijalla ei näin ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos hän..

  • suorittaa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta,
  • suorittaa vankeusrangaistusta,
  • on sairaala- tai muussa tähän verrattavassa laitoshoidossa tai
  • hänen on estynyt olemasta työmarkkinoilla muun näihin rinnastettavan syyn takia.

Työ- ja elinkeinotoimisto ratkaisee kuitenkin työnhakijan oikeuden työttömyysetuuteen työmarkkinoilla olon esteen ajalta, jos este on alkanut viimeistään 31.12.2014.

Uudessa ansiopäivärahahakemuslomakkeessa pyydetään hakijaa ilmoittamaan, jos hän suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai vankeusrangaistusta tai on sairaala- tai laitoshoidossa.

Poissaolot työllistymistä edistävistä palveluista

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa vuonna 2015 alkavien työllistymistä edistävien palvelujen osalta työvoimapoliittisen lausunnon vain palvelun aloittamisesta ja sen päättymisestä. Te-toimisto ei anna työvoimapoliittista lausuntoa poissaoloista, vaantyönhakija ilmoittaa itse poissaoloistaan työttömyyskassalle etuushakemuksessa. Työttömyysetuus voidaan työttömyyskassan harkinnan mukaan maksaa hakemuksessa ilmoitettujen tietojen perusteella.

Myös työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaoloista etuuden maksajalle. Jos palvelun järjestäjän ilmoitus poissaolosta tulee sen jälkeen, kun työttömyysetuus on jo maksettu, palvelun järjestäjän ilmoitusta käyetään hakijan ilmoittamien tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen.

Työttömyyskassa on ratkaissut työnhakijan omasta tai lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon vaikutuksen etuuden saamiseen vuoden 2013 alusta.

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa nykyistä vastaavasti poissaoloista lausunnon, jos palvelu on alkanut viimeistään 31.12.2014. Jos palvelu järjestetään jaksoissa, ratkaisevaa on ensimmäisen jakson alkamispäivä.

Poissaolojen ilmoittaminen ja vaikutus etuusoikeuteen 1.1.2015 tai sen jälkeen alkavien palveluiden kohdalla:

Poissaolon syy Hakija ja palveluntarjoaja ilmoittavat Maksetaanko ansiopäiväraha ja korotusosa Maksetaanko kulukorvaus
Oma sairaus työttömyyskassaan kyllä, 3 pv jälkeen lääkärintodistuksella ei
Alle 10v. lapsen sairaus työttömyyskassaan kyllä, enintään 4 pv ei
Työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy työttömyyskassaan kyllä ei
Muu syy (=ei hyväksyttävä syy) työttömyyskassaan ei ei


Työvoimakoulutuksen ja omaehtoisten opintojen ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.

Uudessa ansiopäivärahahakemuslomakkeessa pyydetään hakijaa ilmoittamaan, jos hän poissa työllistymistä edistävistä palveluista. Hakijaa pyydetään ilmoittamaan myös poissaolon syy, jos se johtuu omasta tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaudesta tai työhaastattelusta.

Ansiopäivärahan taitekohdan alentaminen

Ansiopäivärahan taitekohtaa alennetaan. Nykyinen taitekohta on yhtä suuri, kuin 105-kertainen peruspäiväraha (3 444 € vuonna 2015). Uusi taitekohta on 95-kertaisen peruspäivärahan suuruinen (3 116€ vuonna 2015).

Muutos vaikuttaa niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden päiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen.

Jos työssäoloehtoon laskettava viimeinen työpäivä on 31.12.2014 tai aiemmin ja päivärahan perusteena oleva palkka tulee laskettavaksi, ansiopäiväraha lasketaan vanhan laskentasäännön mukaan. Jos työssäoloehtoon luetaan työssäoloa 1.1.2015 tai sen jälkeiseltä ajalta, ansiopäiväraha lasketaan uuden laskentasäännön mukaan.

Korotetun ansiopäivärahan korvausprosenttien alentaminen

Korotetun ansiopäivärahan korvausprosentti laskee taitekohtaan asti 65 prosentista 58 prosenttiin ja taitekohdan ylittävältä osalta 37,5 prosentista 35 prosenttiin.

Korotetun ansio-osan laskentasäännöt määräytyvät sen mukaan, onko hakijan päivärahan määrän laskennassa sovellettu uutta vai vanhaa laskentasääntöä. Jos normaalin ansiopäivärahan laskennassa on noudatettu vanhaa laskentasääntöä, myös korotetun ansio-osan laskennassa sovelletaan vanhoja sääntöjä niin kauan, kunnes ansiopäivärahan määrä tulee laskettavaksi uudelleen.

Perhepäivähoitajan oikeus työttömyysetuuteen lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella

Perhepäivähoitajalla on oikeus työttömyysetuuteen lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella työnteon ja palkanmaksun keskeydyttyä kokonaan sen vuoksi, ettei hänellä ole lapsia hoidettavanaan hänestä itsestään riippumattomasta syystä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa.

Oikeus työttömyysetuuteen työvapaan ajalta

Henkilön itse hakeman työ- tai muun vastaavan vapaan ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella, jos henkilön tarkoitus on ollut mennä muuhun työhön vapaan ajaksi, mutta hän jää tästä työstä työttömäksi tai lomautetuksi, eikä voi palata aiempaan työhönsä kesken vapaan.

Yrittäjiin liittyvät muutokset

Yrittäjän työssäoloehto lyhenee 18 kuukaudesta 15 kuukauteen. Lyhyempää 15 kuukauden työssäoloehtoa sovelletaan niihin yrittäjiin, joiden yritystoiminta päättyy 1.1.2015 tai sen jälkeen.

Yrittäjän työssäoloehtoon vaadittavan työtulon määrä nousee 12 326 euroon. Työtulon määrää tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Muut muutokset

Pelastustoiminnasta saatujen tulojen sovittelua koskeva säädös poistetaan tarpeettomana. Vuoden 2014 alusta vastaava suojaosa laajennettiin koskemaan kaikkia työttömyysetuuden saajia.

Aiheeseen liittyvät