Muokattu: 03.02.2017 - 12:27

Avainsanat: Työttömyys, Työttömyyskassa

Työttömyysturvalain muutoksia 2017

Ansiopäivärahan enimmäisaika lyheni

Ansiopäivärahan enimmäisaika lyheni 500 päivästä 400 päivään. Jos henkilöllä on enintään 3 vuoden työhistoria, enimmäisaika on 300 päivää. Enimmäisaika säilyy 500 päivänä, jos henkilö on täyttänyt työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään ja työskenneltyään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Uusi lyhyempi enimmäisaika koskee niitä henkilöitä, joiden päivärahakauden enimmäisaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen. Enimmäisajan täytyttyä henkilö siirtyy suoraan työmarkkinatuelle.

Omavastuuaika piteni

Omavastuuaika piteni viidestä päivästä seitsemään päivään. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 1.1.2017 tai sen jälkeen.

Päivärahojen korotusosa aleni

Pitkän työuran perusteella maksettavasta (vähintään 20 vuotta työhistoriaa) korotusosasta luovuttiin kokonaan. Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksettavaa korotusosaa alennetaan 58%:sta 55%:iin.

Pitkän työuran perusteella voidaan maksaa korotusosaa 30.6.2017 asti, jos työsuhde päättyy viimeistään 31.12.2016. Korotusosien määrä aleni vuodenvaihteessa välittömästi kaikilla saajilla. Työttömyyskassa ei anna asiasta erillistä päätöstä, koska etuuden tarkistaminen perustuu lakimuutokseen.

Omaehtoiseen koulutukseen ei makseta kulukorvausta

Useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan ansiopäivärahan lisäksi korotettua ansio-osaa ja kulukorvausta. Poikkeuksellisesti omaehtoisten opintojen ajalta maksetaan korotettu ansio-osa mutta ei kulukorvausta.

Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen liikkuvuusavustusta, joka korvaa aiemman Kelan maksaman matka-avustuksen. Työttömyyskassa tutkii avustuksen edellytykset itsenäisesti. Liikkuvuusavustus on veronalainen etuus ja sitä on haettava ennen työsuhteen alkua.

Liikkuvuusavustusta maksetaan työttömyysetuuteen oikeutetulle henkilölle, joka vastaanottaa vähintään 2 kuukautta kestävän työn. Työtä tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa. Työn on oltava työsuhteessa tehtävää eli liikkuvuusavustusta ei makseta, jos kyseessä on yritystoiminta.

Kokoaikatyössä edestakaisen työmatka-ajan on oltava keskimäärin yhteensä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä keskimäärin yhteensä yli 2 tuntia päivässä. Työmatkan kestoa edellytetään työsuhteen alkaessa.

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen. Siihen ei makseta lapsikorotusta eikä korotusosaa. Etuutta maksetaan viideltä päivältä viikossa työsuhteen alkamisesta lukien. Avustusta maksetaan 30 päivän ajalta, jos työsuhteen pituus on 2 kuukautta. Jos työsuhteen pituus on 3 kuukautta, etuutta maksetaan 45 päivältä ja vähintään 4 kuukautiseen työsuhteeseen etuutta maksetaan 60 päivän ajalta.

 

Työvoimapoliittisia muutoksia

Määräaikaishaastattelut kolmen kuukauden välein

Työtön haastateltaisiin ensimmäisen kerran kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. TE-toimisto voi käyttää harkintaa, järjestetäänkö ensimmäistä haastattelua. Haastattelu on kuitenkin järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja tämän jälkeen aina kolmen kuukauden välein.

Työn vastaanottovelvollisuuteen tiukennuksia

- Työttömällä ei ole enää kolmen kuukauden ammattitaitosuoja-ajan jälkeen pätevää syytä kieltäytyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä, vaikka maksettava palkka jäisi pienemmäksi kuin työttömyysetuus

- Jos työtön kieltäytyy varmasta työpaikasta, hän saa 90 päivän karenssin eli korvauksettoman määräajan. Aiemmin aika on ollut 60 päivää.

- Oman auton käyttämistä työmatkoihin edellytetään myös työssäkäyntialueen ulkopuolella. Oman auton hankkimista ei edellytetä.

- Työttömyysturvalaista poistettiin mahdollisuus erota työssäkäyntialueen ulkopuolella (80km kotoa) olevasta työstä työttömyysetuutta menettämättä, jos kokoaikatyön työmatkoihin kuluu keskimäärin enintään kolme tuntia päivässä.

- Työttömät velvoitetaan osallistumaan pääsääntöisesti kaikkiin heille tarjottuihin palveluihin, vaikka palvelusta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sen korvaavassa suunnitelmassa

Rekrytointikokeilu

Väliaikaisen lakimuutoksen myötä henkilö ja työnantaja voivat selvittää, sopiiko henkilö tiettyyn työhön rekrytointikokeilulla. Laki rekrytointikokeilusta on voimassa vuosina 2017-2018.

Rekrytointikokeilu on vapaaehtoinen eikä sillä ole vähimmmäiskestoa ja sen voi lopettaa ilman seurauksia. Poissaoloilla ei olisi vaikutusta työttömyysturvaan ja niistä ei tarvitsisi ilmoittaa. Rekrytointikokeilu voi kestää enimmillään yhden kuukauden.

Jos työnantaja palkkaa rekrytointikokeiluun osallistuneen henkilön, kokeiluaika vähennetään koeajasta. Kokeilun ajalta maksetaan työttömyysetuutta. Kyseessä ei kuitenkaan ole työllistymistä edistävä palvelu.

Uusimmat

Suosituimmat