Usein kysyttyjä kysymyksiä ansiopäivärahasta

Päivitetty: 15.04.2020

Huom! Jos sinut on lomautettu koronaepidemian vuoksi, kannattaa tutustua myös lyhyisiin toimintaohjeisiimme verkkosivuillamme. Epidemian vuoksi työttömyysturvalakiin on tehty väliaikaisia muutoksia esimerkiksi omavastuuaikaan ja työssäoloehtoon liittyen:
Lomautus koronan vuoksi? - toimi näin

 

Alla vastaukset näihin kysymyksiin

1. Miten ansiopäivärahaani verotetaan?
2. Mitä teen, kun jään työttömäksi?
3. Miten täytän hakemuksen?
4. Mikä on hakemukseni käsittelyaika?
5. Mitä työssäoloehto tarkoittaa?
6. Mistä tuloista ansiopäivärahani määritellään?
7. Mitä omavastuuaika tarkoittaa?
8. Voinko tehdä työtä, jos saan ansiopäivärahaa?
9. Voinko lyhentää työaikaani ja silti saada ansiopäivärahaa?
10. Milloin ansiopäivärahani määritellään uudelleen?
11. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, jos opiskelen?
12. Miten perheeni saama kotihoidontuki vaikuttaa ansiopäivärahaani?
13. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, jos toimin omaishoitajana?
14. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, kun olen saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan ja olen edelleen työkyvytön?
15. Onko minulla oikeus ansiopäivärahan lisäpäiviin?

1. Miten ansiopäivärahaani verotetaan?

Työttömyyskassa saa verotustiedot vuoden alussa suoraan verottajalta. Uudet veroprosentit ovat käytössä helmikuun alusta alkaen. Tammikuussa maksettujen ansiopäivärahojen verotukseen käytetään vielä edellisen vuoden veroprosentteja. Ansiopäivärahoja verotetaan verohallinnon ohjeiden mukaisesti.

Työttömyyskassa perii veroa aina vähintään 25 %, jos veroprosentti on määrätty palkkaa varten. Jos haluat muuttaa veroprosenttiasi, voit tilata verottajan OmaVero -palvelusta muutosverokortin etuutta varten. Valitse palvelussa etuuden maksajaksi palvelualojen työttömyyskassa. Työttömyyskassa saa tässä tapauksessa muutosverokortin tiedot sähköisesti käyttöönsä seuraavana päivänä.

Sinun ei siis tarvitse lähettää muutosverokorttia itse mutta työttömyyskassalle kannattaa kuitenkin ilmoittaa, että olet tilannut muutosverokortin. Tämä nopeutta asiasi käsittelyä.

Ansiopäivärahan ennakonpidätys tehdään (etuutta varten annetun) muutosverokortin mukaisesti.

2. Mitä teen, kun jään työttömäksi

Ilmoittaudu kokoaikatyön työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ilmoittautumisen voi tehdä myös netissä. Ilman TE-toimiston lausuntoa työttömyyskassa ei voi maksaa ansiopäivärahaa.

Täytä hakemuslomake ja lähetä se työttömyyskassalle aikaisintaan kahden viikon työttömyyden jälkeen. Lähetä jatkohakemus aina neljän viikon tai kuukauden ajalta. Päivärahaa on haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä ajasta johon hakemus kohdistuu.

Kaikki hakemuslomakkeet löytyvät esimerkiksi työttömyyskassan verkkopalvelusta.

Tarkista ensimmäiseen hakemukseen tarvittavat liitteet täältä.

3. Miten täytän hakemuksen?

Täytä päivärahahakemus aina vasta jälkikäteen. Voit lähettää hakemuksen aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä. Merkitse selvitysosaan jokaisen päivän kohdalle päivämäärä ja tilanteesi mukainen selvitys: työtön, työssä ja tunnit, sairas (ja tunnit, jos saat sairasajan palkan kyseiseltä päivältä) vuosiloma, oma loma, koulutuksessa, te-palvelu jne.

Ensimmäisen hakemuksen voit täyttää kahdelta työttömyysviikolta, jos olet kokonaan työtön. Jos teet satunnaista tai osa-aikatyötä, täytä hakemus palkkajakson mukaisesti joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa.

4. Mikä on hakemukseni käsittelyaika?

Ensimmäisen hakemuksen käsittely vie hieman enemmän aikaa, koska siinä tarkistetaan päivärahaoikeus ja määritellään päivärahan taso. Ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika on noin kolme viikkoa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Osa-aikatyön ja satunnaisen kokoaikatyön ajalta maksettava soviteltu ansiopäiväraha on maksussa 2,5 - 3 viikkoa hakemuksen saapumispäivästa laskettuna.

Kokonaan työttömän tai lomautetun jatkohakemuksen käsittelyaika on vajaa viikko. Jos lähetät hakemuksen verkkopalvelun kautta, käsittelyaika on normaalisti 2-3 päivää. Tutustu maksuaikatauluun.

5. Mitä työssäoloehto tarkoittaa?

Oikeus ansiopäivärahaan syntyy, kun 26 työviikon mittainen työssäoloehto täyttyy. Työssäoloehtoon luetaan jokainen viikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2017 oltava vähintään 1187 euroa kuukaudessa.

Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, mutta työssäoloehdon tulisi täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso katsotaan työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien taaksepäin. Tarkastelujaksoa pidentäviä jaksoja ovat esimerkiksi vanhempainvapaa, hoitovapaa ja erilaiset työkyvyttömyysjaksot sekä päätoiminen opiskelu. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta.

Työssäoloehdon tulee täyttyä kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on oltava siis vähintään 26 viikkoa.

Jos työ on tehty opetusalalla tai taide- ja kulttuurialoilla, työssäoloehto lasketaan hiukan eri tavalla.

6. Mistä tuloista ansiopäivärahani määritellään?

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän ajan palkoista niiltä viikoilta, jotka täyttävät 26 työviikon työssäoloehdon. Työssäoloehtoon lasketaan mukaan työviikot, joilta palkkaa on maksettu vähintään 18 tunnilta.

Kun ansiopäivärahan suuruus lasketaan, vähennetään työssäoloehtoa kerryttävästä palkasta mahdollisesti palkkaan sisältyvä lomaraha ja lomakorvaus sekä yrityksen tulokseen perustuvat bonukset. Lisäksi tehdään vähennys, joka määräytyy työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen perusteella (v.2019 4,24% palkkatuloista). Päiväraha määritellään vakiintuneista tuloista (Esimerkiksi ns. kultaista kädenpuristusta ei huomioida).

Jos olet ollut osittaisella hoitovapaalla tai eläkkeellä, päiväraha määritellään yleensä osittaista hoitovapaata tai eläkettä edeltävän ajan palkoista. Jos olet tehnyt yhtä tai useampaa työtä työsuhteessa, kaikki työssäoloehtoa kerryttävä tulo huomioidaan työssäoloehtoon.

Työssäoloehtoa ei kerrytä esimerkiksi laskutuspalveluyritysten kautta laskutettu työtulo. Työ, josta ei ole maksettu työeläke- ja työnantajamaksuja, ei myöskään kerrytä työssäoloehtoa.

7. Mitä omavastuuaika tarkoittaa?

Omavastuuaika otetaan, kun tulet ensimmäisen kerran ansiopäivärahan hakijaksi tai kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen. Omavastuuaika on viisi täysin työtöntä päivää eikä sen ajalta makseta ansiopäivärahaa. Osa-aikatyöntekijän omavastuuaika täyttyy, kun hän on ollut työttömänä viittä arkipäivää vastaavan ajan. Omavastuuaika lasketaan tällöin tunteina.

Omavastuuaika pitää saada hankittua kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuuaikaa ei voida laskea ajalta, jolla työaika ylittää 80% kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta.

Omavastuuaikaa ei oteta, jos edellisen päivärahakauden alusta (ensimmäinen maksettu päivä) on kulunut alle vuosi ja omavastuuaika on otettu sen alussa.

8. Voinko tehdä työtä, jos saan ansiopäivärahaa?

Voit. Suojaosa on 300 euroa kuukaudessa (279 euroa neljässä viikossa). Jos sinulla on työtuloja enintään suojaosan verran, työtulo ei vaikuta maksettavaan ansiopäivärahaan. Jos sinulla hakujaksolla työtuloja enemmän kuin suojaosa, suojaosan ylittävä palkka vähentää osittain päivärahaasi.

Soviteltua päivärahaa maksetaan osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta, jos sinun työaikasi on enintään 80% alan enimmäistyöajasta. Työaikaa tarkastellaan joko neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Jos sinut on lomautettu, työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain.

Jos työsi on kokoaikaista ja kestää yli kaksi viikkoa, työn ajalta ei makseta ansiopäivärahaa.

9. Voinko lyhentää työaikaani ja silti saada ansiopäivärahaa?

Et voi. Sinulla on oikeus työttömyyspäivärahaan vain, jos työaikaasi on lyhennetty työnantajan aloitteesta tapahtuneen lomautuksen, lomautukseen rinnastettavan syyn tai osa-aikaistamisen johdosta.

Sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, jos työajan lyhentäminen johtuu terveydellisistä syistä, opiskelusta, lasten hoidosta tai olet itse lyhentänyt työaikaa omasta aloitteestasi tai yhteisestä sopimuksesta työnantajan kanssa.

10. Milloin ansiopäivärahani määritellään uudelleen?

Ansiopäiväraha määritellään yleensä uudelleen, kun työssäoloehto täyttyy.

Jos edellisen ansiopäivärahakauden alusta (ensimmäinen maksettu päivä) on uuden työssäoloehdon täyttyessä alle vuosi, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen.

Jos opiskelet omaehtoisesti ja työssäoloehtosi täyttyy opintojen aikana, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen ennen opintojen päättymistä.

Jos olet ollut velvoitetyössä tai täyttänyt 58 vuotta, ansiopäivärahaa ei määritellä uudelleen, jos uusi päivärahasi olisi edellistä pienempi.

11. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, jos opiskelen?

Työnhakijana sinulla on yleensä oikeus ansiopäivärahaan sivutoimisen opiskelun sekä työvoimakoulutuksen ajalta. Jos olet täyttänyt 25 vuotta, sinulla saattaa olla työ- ja elinkeinotoimiston harkinnan perusteella oikeus työttömyysturvaan omaehtoisen opiskelun ajalta. Omaehtoista opiskeluasi voidaan tukea enintään 24 kuukauden ajan.

Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii oikeuden ansiopäivärahaan opiskelun ajalta, joten ilmoita aina opiskelun alkamisesta sekä keskeneräisistä opinnoista TE-toimistoon. Työttömyyskassa tarvitsee opintoja koskien TE-toimiston lausunnon.

Jos opiskelet aikuiskoulutustuella tai opintotuella, ansiopäivärahaan ei ole oikeutta opintojen kesäloma-ajoilta, vaikka et saisikaan alikuiskoulutustukea tai opintotukea loma-ajoilta. Ansiopäivärahaa voidaan tässä tapauksessa maksaa vasta opintojen päätyttyä, jos muut edellytykset täyttyvät.

Jos olet liittynyt ammattiliittoon opiskelijajäsenenä, tarkista liiton jäsenpalvelusta, että olet liittynyt myös työttömyyskassaan.

12. Miten perheeni saama kotihoidontuki vaikuttaa ansiopäivärahaani?

Lasten kotihoidontuki on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti ja se vähentää ansiopäivärahaa täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida alasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta.

Lasten kotihoidontuen kuntalisä ei vaikuta vähentävästi ansiopäivärahaan.

13. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, jos toimin omaishoitajana?

Voit saada ansiopäivärahaa omaishoitajuuden ajalta, jos omaishoitajuus on laajudeltaan sellaista, että voit samanaikaisesti vastaanottaa kokoaikatyötä. Työ- ja elinkeinotoimisto tutkii toiminnan laajuden, joten ilmoita omaishoitajana toimimisesta TE-toimistoon.

Omaishoidontuki ei vähennä ansiopäivärahaasi.

Jos teet työtä omaishoitajan sijaisena työsuhteessa, työtulo huomioidaan ansiopäivärahaa vähentävästi kuten muukin työtulo. Tällöin työttömyyskassa tarvitsee myös työsopimuksen.

14. Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan, kun olen saanut Kelan sairauspäivärahaa ensimmäisajan ja olen edelleen työkyvytön?

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa muiden ehtojen täyttyessä myös sairauden tai työkyvyttömyyden ajalta, jos olet TE-toimistossa työttömänä työnhakijana. Lisäksi ansiopäivärahan maksaminen työkyvyttömyyden ajalta edellyttää,että:

 • olet saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan
 • olet hakenut työkyvyttömyyseläkettä tai työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on hylätty
 • olet toimittanut työttömyyskassaan lääkärinlausunnon, jonka mukaan olet terveydellisistä syistä kykenemätön työhösi

Jos olet työ- tai virkasuhteessa, lisäedellytyksenä on, että olet toimittanut työttömyyskassalle työnantajan lausunnon, jonka mukaan työnantajallasi ei ole tarjota sinulle työkykyäsi vastaavaa työtä.

15. Onko minulla oikeus ansiopäivärahan lisäpäiviin?

Jos olet syntynyt vuosina 1950-1954 ja täyttänyt 59 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä, voidaan ansiopäivärahaa maksaa lisäpäiväoikeuden perusteella sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Jos olet syntynyt vuosina 1955-1956 ja täyttänyt 60 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä, voidaan ansiopäivärahaa maksaa lisäpäiväoikeuden perusteella sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Jos olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täyttänyt 61 vuotta ennen 500 päivän täyttymistä, voidaan ansiopäivärahaa maksaa lisäpäiväoikeuden perusteella sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta.

Tämän lisäksi edellytyksenä on se, että enimmäisajan täyttyessä olet ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle