Yt-neuvottelut

Yhteistoimintaneuvotteluiksi kutsutaan työpaikoilla työnantajan ja työntekijöiden välillä käytäviä neuvotteluja, joista on säädetty yhteistoimintalaissa (yt-laki). Tarkoitus on, että työnantajan on neuvoteltava sellaisista asioita, joilla on iso vaikutus henkilöstöön.

Huom! Tälle sivulle on 31.3. päivitetty 1.4.2020 muutokset lainsäädännössä ja PAMin työehtosopimuksissa. 

Alempana vastataan seuraaviin kysymyksiin. Pääset klikkaamalla haluamaasi kohtaan.

Milloin pitää käydä yhteistoimintaneuvottelut? 25.3.2020
Ketkä yt-neuvotteluihin osallistuvat? 25.3.2020
Miten yt-neuvottelut etenevät? 25.3.2020
Mitä määräaikoja yt-neuvotteluihin liittyy? 24.6.2020
 
Milloin pitää käydä yhteistoimintaneuvottelut? 
Jos yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, yrityksessä pitää noudattaa yt-lakia ja käydä yt-neuvotteluja. 
Neuvottelut on käytävä esimerkiksi silloin, kun työnantaja harkitsee irtisanovansa tai lomauttavansa työntekijöitä ja perustelee sitä taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä. Esimerkiksi kysynnän väheneminen koronaepidemiasta johtuen voi olla tällainen syy. Laissa on määritelty, mistä asioista ainakin neuvoteltava.

Tätä pienemmissäkin yrityksissä voidaan harjoittaa yhteistoimintaa joko työehtosopimuksen ohjein tai työpaikalla sovittavin menetelmin.
  
Ketkä yt-neuvotteluihin osallistuvat?
Neuvotteluihin osallistuvat työantajan edustaja ja henkilöstön edustaja siitä henkilöstöryhmästä, jota neuvottelut koskevat. Henkilöstön edustaja on tavallisesti luottamusmies.
Jos työntekijät eivät ole valinneet luottamusmiestä itselleen, he voivat valitan itselleen edustajan yt-neuvotteluihin.  

Miten yt-neuvottelut etenevät? 
Kun kysymys on työvoiman vähentämisestä, työantajan on annettava työntekijöille nk. neuvotteluesitys. Sen antamiselle on määräaika.
Neuvotteluesityksessä pitää kertoa, milloin neuvottelut alkavat ja vähintään neuvottelujen pääkohdat.
Jos työnantaja suunnittelee yli 10 työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 päiväksi, työnantajan on kerrottava esityksessä suunniteltujen toimenpiteiden perusteet, arvio vähennettävän työvoiman määrästä ja siitä, keitä neuvottelu koskee.

Itse neuvotteluissa käydään läpi työnantajan suunnitelman perusteluja, kuten taloudellista tilannetta. Henkilöstön edustaja voi tehdä esityksiä siitä, millaisia toimenpiteitä henkilöstö pitäisi hyvänä.
Henkilöstön edustajan pitää informoida neuvotteluista muuta henkilöstöä. 

Neuvotteluille on määritelty vähimmäiskesto. (kts. alempaa). Työnantajan on käytävä neuvottelut loppuun, ennen kuin se voi tehdä päätöksensä toimista.

Neuvottelujen ei tarvitse päättyä yksimielisyyteen, vaan työnantaja voi tehdä päätöksensä itsenäisesti. Pyrkimyksenä pitää kuitenkin olla yksimielisyys. 

Kun neuvottelut päättyneet, työnantaja antaa irtisanottaville, lomautettaville tai osa-aikaistettaville työntekijöille siitä kirjallisen ilmoituksen.  Lomautuksesta ja siihen liittyvistä määräajoista enemmän täällä. Eri alojen irtisanomisajat taas löydät  työehtosopimuksista. 
  
Mitä määräaikoja yt-neuvotteluihin liittyy? 
Yt-laissa on määritelty, kuinka paljon ennen neuvottelujen aloittamista on annettava neuvotteluesitys. Lisäksi on määritelty, miten pitkään on neuvoteltava.

PAM on neuvotellut työehtosopimuksissa mainittuihin määräaikoihin muutoksia. Niitä on tehty kolmessa vaiheessa ja ne ovat olleet eri aloilla erilaisia. 1.4. voimaan astuneita muutoksia on pääasiassa jatkettu vuoden 2020 loppuun saakka, mutta osa määräajoista muuttuu 1.7.2020. Eduskunta on päättänyt samankaltaisista lainsäädäntömuutoksista, joiden voimassaoloa on jatkettu 31.12.2020 asti.

Työnantajan neuvotteluesitys on annettava: 

1.7.2020 – 31.12.2020

 • pääsääntö 5 päivää ennen
 • poikkeus 3 päivää ennen seuraavilla aloilla: matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut, huvi-, teema- ja elämyspuistot, hiihtokeskukset, ohjelmapalveluala, Avecra

30.6.2020 asti

 • pääsääntö 5 päivää ennen
 • poikkeus 3 päivää ennen seuraavilla aloilla: kaupan ala, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut, huvi-, teema- ja elämyspuistot, hiihtokeskukset, ohjelmapalveluala, Avecra
 • poikkeus 3 päivää ennen, kun neuvottelut koskevat tilapäisiä alle 90 päivää kestäviä lomautuksia seuraavilla aloilla: muuttopalveluala, elokuvateatterit
   

Vähimmäisneuvotteluaika lomautustilanteissa:

1.7.2020 – 31.12.2020

 •  vähintään 5 päivää 

30.6.2020 asti

 • pääsääntö vähintään 5 päivää 
 • enintään 90 päivän lomautuksissa neuvotteluaika vähintään 4 päivää seuraavilla aloilla: Kaupan ala, Elokuvateatterit ja Muuttopalveluala

Vähimmäisneuvotteluaika irtisanomistilanteessa (normaalit neuvotteluajat)

Alle 10 hengen irtisanomisista tai osa-aikaistamisista on neuvoteltava:

 • kaikki alat: 14 päivää

Yli 10 hengen irtisanomisista tai osa-aikaistamista:

 • kaikki alat: 6 viikkoa (14 päivää, jos YT-lain piirissä olevassa yrityksessä alle 30 työntekijää). 

Lisää tietoa yhteistoimintaneuvotteluista PAMin wikistä:

Yt-neuvotteluihin valmistautuminen

Yhteistoiminta

 

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle