Hyppää sisältöön
Etusivu » Työpaikalla » Luottamusmies » Luottamusmiehen valinta

Luottamusmiehen valinta

PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Hänen tulee olla työpaikan työntekijä ja tuntea työpaikan olosuhteet. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla.

Luottamusmiehen valitsevat PAMin jäsenet, jotka työskentelevät työpaikalla noudatettavan työehtosopimuksen piirissä. Luottamusmiehet valitaan vaaleilla. Luottamusvalinnat käydään pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Palvelualojen työpaikoilla työntekijät järjestävät luottamusmiesvaalit aina parittoman vuoden loka–joulukuun aikana.

Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin, että kaikilla PAMin jäsenillä, joita luottamusmies edustaa, on mahdollisuus osallistua valintaan. Alakohtaisista luottamusmiessopimuksista, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta, on sovittu työnantaja- ja työntekijäliittojen välillä. Luottamusmiesvalinnan jälkeen valitun luottamusmiehen tulee ilmoittaa valminnasta PAMiin.

Jos tarvitsette apua luottamusmiehen valintaan työpaikalla, ota yhteyttä lähimpään aluetoimistoosi

Tutustu tästä käynnissä oleviin ehdokasasetteluihin

Ohjeet luottamusmiehen valintaan

Yleistä

Luottamusmies on näissä luottamusmiesvalintaohjeissa yleisnimitys kaikista luottamusmiehistä.

Pamilaisilla työpaikoilla luottamusmiesvalinnat järjestetään pääsääntöisesti kunkin parittoman vuoden loka-joulukuussa, joka toinen vuosi. Kun työpaikalle valitaan ensimmäistä kertaa luottamusmies tai kun edellinen luopuu tehtävästään, voidaan valinnat tehdä milloin tahansa.

Luottamusmiehen toimikausi alkaa parillisen vuoden alusta ja kestää kaksi (2) vuotta. Toimikaudet ovat 1.1.2024–31.12.2025, 1.1.2026–31.12.2027 jne.

Jos työpaikalla ei ole ennen ollut luottamusmiestä tai luottamusmies eroaa tehtävästään työpaikan vaihdon tai muun syyn takia, valitaan uusi luottamusmies. Varaluottamusmies toimii luottamusmiehen sijaisena siihen saakka, kunnes uusi varsinainen luottamusmies on valittu. Uuden luottamusmiehen toimikausi alkaa heti valintojen jälkeen.

Valittu luottamusmies hoitaa tehtävää jäljellä olevan toimikauden loppuun saakka. Poikkeuksena vaalivuonna (esimerkiksi 2023, 2025, 2027) valittu luottamusmies jatkaa suoraan seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Esimerkki 1
Työpaikan luottamusmies vaihtaa työpaikkaa kesken
kauden keväällä 2024. Työpaikalla tulee järjestää
uudet valinnat. Uuden luottamusmiehen toimikausi
jatkuu 31.12.2025 saakka.

Esimerkki 2
Työpaikan luottamusmies vaihtaa työpaikkaa kesken
kauden keväällä 2023 (vaalivuosi). Työpaikalla tulee
järjestää uudet valinnat. Uuden luottamusmiehen
kausi jatkuu seuraavan kaksivuotiskauden loppuun
saakka eli 31.12.2025 asti.

Työssä käyvillä PAMin jäsenillä tulee olla mahdollisuus
esittää, olla ehdokkaana, äänestää ja tulla valituksi oman työpaikkansa luottamusmieheksi tai varaluottamusmieheksi. Eläkeläis- ja opiskelijajäsenet eivät ole vaalikepoisia. PAMin jäsenyyden tulee olla voimassa, kun asettuu ehdolle tai ehdottaa henkilöitä luottamusmiehiksi.

Vaalitoimikunta

Yrityksen PAMiin kuuluvat työntekijät valitsevat keskuudestaan vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnan suositeltava koko on vähintään kolme PAMin jäsentä. Vaalitoimikunnan kokoonkutsujana tai vaalitoimikuntana voivat toimia myös liiton toimihenkilöt. Luottamusmiestehtäviin ehdolle asettuvien on hyvä jäävätä itsensä vaalitoimikunnasta. Vaalitoimikuntana ei voi toimia ammattiosaston johtokunta.

 vastaa valintojen oikeudenmukaisesta toimittamisesta

• hoitaa valintoihin liittyvän tiedottamisen

• vastaa ehdokasasettelun aikatauluttamisesta ja käytännön järjestelyistä

• järjestää mahdolliset luottamusmiesvaalit

• huolehtii, että äänestäminen tapahtuu oikeudenmukaisesti

• huolehtii, ettei äänestyspaikalla tehdä vaalityötä (uurnavaali)

• tekee vaalipöytäkirjat

• huolehtii vaalisalaisuuden säilymisestä

• huolehtii vaalimateriaalin säilytyksestä vaalin ajan

• arkistoi vaalimateriaalin (ks. kohta vaaliasiakirjojen säilyttäminen)

Ehdokasasettelu

Ehdokasasettelussa luottamusmiesehdokkaiksi esitetään yritykseen työsuhteessa olevia PAMiin kuuluvia työntekijöitä, jotka työskentelevät saman työehtosopimuksen piirissä ja samalla toimialueellakuin valittava luottamusmies. Sen henkilön, jokaehdottaa luottamustamiestä tulee olla PAMin jäsen (poikkeuksena vähittäiskaupan esimiesten luottamusmiesvalinnoissa ehdokkaan ja ehdottajan tulee olla joko PAMin tai KEY:n jäseniä) ja kyseiseltä luottamusmiesehdokkaalta tulee olla suostumus ehdokkuuteen. Itseään ei voi ehdottaa.

Ehdokasasettelussa asetetaan ehdolle sekä luottamusmiesehdokkaat että varaluottamusmiesehdokkaat. Työpaikalla kaikkien PAMin jäsenten tulee saada tieto siitä, että työpaikalle valitaan luottamusmies.

PAMin jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi, äänestää ja osallistua valintaan.

Ilmoitus ehdokasasettelusta ilmoitustaululle (pdf)

Ehdokasasettelu tehdään

a. ehdokasasettelukokouksessa tai
b. kirjallisesti.

Ehdokasasettelukokouksesta on ilmoitettava työntekijöille hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

• kokouksen aika ja paikka

• työehtosopimus, jonka piiriin luottamusmies valitaan

• toimialue, jolle luottamusmies valitaan.

Jos ehdokasasettelukokous järjestetään työpaikalla, työnantajalle tulee tehdä ilmoitus viimeistään 7 päivää ennen kokousta, ellei luottamusmiessopimuksessa ole muuta sovittu.

Ilmoituksessa ehdokasasettelusta on käytävä ilmi:

• ehdokasasetteluaika

• työehtosopimus, jonka piiriin luottamusmies valitaan

• toimialue, jolle luottamusmies valitaan

• minne ja miten ehdokkaat ilmoitetaan

• Kirjallisen ehdokasasettelun on kestettävä vähintään 7 päivää.

Vaalit ja äänestäminen

Jos tehtävään on ehdotettu vain yhtä henkilöä, vaaleja ei tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa luottamusmiesvalinnan. Jos ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit.

Vaalitoimikunta huolehtii vaalien järjestämisestä, ääntenlaskennasta ja vaalisalaisuudesta. Vaalitoimikunta huolehtii, että äänestäminen tapahtuu sellaisella tavalla, sellaiseen aikaan ja uurnavaalissa sellaisilla paikoilla, että kaikilla äänioikeutetuilla jäsenillä on mahdollisuus äänestää.

• Äänioikeus on kaikilla niillä, joiden jäsenyys on voimassa ennen vaalin alkamista. Vastuu jäsentietojen oikeellisuudesta on jäsenellä itsellään.

• Äänestyksissä on äänestäjillä oltava käytössään ehdokaslistaukset.

• Ehdokaslistauksessa mainitaan sukunimi, etunimi, ammatti ja työskentelypaikka.

• Ehdokkaat listataan sukunimen mukaan aakkosissa. Ehdokkaat voidaan myös numeroida luvusta 2 alkaen.

• Jos valinnat järjestetään työpaikalla, siitä on ilmoitettava työnantajalle huomioiden kunkin työehtosopimusten määräykset.

• Valtakirjalla ei voi äänestää.

Äänestyslippu luottamus- ja varaluottamusmies (pdf)
Äänestyslippu pää- ja varapääluottamusmies (pdf)


Vaalikokous

PAMiin kuuluvat työntekijät voivat järjestää vaalikokouksen, jossa todetaan ehdokkaat ja järjestetään tarvittaessa uurnavaali ehdokkaiden välillä.

Valintakokouksen pöytäkirja (pdf)
Valintakokouksen pöytäkirja (useita ehdokkaita, pdf)

Vaalikokouksen pöytäkirja (pdf)

Vaalitilaisuudet

Jos kyseessä on yritys, jolla on monta toimipaikkaa, voidaan järjestää vaalitilaisuus/tilaisuuksia uurnavaalia käyttäen.

Näin se tapahtuu

Vaalitoimikunta järjestää äänestämistä varten lukittavan vaaliuurnan ja huolehtii siitä, että ääniä säilytetään lukittuna koko vaalin ajan. Vaaliuurna/ uurnat avataan vasta vaalin päätyttyä.

• Ennen vaalitoimituksen alkua vaalitoimikunta toteaa käytettävissä olevien äänestyslippujen määrän. Äänestyslippuja on hyvä olla ylimääräisiä.

• Jäsenen äänioikeus tarkistetaan äänioikeutettujen listauksesta ennen äänestyslipun antamista ja samalla merkitään ääni käytetyksi.

• Ensimmäinen äänestämään saapuva jäsen tarkastaa, että vaaliuurna on tyhjä. Tämä kirjataan pöytäkirjaan.

• Äänestäjä merkitsee äänestysohjeen mukaisesti äänestyslippuun joko ehdokkaan nimen tai numeron. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.

• Äänestäjä antaa äänestyslipun taitettuna vaalitoimikunnalle, joka merkitsee sen varmennetuksi ääneksi (leima tai nimikirjaimet).

• Äänestäjä pudottaa äänestyslipun vaaliuurnaan.

Vastuu siitä, että jäsentiedot ovat PAMin rekisterissä oikein, on jäsenellä itsellään.

Jos yhteisen äänestysajan ja -paikan järjestäminen on hankalaa, voidaan järjestää postivaalit.

Postivaalissa pitää varmistaa äänestäjän äänioikeuden toteaminen ja vaalisalaisuuden säilyminen. Postivaalia järjestettäessä tulee ottaa huomioon postin kulku.

Äänestysmateriaali sisältää

• äänestysohjeen

• ehdokaslistauksen

• äänestyslipun

• äänestystodistuksen

• vaalikuoren, johon äänestyslippu suljetaan

• palautuskuoren, johon vaalikuori ja äänestystodistus suljetaan.


Ehdokaslistauksessa mainitaan ehdokkaiden

• sukunimi

• etunimi

• ehdokasnumero tarvittaessa

• ammatti

• toimipaikka tai työskentelypaikka

Sähköinen äänestäminen tapahtuu ulkopuolisella vaalijärjestelmällä ja äänestysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti:

• Äänestäjä tunnistetaan vahvalla tunnistautumisella.

• Äänestäjä voi äänestää vain kerran.

• Jäsenyyden tulee olla voimassa ennen äänestysajan alkamista.

Vastuu jäsentietojen oikeellisuudesta PAMin jäsenrekisterissä on jäsenellä itsellään.

Äänestysajan päätyttyä suoritetaan lopullinen ääntenlaskenta. Äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arpomalla.

Kaikki vaaliasiakirjat säilytetään vähintään sääntöjen mukaisen valitusajan.

Säilytettäviä asiakirjoja ovat

• ehdokasasetteluilmoitus

• mahdolliset äänestysliput

• äänioikeutettujen listaus

• pöytäkirjat (säilytettävä vähintään valitun
luottamusmiehen toimikauden ajan).

Liitolla ja/tai ammattiosastolla on oikeus nähdä vaaliasiakirjat.

Pääluottamusmiesehdokkaalla on ehdokassuoja, jonka edellytyksenä on, että ehdokas itse ilmoittaa ehdokkuudestaan kirjallisesti työnantajalle.

Kun valinnat on tehty

Valinnan virallistaminen

Luottamusmiehen valinnasta on tehtävä välittömästi ilmoitus PAMiin. Ilmoituksen tekee valittu luottamusmies. PAM ilmoittaa valinnasta työnantajalle sekä ammattiosastolle. Luottamusmiehen asema on virallinen vasta, kun työnantajalle on ilmoitettu valinnasta kirjallisesti.

Huom! Mikäli ilmoitat ainoastaan varaluottamustehtävästä, valitse Tehtävän tiedot -kohdasta ”Joku muu”. Kirjoita avautuvaan kenttään sen tehtävän nimi, josta olet ilmoitusta tekemässä, esim. varaluottamusmies.

Täytä varaluottamustehtävän tiedot suoraan Luottamusmiestä koskevat tiedot -kohtaan. 

Voit halutessasi toimittaa ilmoituksen valinnasta myös tulostettavalla lomakkeella ja toimittamalla sen PAMiin.
Ilmoitus luottamusmiehen valinnasta (pdf)

Vaalitoimikunta tai valittu luottamusmies ilmoittaa yrityksen työntekijöille luottamusmiesvalinnan tuloksesta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa valinnasta. Vaalitoimikunta tai valittu luottamusmies ilmoittaa valinnasta parhaaksi katsomallaan tavalla.

Erimielisyydet luottamusmiehen valinnassa

Jos valintoihin liittyvissä järjestelyissä on moitittavaa, luottamusmiehen toimialueelle kuuluva PAMin jäsen voi valittaa asiasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valinnan ilmoitusaika on päättynyt. Ilmoitusaika on viikko valinnan vahvistamisesta. Valitus osoitetaan sen ammattiosaston johtokunnalle, mihin valittu luottamusmies kuuluu.

Ennen päätöksen tekemistä tulee ammattiosaston johtokunnan kuulla valintoja hoitanutta vaalitoimikuntaa ja käydä vaalimateriaali läpi. Tätä tehtäessä tulee mukana olla PAMin toimihenkilö. Vaalitoimikuntaan kuulunut ei voi jälkikäteen moittia vaalitoimikunnan vahvistamaa valintaa.

Perustellusta syystä, jos luottamusmies laiminlyö tehtävänsä tai ylittää valtuutensa, voivat PAMin jäsenet, joita luottamusmies edustaa, vaatia uutta luottamusmiesvalintaa. Jos vähintään puolet PAMiin järjestäytyneistä luottamusmiehen toimialueella työskentelevistä työntekijöistä vaatii luottamusmiehen vaihtamista, voivat he osoittaa vaatimuksen uuden valintaprosessin käynnistämisestä sen ammattiosaston johtokunnalle, johon luottamusmies kuuluu.

Vaatimuksesta tulee ilmetä vaatimuksen perusteet ja vaatijat. Ammattiosaston johtokunta käsittelee vaatimuksen ja antaa kirjallisen vastauksen kuultuaan toimessa
olevaa luottamusmiestä sekä PAMin toimihenkilöä. Se ammattiosaston johtokunta, mihin luottamusmies kuuluu, tekee päätöksen mahdollisesta luottamusmiestehtävän päättämisestä, uuden valintaprosessin käynnistämisestä sekä ilmoittaa liitolle tehtävän
päättymisestä. PAM ilmoittaa päätöksestä työnantajalle.

Jos vaihdettavaksi vaadittu luottamusmies on ammattiosaston johtokunnan jäsen, hänen on jäävättävä itsensä johtokunnan päätöksenteossa ja mahdollisessa äänestyksessä.
Ammattiosaston päätöksestä voi jokainen luottamusmiesvalintaan oikeutettu jäsen valittaa PAMin hallitukselle 30 päivän kuluessa. PAMin hallitus päättää
asiasta lopullisesti.

Materiaalit luottamusmiehen valintaan

Ohjeet ja materiaalit löytyvät myös ruotsiksi ja englanniksi.

Luottamusmiesvalintasäännöt

Lue myös

Viimeksi päivitetty: 08.02.2024

Haku