Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuojelu ja työturvallisuus » Työsuojelu työpaikalla
Viimeksi päivitetty: 28.06.2023

Työsuojelu työpaikalla – yhteistyötä ja yhteistoimintaa

Työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Myös työntekijällä on työturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia. Työsuojelua tehdään yhteistoiminnassa.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on vastuu työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Myös jokainen esihenkilö on vastuussa työsuojeluasioista omalla työnjohtoalueellaan. Työnantaja on vastuussa siitä, että esihenkilöt ovat riittävän osaavia myös työsuojeluasioissa.

Työsuojelua tehdään kuitenkin yhteistoiminnassa, eli henkilöstön ja työnantajan edustajat hoitavat työsuojeluasioita yhdessä.

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolet

Työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla vastaa työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, ellei työnantaja itse hoida tehtävää. Työsuojelupäällikön tulee ryhtyä toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Työsuojelun osapuolet työpaikalla ovat:

 • työsuojelupäällikkö, jonka työnantaja nimeää, ellei toimi tehtävässä itse
 • työsuojeluvaltuutettu, 1. varavaltuutettu ja 2. varavaltuutettu, jotka työntekijät valitsevat.

Työsuojelupäällikkö

Työnantaja nimittää työpaikalle työsuojelupäällikön. Ellei työsuojelupäällikköä ole erikseen nimetty, työnantaja toimii itse tehtävässä. Työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä tarpeellisiin toimiin yhteistoiminnan järjestämiseksi sekä johtaa ja kehittää työsuojelutoimintaa työpaikalla.

Työnantajalla on myös velvollisuus huolehtia, että työsuojelupäälliköllä on riittävä osaaminen ja pätevyys tehtävään. Työsuojelupäälliköllä pitää olla asianmukaiset edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Työsuojeluvaltuutetut

Työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa. Työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja -varavaltuutetun. Jos varsinainen työsuojeluvaltuutettu on estynyt, hänen sijaisenaan toimii 1. varavaltuutettu sekä esteen sattuessa 2. varavaltuutettu.

Lain mukaan työsuojeluvaltuutetut on valittava, jos työpaikalla on säännöllisesti yli 10 työntekijää. Myös pienemmille työpaikoille voidaan valita työsuojeluvaltuutetut. Jokaisella on oikeus asettua ehdokkaaksi ja osallistua työpaikkansa työsuojeluvaltuutetun valintaan liiton jäsenyydestä riippumatta.

Uudessa yhteistoimintalaissa on nyt myös työsuojeluvaltutetulla rooli. Vuoropuheluksi nimetyssä jatkuvassa dialogissa on aiheita, joissa työsuojeluvaltuutetun osallisuus on taattava.

Eri alojen työehtosopimuksissa, ja niihin liittyvissä yhteistoimintasopimuksissa on hieman toisistaan poikkeavia säännöksiä organisaation muodostamisesta ja tehtävänimikkeistä. Alakohtaisesti voi olla mahdollista valita myös työsuojeluasiamiehiä, jotka toimivat työpaikkakohtaisesti työsuojeluasioiden tiedonvälittäjinä.

Työsuojelutoimikunta

Vähintään 20 työntekijän työpaikoille valitaan työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajista työsuojelutoimikunta, jonka tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen. Toimikuntaan kuuluu 4, 8 tai 12 jäsentä riippuen työpaikan laajuudesta ja olosuhteista.

Työsuojelutoimikunnan jäsenistä 25 % edustaa työnantajaa ja 75 % työntekijöitä (ja toimihenkilöitä). Toimikunnan kokoonpano määritellään yrityksen työsuojeluorganisaatiosta sovittaessa. Työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojelupäällikkö kuuluvat toimikuntaan automaattisesti. Muut jäsenet voidaan valita vaaleilla.

On tärkeää, että jokainen henkilöstöryhmä kokee olevansa edustettu työsuojeluasioissa. Tähän on kiinnitettävä erityistä huomiota yrityksissä, jotka toimivat laajalla maantieteellisellä alueella tai koostuvat useista toimialoista tai työntekijäryhmistä.

Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on

 • laatia vuosittainen toimintasuunnitelma, joka perustuu työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaan
 • käsitellä työolojen tilannetta ja kehitystä ja tehdä kehittämisehdotuksia työnantajalle
 • käsitellä työoloja koskevien tutkimusten tarvetta, toteuttamista ja seurantaa
 • käsitellä työpaikan terveellisyyden ja turvallisuuden tarkkailun järjestämistä
 • käsitellä työpaikan sisäisten työsuojelutarkastusten tarvetta ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia
 • käsitellä ja arvioida työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa ja muita työoloja koskevia suunnitelmia ja seurata niiden toteutumista
 • käsitellä työterveyshuollon sisältöä ja toimeenpanoa
 • tehdä esityksiä työterveyshuollon kehittämisestä
 • käsitellä työsuojelukoulutuksen järjestämisestä työpaikalla
 • osallistua työkykyä ylläpitävään toimintaan työpaikalla
 • osallistua tarvittaessa työsuojelutarkastuksiin ja -tutkimuksiin
 • käsitellä työsuojelutiedotuksen järjestämistä työpaikalla.

Työsuojeluyhteistoiminnan organisointi

Työsuojelupäällikön kutsusta työpaikan henkilöstön edustajat kokoontuvat, sopivat ja toteavat

 • työpaikkakäsitteestä
 • työsuojeluorganisaation laajuudesta
 • työsuojelutoimikunnan jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta
 • henkilöstön jakautumisesta eri ryhmiin (työntekijät, toimihenkilöt ja työnantajan edustajat).

Työpaikkakäsite voi palvelualoilla tarkoittaa yhtä yksittäistä yritystä, joka toimii yhdessä osoitteessa, tai laajaa konsernijohdettua ketjutoimintaa sekä erilaisia välimuotoja näistä.

Työsuojelun yhteistoiminta on toteutettava niin, että työntekijöillä on aito mahdollisuus osallistua. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sovitaan, missä kokoonpanossa on tarkoituksenmukaista päättää, suunnitella, seurata ja arvioida työpaikkojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä tarpeita ja toimenpiteitä sekä millä tavalla työntekijöitä edustetaan kaikilla edellä mainituilla tasoilla.

Työsuojelun toiminta- ja vastuualueet voidaan jakaa

 • yksittäisiksi työpaikoiksi
 • maantieteellisiksi toimialueiksi
 • tehtäväryhmien mukaisiksi toimialueiksi
 • valtakunnalliseksi alueeksi
 • yhdistäen yrityksen ketjut tai markkinointiryhmittymät.

Lue myös

Hyödyllisiä linkkejä

Haku