Hyppää sisältöön
Etusivu » Yhteiskunnassa » PAM vaikuttaa yhteiskuntaan » Työmarkkinat ja sopimisen mallit

Työmarkkinat ja sopimisen mallit

Tavoitteenamme on, että työehtosopimuksilla määritellään työehtojen vähimmäistaso, joka turvaa työntekijöiden toimeentulon ja kunnolliset työsuhteet, jotka mahdollistavat hyvän elämän.

Tavoitteemme

  • Yleissitovat valtakunnalliset työehtosopimukset, joilla sovitaan koko alalle sopivat vähimmäistyöehdot
  • Yhteistyön ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien vaaliminen
  • Paikalliset sopimukset, joissa sopijaosapuolet ovat tasaveroisessa asemassa ja osaaminen kunnossa
  • Reilut pelisäännöt uusiin työnteon muotoihin

Suomalaista yhteiskuntaa on pitkään rakennettu hyvässä yhteistyössä työntekijä- ja työnantajaliittojen sekä valtiovallan kanssa.

Se on merkinnyt vakautta ja ennustettavuutta, joiden myötä sekä ihmisillä että yrityksillä on mahdollisuus suunnitella tulevaa ja parempi kyky ottaa vastaan riskejä. Mielestämme tästä yhteistyöstä kannattaa pitää kiinni samalla, kun sopimisen tapoja uudistetaan.

Työntekijän oikeudet turvattava

Työntekijä on työsuhteen heikompi osapuoli ja työlainsäädännön tärkein tehtävä on suojata häntä. Lainsäädännöllä luodaan myös rakenteet työehdoista sopimiselle. Siksi meidän on tärkeä seurata, mitä poliittisessa päätöksenteossa tapahtuu ja vaikuttaa siihen tarpeen vaatiessa.

Emme hyväksy esimerkiksi hallituksen kesällä 2023 esittämiä suunnitelmia työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisestä ja lakko-oikeuden ja työmarkkinaosapuolien sopimusoikeuksien rajaamisesta.

Puolustamme sopimista, jossa vähimmäistyöehdot sovitaan kollektiivisesti. Kun työehdoista sovitaan kollektiivisesti, turvataan myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden asema.

Yleissitovat sopimukset

Valtakunnalliset yleissitovat työehtosopimukset turvaavat sen, että alan työntekijöillä on samanlaiset vähimmäistyöehdot koko maassa. Työehtosopimusten yleissitovuus taas takaa sen, että myös työnantajaliiton kuulumattomien yritysten on noudatettava vähimmäistyöehtoja. Jos työnantaja ei huolehdi omasta velvollisuudestaan noudattaa työehtosopimusta, hänen pitää saada siitä sanktio.

Mielestämme alakohtainen työehdoista sopiminen antaa mahdollisuuden sopia kullekin toimialalle sopivista työehdoista. Palvelualoilla työ on aika- ja paikkasidonnaista ihmissuhdetyötä.  Aloilla on tyypillistä matalahkot palkat, osa-aikatyön suuri määrä.

Pyrimme työehtoihin, joissa työnantaja velvoitetaan takaamaan halukkaille työntekijöille lisää työtunteja ja ansioita. Toisaalta joidenkin työaikaa pitäisi olla mahdollista myös lyhentää, kunhan se tapahtuu ansiotason heikentymättä.Haluamme, että työvuorot sijoittuvat niin, että työntekijät kykenevät ennakoimaan elämäänsä.

Toimialojen työvoimakustannusten vähimmäistaso parantaa myös tuottavuutta, kun markkinoilta häviävät yritykset, jotka eivät kykene maksamaan yleisen tason mukaisia palkkoja.

Paikallinen sopiminen

Suhtaudumme avoimesti paikalliseen sopimiseen, kun sopijaosapuolet ovat tasaveroisessa asemassa ja sopimusosaaminen kunnossa. Tämä edellyttää luottamusmiesten riittäviä oikeuksia koulutukseen, työstävapautusaikaan sekä korvauksiin.  PAMin työehtosopimuksissa on jo paljon, reilusti yli sata, määräystä, jotka mahdollistavat paikallisen sopimisen.

Uudet työnteon muodot

Uudet työnteon muodot, kuten alustatalous ja yksinyrittäminen, ovat tuoneet haasteita työehdoista sopimiselle. Alustan omistaja ei voi väistää vastuutaan ja kääriä vain voittoja.

Alustataloudessa vastuiden ja tulojen on jakauduttava tasapuolisesti. Suomen lainsäädäntö tuntee vain työntekijän ja yrittäjän statuksen, välimuotoja ei ole. Jos toimeksiantosuhteessa täyttyvät selvästi työntekijän tunnusmerkit, ei suhdetta voi naamioida yritysten väliseksi suhteeksi.

Kysyttävää? Ole yhteydessä asiantuntijaamme.

Juha Ojala

Juha Ojala

Sopimuspäällikkö, Edunvalvontaosasto
Sopimustoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja seuranta, sopimusyksikön esihenkilö

Haku