Hyppää sisältöön
Etusivu » Työpaikalla » Työsuojeluvaltuutettu » Työsuojeluvaltuutetun valinta

Työsuojeluvaltuutetun valinta

Lain mukaan työsuojeluvaltuutetut on valittava, jos työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää. Myös pienemmille työpaikoille voidaan valita työsuojeluvaltuutetut.

Työsuojeluvaltuutetut edustavat kaikkia työpaikan työntekijöitä turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa, myös liittoon kuulumattomia.

Valtuutettujen toimikauden pituus voi olla kaksi tai paikallisesti sopimalla neljä vuotta. Työsuojeluvaltuutetut valitaan vaaleilla. Palvelualojen työpaikoilla työntekijät järjestävät työsuojeluvaalit aina parittoman vuoden marras–joulukuun aikana.

Jos valittu työsuojeluvaltuutettu eroaa kesken toimikauden tai hänen työsuhteensa päättyy, varavaltuutetun vaaleissa eniten ääniä saaneesta tulee uusi työsuojeluvaltuutettu jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos valtuutettujen tehtäviä ei saada täytetyksi, tulee käydä täydennysvaalit.

Keitä vaaleilla valitaan?

Työnantajan ja työntekijöiden on neuvoteltava yrityksen työsuojeluorganisaation rakenteesta jo ennen ensimmäisiä vaaleja sekä aina muutoksia suunniteltaessa. Samalla sovitaan vaalien toteuttamistavoista ja mahdollisista kustannuksista. Työnantaja ei järjestä työsuojeluvaaleja, vaan mahdollistaa niiden toteutuksen tarpeellisin toimin (nimilistat, tilat, ajankäyttö, materiaalit).

Yrityksen koosta ja organisaation rakenteesta sekä alakohtaisesta työsuojelun yhteistoimintasopimuksesta riippuen voidaan työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen lisäksi valita myös alueellisia työsuojeluvaltuutettuja, päätyösuojeluvaltuutettuja tai työsuojeluasiamiehiä. Sama työsuojeluvaltuutettu ei voi kuitenkaan edustaa useampia toimialoja, esimerkiksi sekä kauppaa että majoitus- ja ravitsemisalaa.

Työsuojeluasiamiehiä voidaan valita edustamaan jotakin yrityksen yksittäistä toimipaikkaa, sen osaa tai ammattiryhmää. Työsuojeluasiamiesten valinnasta ja määristä sovitaan paikallisesti. Useimmilla PAMin aloilla työsuojeluasiamiesten oikeudet ovat heikompia kuin työsuojeluvaltuutetuilla ja siksi heitä on tarkoitus valita varsinaisten työsuojeluvaltuutettujen avuksi.

Palvelualan työpaikoilla olisi tietysti toivottavaa, että työsuojeluvaltuutettu olisi PAMin jäsen. Pamilainen työsuojeluvaltuutettu on oikeutettu PAMin tarjoamaan työsuojelukoulutukseen ja hänellä on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana palvelualojen työsuojeluyhteistyössä eri tahojen kanssa. Siksi on tärkeää saada kaikille palvelualan työpaikoille juuri pamilainen työsuojeluvaltuutettu.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnasta ja tehtävistä säädetään niin kutsutussa valvontalaissa (44/2006). Lisäksi monissa työehtosopimuksissa on tarkentavia linjauksia työsuojeluvaltuutetuista.

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunta voi muodostua esimerkiksi työsuojelutoimikuntaan kuuluvista työntekijöistä. Tehtävää hoitava työsuojeluvaltuutettu sopii asemansa puolesta hyvin vaalitoimikunnan koollekutsujaksi. Henkilöt, jotka aikovat asettua ehdolle vaaleissa, voivat osallistua vaalin valmisteluun, mutta eivät voi toimia vaalitoimitsijoina tai osallistua äänten laskentaan.

Vaalitoimikunta hoitaa vaalin käytännön järjestelyt:

  • tiedottaa ehdokasasettelusta ja valintakokouksen ajankohdasta 
  • järjestää äänestyksen, jos samoihin tehtäviin on useita ehdokkaita  
  • suorittaa ääntenlaskun
  • tiedottaa valinnoista työntekijöille, työnantajalle ja PAMiin.

Vaalitoimikunnan pöytäkirja (pdf)

Ehdokasasettelu

Vaali käynnistyy ehdokasasettelulla vähintään 14 vuorokautta ennen vaaliajankohtaa.

Ehdokkaat ilmoitetaan vaalitoimikunnalle sovittuun määräaikaan mennessä, viimeistään seitsemän päivää ennen vaaliajankohtaa. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua työsuhteessa oleva työntekijä tai toimihenkilö. Joissakin alakohtaisissa työsuojelun yhteistoimintasopimuksissa myös toimihenkilöt voivat valita oman valtuutetun.

Esimiesasemassa olevaa ei voida valita työntekijöiden tai toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuksi, mutta esimiehet voivat valita oman työsuojeluvaltuutetun, jos paikallisesti niin sovitaan. Jos esimiehet eivät valitse omaa valtuutettua, he voivat äänestää työntekijöiden tai toimihenkilöiden valtuutetun vaaleissa.

Kun henkilö ilmoittautuu ehdokkaaksi, hänen on mainittava, onko ehdolla työsuojeluvaltuutetuksi, varavaltuutetuksi, työsuojeluasiamieheksi vai työsuojelutoimikunnan jäseneksi. Ehdokasasettelun päätteeksi vaalitoimikunnan tulee varmistaa kaikkien ehdokkaiden suostumus tehtävään kirjallisesti. 

Ehdokasluettelo tulee saattaa äänestäjien tietoon hyvissä ajoin ennen vaalipäivää. Ehdokasluettelo voidaan esimerkiksi jakaa työpaikan ilmoitustauluille, lähettää sähköpostilla työntekijöille tai julkaista yrityksen sisäisessä verkossa.

Työnantajalta pyydetään vaaliluettelo, joka on lista yrityksen työsuhteessa olevista työntekijöistä, toimihenkilöistä ja työnantajan sijaisena toimivista esimiehistä. 

Ilmoitusehdokkuudesta työsuojeluvaltuutetuksi (pdf)

Ilmoitus ehdokasasettelusta ilmoitustaululle (pdf)

Vaalit ja äänestäminen

Jos kuhunkin tehtävään on asetettu määräaikaan mennessä vain yksi suostumuksensa antanut ehdokas, ei vaaleja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa valinnat.

Hyödynnä PAMin valmiit työsuojeluvaalien vaalimateriaalit

Äänestystä varten tulee olla joko yksi äänestyslippu, jolla äänestetään useita luottamustehtäviä, tai erilliset äänestysliput kutakin luottamustehtävää varten. Äänestyksessä käytettävien lippujen on oltava selkeitä väärinkäsitysten välttämiseksi. 

Vaalipaikalla tulee olla äänestyslippuja varten vaaliuurna, joka on sinetöity, lukittu tai muutoin varmennettu. Ensimmäinen äänestäjä varmentaa, että uurna on tyhjä äänestyksen alkaessa. Äänestysliput on leimattava ennen uurnaan pudottamista.

Vaalipaikalla tulee olla esillä vaalitoimikunnan vahvistama ehdokasluettelo. Äänestyspaikalla ei saa mainostaa ehdokkaita.

Äänestyksessä pitää huolehtia, että vaalisalaisuus säilyy. Äänioikeuttaan käyttäneistä on tehtävä merkintä vaaliluetteloon. Äänestysmahdollisuus on järjestettävä niin monena päivänä, että kaikki eri työvuoroissa työskentelevät ehtivät äänestää.

Työntekijöiden äänestyslippu (pdf)
Esimiesten äänestyslippu (pdf)

Jos yhteisen äänestysajan ja -paikan järjestäminen on hankalaa, voidaan sopia postiäänestyksestä. Postiäänestyksessä tulee varmistaa äänestäjän äänioikeuden toteaminen ja vaalisalaisuuden säilyminen. 

Vaalikirjeen mukana lähetetään:

  • ehdokasluettelo
  • äänestyslippu tai -liput
  • ilmoituslomake äänestäjän tunnistamiseksi 
  • isompi ja pienempi kirjekuori.

Täytetty äänestyslippu suljetaan pienempään kirjekuoreen. Äänestyslippu sekä ilmoituslomake äänestäjän nimestä suljetaan suurempaan kirjekuoreen. Kirjekuori toimitetaan vaalitoimikunnalle postitse tai muulla luotettavalla tavalla. 

Jos postiäänestyksen lisäksi vaalit järjestetään varsinaisella äänestyspaikalla, on postiäänestyksen päätyttävä niin ajoissa, että äänioikeuden jo käyttäneet voidaan merkitä vaaliluetteloon ennen kuin vaalin toimittaminen varsinaisella äänestyspaikalla aloitetaan.

Äänestys voidaan toteuttaa myös sähköisellä järjestelmällä. Sähköinen vaali edellyttää, että vaalitoimikunta saa työnantajalta käyttöönsä kaikkien äänioikeutettujen työntekijöiden sähköpostiosoitteet tai työpaikalla on käytössä yhteinen ryhmäpostilista, joka tavoittaa kaikki äänioikeutetut työntekijät. 

Sähköinen äänestys on toteutettava siten, että vaalisalaisuus ja äänioikeuttaan käyttäneiden merkintävaatimus täyttyy. 

Vaalin tuloksen ilmoittaminen

Vaalitoimikunta toimittaa työsuojeluvalinnoista tehdyn pöytäkirjan työnantajalle. Vaalitoimikunnan on ilmoitettava myös osoite ja aikaraja mahdollisten vaalin tulosten riitauttamisille. Riitautusten käsittelyyn ei voi osallistua kukaan ehdolla ollut henkilö. Työnantaja ilmoittaa valinnoista Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilörekisteriin.

Vaalitoimikunnan tulee ilmoittaa työsuojeluvaltuutetun/työsuojeluasiamiehen valinnasta myös PAMiin. Ilmoitus PAMille on tärkeä, sillä PAM järjestää työsuojeluvaltuutetuille ja varavaltuutetuille koulutusta, tilaisuuksia sekä tuottaa alakohtaista työympäristöön liittyvää materiaalia.

HUOM! Mikäli ilmoitat ainoastaan varavaltuutetun tehtävästä, valitse Tehtävän tiedot -kohdasta ”Joku muu”. Kirjoita avautuvaan kenttään sen tehtävän nimi, josta olet ilmoitusta tekemässä, esim. 1 varavaltuutettu. Täytä varavaltuutetun tiedot suoraan Työsuojeluvaltuutettua koskevat tiedot -kohtaan

Voit myös halutessasi tulostaa ilmoituksen työsuojeluvalinnoista ja toimittaa sen täytettynä PAMiin.
Ilmoitus työsuojeluvaltuutetun valinnasta (pdf)

Työsuojeluvaalien materiaalit

Jos haluat täyttää lomakkeet koneellasi, lataa pdf-tiedosto omalle koneellesi. Sen jälkeen täytä puuttuvat kentät ja tallenna uudella nimellä.  

Oppaat työsuojeluvaalien järjestämiseen

Voit tilata työsuojeluvaalien ohjeet (sisältää liitteet) myös painettuna versiona PAMin verkkokaupasta.

Lue myös

Viimeksi päivitetty: 12.12.2023

Haku