Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Alle 18-vuotiaan työehdot
Viimeksi päivitetty: 13.05.2024

Alle 18-vuotiaita koskeva työlainsäädäntö

Oletko nuori työntekijä? Lue tältä sivulta, mitkä erityiset säädökset koskevat sinua! Lailla turvataan nuorelle muun muassa riittävä lepo.

Nuorta työntekijää koskee erityinen laki, jossa on säädöksiä esimerkiksi enimmäistyöaikaan ja taukoihin liittyen. Laki nuorista työntekijöistä koskee kaikkia alle 18-vuotiaita työntekijöitä.

Eri-ikäisille nuorille työntekijöille on omat säädöksensä.

Koululaisille maksettava palkka ilmenee yleensä kyseisen alan työehtosopimuksesta. Palkat ovat keskimäärin 70–90 % alimmasta taulukkopalkasta. Katso nuorten ja kesätyöntekijöiden palkat. Aina on syytä varmistaa, että palkka lisineen on oikein maksettu. Joka kesä tulee ilmi tapauksia, joissa peruspalkkaa tai palkan päälle maksettavia lisiä on jätetty nuorille maksamatta.

HUOM! Tehdyt työtunnit on aina hyvä kirjata muistiin esimerkiksi kalenteriin siltä varalta, että niistä tulee myöhemmin kiistaa.

13-vuotias tai nuorempi

13-vuotias tai nuorempi saa aluehallintoviraston luvalla työskennellä tilapäisesti esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä sekä muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Nuoria työntekijöitä koskevassa laissa on luettelo poikkeusluvan myöntämisen ehdoista.

13–14-vuotias työntekijä

14-vuotias tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä saa tehdä kevyttä työtä. Työ ei saa haitata koulunkäyntiä.

13–14-vuotias saa olla työssä koulun loma-ajasta enintään puolet. Koulutyön aikana nuori saa tehdä töitä tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisesti. Työn tulee olla sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita nuoren terveyttä tai kehitystä eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (189/2012) on esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille sopivista kevyistä töistä.

Työaikaa koskevat säädökset 13–14-vuotiailla

14-vuotias tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä saa työskennellä koulujen loma-aikana enintään 7 h/vrk ja enintään 35 h/viikko. Ylityö on kielletty.

Työaika on sijoitettava klo 8–20 väliseen aikaan, painavista syistä työaikaa voidaan sijoittaa klo 6–20 väliseen aikaan. Keskeytymättömän vuorokausilevon mitta on 14 h/vrk. Viikkolepo on 38 tuntia.

Kun nuoren työntekijän työaika vuorokaudessa on pidempi kuin neljä tuntia 30 minuuttia, hänelle on annettava työn aikana ainakin yksi vähintään 30 minuutin lepoaika, jonka aikana hän saa poistua työpaikalta.

Huom. Jos työpaikalla noudatettavalla työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksellä on sovittu päivittäisestä lepoajasta työaikalaista poikkeavasti, saadaan tällaista lepoaikaa koskevaa sopimusmääräystä soveltaa myös nuoreen työntekijään. (16.10.1998/754)

Säännöllinen työaika• 7 h/vrk
• 35 h/viikko
Perusopetuksessa olevan nuoren työaika kouluaikana• vapaapäivinä 7 h/vrk
• koulupäivinä 2 h/vrk
• viikoittainen työaika enintään 12 h/viikko
• koulupäivän ja työajan yhteispituus enintään 8 h/vrk
YlityöKielletty
Työajan sijoittelu• klo 8–20, painavista syistä klo 6–20
• kotitaloustyössä klo 23:een asti
Ruokatunti30 min, jos työaika on yli 4 h 30 min (ks. poikkeus yllä)
Keskeytymätön vuorokausilepo14 h/vrk
Keskeytymätön viikkolepo38 h/viikko

Alle 18-vuotias työntekijä

Alle 18-vuotiaat ovat 1.8.2021 alkaen oppivelvollisuuden piirissä. Oppivelvollisuus päättyy joko silloin, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän on suorittanut jonkin toisen asteen tutkinnon.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö nuori voisi tehdä myös töitä. Vakinaisen työsuhteen voi solmia jo 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän eli peruskoulun. Nuori voi tehdä esimerkiksi osa-aikatyötä.

Työnteon lähtökohtana on kuitenkin, että oppivelvollisuuden piirissä olevan nuoren työvuoroja ei saa sijoittaa päällekkäin läsnäoloa edellyttävän opetuksen kanssa. Jos työt ja opinnot menevät päällekkäin, työntekijällä on oikeus kieltäytyä työvuorosta, joka estäisi hänen osallistumisensa opetukseen. Työntekijällä on vastaavasti velvollisuus toimittaa hyvissä ajoin työnantajalle tieto, milloin hänen on välttämätöntä olla läsnä opinnoissa.

Työnantajan on hankittava luotettava selvitys nuoren iästä ja peruskoulun suorittamisesta ennen nuoren työntekijän palkkaamista. 

Työaikaa koskevat säädökset 15–17-vuotiailla

15 vuotta täyttäneen työaika on sama kuin täysi-ikäistenkin, 8 h/vrk ja 40 h/viikko, enintään 9 h/vrk ja 48 h/viikko. Työvuorot eivät saa ajoittua samaan aikaan läsnäoloa vaativan opiskelun kanssa.

Ylityötä saa tehdä enintään 80 h/vuosi, poikkeusluvalla lisäksi 40 h/vuosi. Työaika on sijoitettava klo 6–22 väliseen aikaan. Keskeytymätön vuorokausilepo on 12 h/vrk. Viikkolepo on 38 tuntia viikossa.

Kun nuoren työntekijän työaika vuorokaudessa on pidempi kuin neljä tuntia 30 minuuttia, hänelle on annettava työn aikana ainakin yksi vähintään 30 minuutin lepoaika, jonka aikana hän saa poistua työpaikalta.

Huom. Jos työpaikalla noudatettavalla työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksellä on sovittu päivittäisestä lepoajasta työaikalaista poikkeavasti, saadaan tällaista lepoaikaa koskevaa sopimusmääräystä soveltaa myös nuoreen työntekijään. (16.10.1998/754)

Oppisopimuskoulutuksessa työaika on enintään 8 h/vrk ja 40 h/viikko.

Säännöllinen työaika• 8 h/vrk
• 40 h/viikko
Perusopetuksessa olevan nuoren työaika kouluaikana• vapaapäivinä 7 h/vrk
• koulupäivinä 2 h/vrk
• viikoittainen työaika enintään 12 h/viikko
• koulupäivän ja työajan yhteispituus saa olla enintään 8 h/vrk
Ylityö• enintään 80 h/vuosi
poikkeusluvalla lisäksi 40 h/vuosi
• päivittäinen työaika enintään 9 h/vrk
• viikoittainen työaika enintään 48 h/viikko
Työajan sijoittelu• 6–22
• kotitaloustyössä klo 23:een asti
• ammattikoulutukseen liittyvässä 2-vuorotyössä enintään klo 24:een asti
Ruokatunti30 min, jos työaika on yli 4 h 30 min (ks. poikkeus yllä)
Keskeytymätön vuorokausilepo12 h/vrk
Keskeytymätön viikkolepo38 h/viikko

Alkoholin ja tupakan myynti

Alkoholin ja tupakan myynti vähittäiskaupassa: alle 18-vuotias saa myydä alkoholia ja tupakkaa vain täysi-ikäisen valvonnassa.

Alkoholin ja tupakan myynti ravintolassa: 16-vuotias saa anniskella alkoholia vain vastaavan hoitajan tai tehtävään nimetyn henkilön välittömän valvonnan alaisena. Myös tupakan myynnin on tapahduttava 18 vuotta täyttäneen valvonnassa. Lisätietoa Valviran sivuilta.

Nuoren työsopimuksen tekeminen

15 vuotta täyttänyt saa itse sekä tehdä että irtisanoa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voivat tehdä huoltajat (yleensä isä ja äiti), tai heidän antamallaan luvalla nuori henkilö itse.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveyden takia.

Kirjallinen vai suullinen sopimus?

Vaikka suullinen sopimus onkin osapuolia sitova, on viisainta tehdä työsopimukset kirjallisina. PAM on sopinut työnantajaliittojen kanssa eri aloille käytettävät työsopimusmallit, jotka löydät Työsopimus-sivulta. Työsopimus on hyvä tehdä tällaisen mallin mukaan.

Jollei sopimusta ei tehdä kirjallisesti tai jos kysymys ei ole vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa, työnantajan on esitettävä nuorelle työntekijälle tämän tai työntekijän huoltajan pyynnöstä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä.

Jos työsopimusta ei tehdä kirjallisena, työnantaja on yli kuukauden kestävissä työsuhteissa velvollinen pyytämättä antamaan kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista. Selvityksestä pitää käydä ilmi mm. palkka, työaika, työtehtävät ja työsuhteen kesto.  

Mitä työtä saa tehdä?

Työtehtävät on suhteutettava nuoren fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. Nuorten työnopastuksesta ja työn valvonnasta tulee kantaa erityistä huolta.

1.8.2006 voimaan tulleessa asetuksessa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006) säädetään niistä edellytyksistä, joilla alle 18-vuotiailla työntekijöillä voidaan teettää nuorista työntekijöistä annetun lain (998/1993) 9 §:n 2 momentissa tarkoitettuja töitä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä (188/2012). Niitä ei saa teettää ollenkaan alle 16-vuotiailla. 16 vuotta täyttäneillä vaarallisia töitä saa teettää, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi.

Terveystarkastus

Jos työsuhde on tarkoitettu kestämään yli kolme kuukautta, on nuorelle työntekijälle tehtävä terveystarkastus työnantajan kustannuksella viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Terveystarkastusta ei tarvitse tehdä, jos työ on kevyttä liike- tai toimistotyötä tai muuta niihin verrattavaa kevyttä työtä. Tarkastusta ei tarvitse tehdä myöskään, jos nuorella on esittää alle vuoden vanha lääkärintodistus, joka selvittää riittävästi hänen soveltuvuutensa kyseiseen työhön.

Työnantajan on pidettävä luetteloa nuorista

Työnantajan on pidettävä luetteloa kaikista niistä nuorista, joiden työsuhde kestää vähintään kaksi kuukautta. Luettelosta tulee ilmetä:

  • nuoren täydellinen nimi ja syntymäaika
  • osoite
  • huoltajan nimi ja osoite
  • työsuhteen alkamisaika
  • selvitys työtehtävistä.

Työsuhteen päättyminen

Kesätyöt ovat yleensä määräaikaisia. Sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimuskauden päättyessä.

Työsuhteen päättyessä maksettavaan lopputiliin pitää yleensä sisältyä lomakorvaus, koska kesätyöntekijällekin kertyy normaalisti oikeus vuosilomaan, vaikka nuori ei voikaan pitää lomapäiviä varsinaisena vuosilomana. Lomakorvaus pitää maksaa myös silloin, vaikka työtä tehtäisiin niin vähän ettei lomapäiviä kertyisikään.

Lomakorvaus on maksettava eriteltynä palkan päälle, sitä ei saa sisällyttää peruspalkkaan.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Työehtosopimuksissa on myös erilaisia määräyksiä loppupalkan maksamisesta. Jos lopputili viivästyy sovitusta, on työnantaja velvollinen maksamaan täyden palkan odotusajalta, kuitenkin enintään kuudelta päivältä. Lue lisää palkasta ja lomarahasta.

Työntekijällä on oikeus saada halutessaan myös työtodistus. Työtodistus pitää pyytää.

Hyödyllisiä linkkejä

Lue myös

Haku