Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 28.06.2023

Työympäristön turvallisuus on työnantajan vastuulla

Työnantajan velvollisuus on huolehtia, ettei työstä aiheudu vaaraa työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle.

Työnantajan on huolehdittava työpaikan fyysisistä olosuhteista, kuten lämpötiloista ja ergonomiasta sekä hyvästä ilmapiiristä työntekijöiden ja esimiestenkin kesken.

Työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvät vaaratekijät tulee tunnistaa ja arvioida järjestelmällisesti ja säännöllisesti. Myös työntekijöiden on oltava valppaina ja ilmoitettava esimiehelleen aina, jos huomaavat työolosuhteissaan epäkohtia.

Työsuojelua ja turvallisuutta koskevat säädökset

Työsuojelua koskevia säädöksiä on muun muassa työturvallisuuslaissa, työaikalaissa, työsuojelun valvontalaissa ja työterveyshuoltolaissa. Lisäksi eri työehtosopimukset tai erilliset liittojen väliset sopimukset sisältävät työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä.

Työpaikkojen turvallisia olosuhteita valvovat työpaikan sisällä työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut. Työlainsäädännön noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset.

Palvelualojen työolosäädöksiä aakkosjärjestyksessä

Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta.

Työturvallisuuslaki (738/2002) 24§

Lue lisää ergonomiasta.

Työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville mm. lämpöolosuhteille ja melulle on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle.

Työturvallisuuslaki (738/2002) 39§

Lue lisää sisäilmasta.
Lue lisää työskentelylämpötiloista.
Lue lisää melusta.

Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä on työntekijöillä oltava riittävät ja asianmukaisesti varustetut

  • peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat
  • ruokailu-, lepo- ja käymälätilat
  • muut henkilöstötilat.

Näissä tulee huomioida työn luonne ja kesto sekä työntekijöiden lukumäärä. Työntekijöiden saatavilla tulee olla riittävästi kelvollista juomavettä.

Työturvallisuuslaki (738/2002) 48§

Työpaikalla tulee olla työntekijöiden käytettävissä tarkoituksenmukaisia istuimia, milloin työtä haitatta voidaan tehdä istualtaan sekä muutoin käytettäväksi lepoa varten, milloin siihen on tilaisuus.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 3 §

Lue lisää työtuoleista.

Työpaikalla on huolehdittava turvallisuuden ja terveellisyyden edellyttämästä järjestyksestä ja siisteydestä. Siivous on suoritettava siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

Työturvallisuuslaki (738/2002) 36§

Peseytymistilojen tulee tarvittaessa olla lämmitettäviä ja niissä tulee olla saatavissa lämmintä pesuvettä. Niissä tulee myös olla tarvittava määrä peseytymislaitteita ja tarvittaessa kylpy- tai suihkulaitteet taikka sauna. Jos peseytymistilat ovat erillään pukeutumistiloista, niiden välillä on oltava helppo kulkuyhteys. Peseytymis-, pukeutumis- ja lepotiloja sekä käymälöitä tulee tarvittaessa olla erikseen miehille ja naisille.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 6 §

Pukeutumistilojen tulee olla helppopääsyisiä ja työn luonteeseen ja työntekijöiden lukumäärään nähden riittävän tilavia. Niissä on oltava istuimet. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus säilyttää vaatteensa lukitussa paikassa. Työvaatteille tulee olla erilliset säilytystilat kuin muille vaatteille, jos työssä käytettävät vaaralliset aineet, kosteus, lika ja muut vastaavat olosuhteet sitä edellyttävät. Tarvittaessa tulee olla tila vaatteiden kuivattamista varten.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 5§

Työntekijöiden käyttöön tarkoitettujen ruokailu- ja lepotilojen ja lepohuoneiden tulee olla tarkoitukseen sopivia ja riittävän tilavia. Tähän tarkoitukseen varatussa tilassa tai huoneessa tulee olla työntekijöiden määrään nähden tarpeeksi monta pöytää ja selkänojallista istuinta. Työntekijöiden mukanaan tuoman ruoan ja juoman säilyttämistä ja lämmittämistä varten tulee tarvittaessa olla asianmukaiset laitteet.

Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003) 4§

Työpaikan ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee järjestää turvalliseksi. Työnantajan on tarvittaessa laadittava työpaikan sisäisen liikenteen järjestämistä varten tarkoituksenmukaiset liikenneohjeet. Tavaran nosto, kuljetus, käsittely ja varastointi sekä tavaran käsittely- ja kuormauspaikat on suunniteltava ja järjestettävä siten, että nosto- ja siirtolaitteista tai tavaran siirroista tai putoamisesta ei aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä työpaikan liikenteestä sekä nosto- ja siirtotöiden turvallisuudesta sekä tavaran kuormaus- ja lastauspaikoista.

Työturvallisuuslaki (738/2002) 35§

Jos työ on yhtäjaksoista paikallaoloa vaativaa tai yhtäjaksoisesti kuormittavaa, työn lomaan on järjestettävä mahdollisuus tarvittaessa sellaisiin taukoihin, jotka sallivat lyhytaikaisen poistumisen työpisteestä.

Työturvallisuuslaki (738/2002) 31§

Lue lisää työskentelylämpötiloista ja tauoista.

Työpaikalla tulee olla työn edellyttämä ja työntekijöiden edellytysten mukainen sopiva ja riittävän tehokas valaistus. Sinne on mahdollisuuksien mukaan päästävä riittävästi luonnonvaloa.

Työturvallisuuslaki (738/2002) 34§

Lue myös

Haku