Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuhde » Työsuhteen perusasiat
Viimeksi päivitetty: 22.11.2023

Työsuhde syntyy työntekijän ja työnantajan sopimuksella

Työsuhde syntyy, kun työntekijä ja työnantaja sopivat, että työntekijä tekee työtä työnantajalle ja työstä maksetaan palkkaa.

Mikä on työsuhde?

Työsuhde syntyy, kun työntekijä ja työnantaja sopivat, että työntekijä tekee työtä työnantajalle ja työstä maksetaan palkkaa.

Työtä voidaan tehdä erilaisissa työsuhteissa, esimerkiksi vakituisesti, kokoaikaisesti, määräaikaisesti ja osa-aikaisesti. Se, millaisessa työsuhteessa olet, vaikuttaa muun muassa työaikasi tai lomasi määräytymiseen. Sillä on myös vaikutusta esimerkiksi siihen, miten menetellään, jos sairastut.

Tutustu erilaisiin työsuhteiden muotoihin

Miten työsuhteen ehdot määräytyvät?

Työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät useiden eri sopimusten ja lakien perusteella. Työehtoja ovat esimerkiksi palkka, työaika ja lomat.

Työsopimus

Työsopimus on sinun ja työnantajasi sopimus työnteosta. Palkan lisäksi työsopimuksessa sovitaan esimerkiksi työajasta ja työtehtävistäsi. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisena.

Lue lisää työsopimuksesta ja sen solmimista

Työehtosopimus (tes)

Työehtosopimus eli tes on sopimus alan työehdoista. PAM neuvottelee palvelualojen työehtosopimuksista yhdessä työnantajia edustavien liittojen kanssa. Eri aloilla (esim. kaupan ala, kiinteistöpalveluala, matkailu- ja ravintola-ala) on omat työehtosopimukset. Niissä on sovittu alan yleiset työehdot eli säännöt, joiden mukaan työtä voidaan tehdä ja teettää. Työehtosopimuksissa on sovittu myös palkasta, joka työstä kuuluu vähintään saada.

Tutustu tarkemmin PAMin neuvottelemiin työehtosopimuksiin

Työlainsäädäntö

Työlainsäädäntöön kuuluu paljon eri lakeja, joissa määritellään työntekijöiden ja työnantajien oikeudet ja velvollisuudet. Työlainsäädäntöä ovat esimerkiksi työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, työturvallisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä ja työehtosopimuslaki.

Työpaikan käytännöt ja säännöt

Työpaikalla voi olla vakiintuneita käytäntöjä tai menettelytapoja, joita on noudatettu pidemmän aikaa. Jos työsuhteessa on riittävän kauan toimittu tietyllä tavalla, tällainen käytäntö voi muodostua sitovaksi työsuhteen ehdoksi.

Työnantajan käskyt ja määräykset

Työnantajan oikeutta johtaa ja valvoa työpaikan asioita kutsutaan työnjohto-oikeudeksi eli direktio-oikeudeksi. Työnantaja voi direktio-oikeuden nojalla määrätä, mitä työtehtäviä tulee suorittaa, missä ja milloin.

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia työsuhteeseen liittyy?

Työsuhteeseen liittyy useita erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Tässä niistä keskeisimmät:

OikeudetVelvollisuudet
Työntekijä• työehtosopimuksen mukainen palkka
• oikeus järjestäytymiseen
• lakien ja sopimusten antamaan suoja
• turvallinen työympäristö
• työn suorittaminen huolellisesti työnjohdon ohjeita noudattaen
• kieltäytyminen työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta
• liike- ja ammattisalaisuuksien pitäminen
• työnantajan edun huomioiminen
Työnantaja• työn johtaminen
• työntekijöiden ottaminen työhön
• työsopimuksen purkaminen ja irtisanominen
• lakien ja sopimusten noudattaminen ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu
• työturvallisuudesta huolehtiminen
• kirjallisen selvityksen antaminen työntekijälle työsuhteen ehdoista
• hyvää työilmapiirin -, työntekijän työssä suoriutumisen – ja ammatillisen kehityksen edistäminen

Milloin työsuhteen ehtoja voi muuttaa?

Työnantajalla on oikeus tehdä joitakin muutoksia tehtävään työhön. Työsopimuksessa sovitun rajoissa työnantaja voi esimerkiksi määrätä muutoksia siihen, miten ja millä välinein työtä tehdään.

Työsuhteen olennaista ehtoa, kuten esimerkiksi työstä maksettavaa palkkaa, ei kuitenkaan voi yksipuolisesti muuttaa. Tällaisen ehdon muuttaminen edellyttää aina joko sopimista tai irtisanomisperusteen olemassaoloa. Irtisanomisperustetta käytettäessä muutos voi aikaisintaan tulla voimaan irtisanomisajan jälkeen.

Kaikilta osin ei toisaalta ole selvää, milloin kyseessä on työsuhteen olennainen ehto ja tästä voi työnantajan ja työntekijän kesken syntyä erimielisyyksiä. Olennaisen ehdon määrittelyyn voi vaikuttaa myös tapauskohtaiset olosuhteet.

Työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi

Työnantaja voi muuttaa työsuhteen osa-aikaiseksi silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt. Työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi edellyttää irtisanomisperustetta ja työnantajan on noudatettava irtisanomisaikaa.

Miten toimia epäselvissä tilanteissa?

Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä luottamusmieheen tai luottamusmiehen puuttuessa PAMiin. Jos työnantaja pyrkii muuttamaan olennaista ehtoa ilman perustetta, kannattaa työntekijän ilmoittaa työnantajalle kirjallisesti, että pitää muutosta perusteettomana ja varaa mahdollisuuden tutkituttaa muutoksen oikeutus. Työstä ei kannata kieltäytyä, mikäli haluaa työsuhteen jatkuvan.

Lue myös

Haku