Hyppää sisältöön
Viimeksi päivitetty: 11.06.2024

Työtapaturmat – mitä pitää tietää?

Työtapaturma on työssä tai työmatkalla sattuva tapaturma. Työnantajan velvollisuus on ehkäistä tapaturmia ja vakuuttaa työntekijänsä työtapaturman varalta.

Palvelualoilla tapaturmat liittyvät useimmiten esineiden siirtämiseen tai taakkojen nostamiseen käsivoimin. Tapaturmia aiheuttavat myös liukastumiset ja kompastumiset sekä leikkaavat, terävät tai karheat esineet.

Huonot työolosuhteet ja väärät työmenetelmät voivat myös aiheuttaa tapaturmia, tai työntekijä voi joutua väkivallan tai sen uhan kohteeksi etenkin työskennellessään yksin.

Nuorilla työntekijöillä on ensimmäisinä työpäivinään keskimääräistä suurempi tapaturmariski, ja toisaalta kokeneet työntekijät voivat myös turtua työkohteen vaaroille.

Työtapaturma voi sattua

  • varsinaisessa työssä
  • työstä johtuvissa olosuhteissa
  • työpaikalla
  • työmatkalla
  • työntekijän ollessa työnantajan asialla
  • pelastustoiminnassa ihmishenkiä tai työnantajan omaisuutta varjeltaessa
  • sodassa tai aseellisessa selkkauksessa
  • Suomessa ja ulkomailla.

Jos työtapaturma sattuu kodin ja työpaikan välisellä työmatkalla, työtapaturmaksi lasketaan hyväksyttävä poikkeama lyhyimmästä matkareitistä. Tällainen on esimerkiksi lapsen päivähoitoon vienti ja haku sekä matka lähiruokakauppaan, mutta ei enää poikkeaminen paikalliseen pubiin ennen kotiin menoa.

Miten tapaturmatilanteessa toimitaan?

Ennakko-ohjeet tapaturman varalta

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijöille on annettu ohjeet toimenpiteistä, joihin tapaturman sattuessa on ryhdyttävä. Työpaikalla on oltava myös riittävä määrä ensiapuvälineitä sekä ensiaputaitoisia työntekijöitä. Työnantajan tulee antaa tapaturmaan joutuneelle vakuutustodistus, jolla hän saa maksutta hoitoa ja lääkkeet terveyskeskuksessa tai sairaalassa.

Lääkärin on kirjattava tapaturma

Vaikka työtapaturma ei olisikaan vakava, on aina muistettava kertoa lääkärille, että tapaturma sattui työtehtävässä, ja varmistettava, että lääkäri myös kirjaa tapahtuneen työtapaturmaksi sairauslomatodistukseen.

Monesti esimerkiksi äkillisten työliikkeiden aiheuttamia revähdyksiä ei huomata kirjata työssä aiheutuneeksi. Tällöin tapaturmavakuutuksen korvaukset voivat jäädä saamatta ja työntekijälle maksetaan vain työehtosopimuksen mukainen sairausajanpalkka. Jos työliikkeen aiheuttama kipu ilmenee vasta myöhemmin, esimerkiksi illalla työpäivän jälkeen, on tärkeää mennä lääkäriin mahdollisimman nopeasti heti, kun ymmärtää yhteyden työn, työliikkeen ja kipeytymisen välillä.

Vakavan tapaturman sattuessa

Jos tapaturman uhrin tila vaikuttaa vakavalta, on otettava yhteyttä hätäkeskukseen numeroon 112 sekä ilmoitettava asiasta työnjohdolle (ja työsuojeluvaltuutetulle). Hätäkeskuksesta otetaan yleensä yhteys myös poliisiviranomaiseen, mutta asia kannattaa varmistaa. Jos kysymys on vakavasta, pahimmillaan kuolemaan johtaneesta työtapaturmasta, poliisi suorittaa tutkinnan välittömästi.

Ilmoitus viranomaisille ja vakuutusyhtiöön

Työnantajan velvollisuus on ilmoittaa tapaturmasta siihen vakuutusyhtiöön, josta on ottanut vakuutuksen. Työntekijän kannattaa oman vakuutussuojansa takia varmistaa aina työnantajalta, että ilmoitus tapaturmasta vakuutuslaitokseen on tehty. Vakavasta tai kuolemaan johtavasta tapaturmasta ja ammattitaudista on viipymättä ilmoitettava myös työsuojeluviranomaisille.

Jos työsuojeluviranomaisen ja poliisin selvitysten perusteella syntyy epäily, että tapaturma on aiheutunut työnantajan laiminlyönneistä ja työturvallisuusmääräyksien rikkomisesta, syytteen nostaa yleinen syyttäjä. Tutkinnan yhteydessä tapaturman uhrin on syytä varmuuden vuoksi ilmoittaa, että hakee vahingonkorvausta ja vaatii rangaistusta tapaturman takia.

Tapaturmien ehkäisy

Työtapaturmat pyritään ehkäisemään ennalta. Siksi on tärkeää, että työpaikalla tehdään säännöllisesti vaarojen ja riskien arviointia ja käydään se läpi työntekijöiden kanssa.

Tapaturman jälkeen työpaikalla on syytä tutkia tapaturmaan johtaneet syyt. Tutkintaan osallistuvat ainakin työsuojelupäällikkö, esimies ja työsuojeluvaltuutettu. Tutkinnassa dokumentoidaan tapaturmatekijät, käydään tapahtumat läpi ja selvitetään seikat, jotka myötävaikuttivat tapaturmaan.

Tutkinnan tulokset ja tehdyt korjaukset vastaavan tapahtuman estämiseksi tulee saattaa myös työntekijöiden tietoon. Myös työsuojeluviranomaisen tarkastuskertomuksessa saattaa tulla toimenpideohjeita ja korjausehdotuksia.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Työnantajan velvollisuus on vakuuttaa työntekijänsä. Pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen piiriin kuuluvat työ- ja virkasuhteissa sekä muissa vastaavissa palvelussuhteissa työskentelevät.

Vakuutusyhtiön nimen ja osoitteen on oltava näkyvillä työpaikalla.

Hyödyllisiä linkkejä

Haku