Hyppää sisältöön
Etusivu » Tietoa PAMista

PAM pähkinänkuoressa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Liittoomme kuuluu 190 000 jäsentä, joista kaksi kolmasosaa on naisia. Suurin osa jäsenistämme työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla.

Neuvottelemme palvelualoille työehtosopimukset. Parannamme alojemme työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia työhön, työyhteisöön ja työn turvallisuuteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Edistämme kansallisesti ja kansainvälisesti demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta.

PAM valvoo jäsentensä etuja

 • Kokoamme ja yhdistämme palvelualojen työntekijät.
 • Tarjoamme jäsenille tukea ja turvaa työelämässä.
 • Neuvottelemme palvelualoille työehtosopimukset ja valvomme niiden toteutumista.
 • Vaikutamme työelämän lainsäädäntöön.
 • Edistämme luottamushenkilöiden toimintaa ja edunvalvontaa työpaikoilla.

PAM numeroina

190 000

jäsentä

20 000

uutta jäsentä v. 2022

71 %

jäsenistä naisia

25 %

alle 31-vuotiaita

2 136

luottamushenkilöä

117

ammattiosastoa

33

työehtosopimusta

152

työntekijää

Arvomme

Tavoitteenamme on yhteiskunta, jossa jokaisella on oikeus työhön, mahdollisuus turvalliseen ja hyvään elämään ja jossa heikoimmassa asemassa olevista huolehditaan.

Turvallinen ja hyvä elämä
Riittävä toimeentulo, hyvät työskentelyolosuhteet, terveellinen elinympäristö ja tasapainoinen vapaa- aika ovat jokaiselle kuuluvia elämän arvoja.

Oikeudenmukaisuus
Oikeudenmukaisuus on tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, solidaarisuutta, toistemme kunnioitusta ja vapautta. Edistämme näiden arvojen toteutumista työelämässä ja koko yhteiskunnassa.

Tasa-arvo
Työelämä ei kohtele kaikkia tasapuolisesti ja siksi meidän tehtävämme on olla heikoimpaan asemaan joutuneiden puolella. Toimimme heidän äänenään ja suojanaan ja vahvistamme heidän mahdollisuuttaan edustaa itseään.

Kestävä kehitys
Haluamme yhteiskunnan ja maailman, jossa huomioidaan ihminen, ympäristö ja talous tasavertaisesti päätöksenteossa. Toimimme sen puolesta, että tulevaisuudessakin ihmisillä on mahdollisuus elää täysipainoista elämää turvallisessa ja puhtaassa ympäristössä.

Visiomme

 • Palvelualojen ammattilaiset työskentelevät menestyvillä ja vetovoimaisilla toimialoilla. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä sekä työpaikkansa päätöksiin ja kehitystyöhön.
 • Työehtosopimuksilla on määritetty kaikille palvelualojen työntekijöille työehtojen vähimmäistaso, joka
  turvaa heidän toimeentulonsa ja mahdollistaa kunnolliset työolosuhteet. Paikallisella sopimisella parannetaan työpaikan työehtoja ja työskentelyolosuhteita.
 • Yrityksen toimivat sekä sosiaalisesti että ekologisesti vastuullisesti. Yritykset hyväksyvät sen, että kaikilla työntekijöillä on ammatista ja kansalaisuudesta riippumatta oikeus ja mahdollisuus järjestäytyä sekä neuvotella työehdoistaan.
 • Palvelualojen työntekijöillä on hyvät perustaidot ja heillä on mahdollisuus kehittää ja ylläpitää omaa osaamistaan työnantajien tarjoamalla henkilöstökoulutuksella, joka on työntekijöiden koulutustaustasta ja asemasta riippumatta tasapuolista.
 • Palvelualojen työntekijät ovat aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. He voivat luottaa siihen, että yhteiskunnan turvaverkot ovat kattavat ja käyttäjilleen toimivat ja inhimilliset.
 • Entistä suuremmalla joukolla on lähellään luottamusmies, jolla on tehtävän hoitamiseen hyvät toimintaedellytykset ja liiton vahva tuki.
 • Riittävä toimeentulo, hyvät työskentelyolosuhteet, terveellinen elinympäristö ja tasapainoinen vapaa- aika ovat jokaiselle kuuluvia elämän arvoja.

PAMin hallinto

Liittokokous

Neljän vuoden välein järjestettävä liittokokous käyttää ylintä päättävää valtaa PAMissa. Liittokokous määrittelee liiton tavoitteet ja hyväksyy toimintaohjelman. Liittokokous valitsee

Liittokokouksessa päätöksiä tekevät liiton jäsenet, jotka on ennen kokousta valittu vaaleilla edustajiksi liittokokoukseen.

Liittokokous arvioi liiton toimintaa ja linjaa sekä päättää tulevasta toiminnasta tavoiteohjelman muodossa. Se tekee henkilövalinnat liiton hallintoon ja luottamustehtäviin. Lisäksi se käsittelee ammattiosastojen jättämät aloitteet.

Kokousedustajat valitaan jäsenistöstä

Liittokokouksessa on jäsenmäärään suhteutettu määrä kokousedustajia: yksi edustaja vaalipiirin alkavaa 600 jäsentä kohden. Kokousedustajat valitaan liittokokousvaaleissa. Vaaleissa äänioikeus ja vaalikelpoisuus on kaikilla jäsenillä lukuun ottamatta opiskelija- ja eläkeläisjäseniä tai liiton toimihenkilöitä.

Viimeisin liittokokous järjestettiin Jyväskylässä 24.-26.10.2023. 

Valtuusto

Valtuusto käyttää PAMissa päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka eivät kuulu liiton sääntöjen nojalla tai lain mukaan liittokokouksen tai hallituksen päätettäväksi. Valtuusto päättää

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta, ja se  kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään touko-kesäkuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Valtuuston jäsenet valitaan liittokokouksessa. He edustavat pamilaisia jäseniä eri puolilta Suomea ja eri ammattiryhmistä.

Valtuustoon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, 60 jäsentä ja 10 yleisvarajäsentä.

Kullakin valtuuston varsinaisella jäsenellä on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet on valittu huomioiden alueet, ammattiryhmät ja jäsenkunnan rakenne.

PAMin valtuusto 2023-2027

Sami Viitasaari, valtuuston puheenjohtaja

Christa Pessi, 1. varapuheenjohtaja

Suvi Röntynen, 2. varapuheenjohtaja

Kaikki valtuuston jäsenet ja varajäsenet (pdf)

Aloitteet PAMin valtuustolle

Aloiteoikeus valtuuston kokouksille on liiton osastoilla, yhteisöjäsenillä ja valtuuston jäsenillä. Aloiteoikeus on myös liiton osastojen 5 § 13. kohdan tarkoittamilla vaalikelpoisilla henkilöjäsenillä, aina viidelläkymmenellä (50) henkilöjäsenellä yhdessä hallituksen antamien tarkempien muotomääräysten mukaisesti. Aloitteet on toimitettava hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

Aloitteet pyydetään toimittamaan Aloiterekisterissä ja sieltä voi lukea jo käsiteltyjä aloitteita.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä hallintosihteeri anu.valve@pam.fi.

Hallitus

Hallitus ohjaa liiton käytännön työtä. Se vastaa liittokokouksen tekemien päätösten etenemisestä ja johtaa liiton toimintaa.

Hallitus mm.

Hallitus valitsee toiminnanjohtajan ja liiton esihenkilöasemassa olevat työntekijät sekä nimeää johtoryhmän. Lisäksi se vastaa liittokokousvaalien toimeenpanosta.

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta ja hallituksen kokouksia on keskimäärin 11 vuodessa.

Hallituksen jäsenet valitsee liittokokous. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja (liiton puheenjohtaja), hänen henkilökohtainen varajäsenensä, 15 jäsentä ja kolme yleisvarajäsentä.

Jos hallitusta joudutaan liittokokouskauden aikana täydentämään, valinnan tekee valtuusto.

Hallituksen jäsenet osallistuvat valtuuston kokouksiin ja oman alueensa suunnittelupäiville. Osa hallituksen jäsenistä on myös oman alansa sopimusalatoimikunnassa.

PAMin hallitus 2023-2027

Annika Rönni-Sällinen, hallituksen puheenjohtaja

Risto Kalliorinne, hallituksen puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen

Johanna Buska

Johanna Buska

Hallitus

Hallituksen jäsen
Palveluvastaava, Kemi
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

 

Tuuli Elokannas

Tuuli Elokannas

Hallitus

Hallituksen jäsen
Myyjävisualisti, Loimaa
Kaupan ala

Ulla Fagerström

Ulla Fagerström

Hallitus

Hallituksen jäsen
Lääketeknikko, Espoo
Apteekki ala

Marjo Korhonen

Marjo Korhonen

Hallitus

Hallituksen jäsen
Myyjä, Paltaniemi
Kaupan ala

Piia Kyrö

Piia Kyrö

Hallitus

Hallituksen jäsen
Myyja, Koria
Kaupan ala

Heikki Laakkonen

Heikki Laakkonen

Hallitus

Hallituksen jäsen
Logistiikkatyöntekijä, Espoo
Kaupan ala

Jenni Lehikoinen

Jenni Lehikoinen

Hallitus

Hallituksen jäsen
Vuoropäällikkö, Imatra
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Merja Lehto

Merja Lehto

Hallitus

Hallituksen jäsen
Kokki, Vantaa
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Marko Lähdesniemi

Marko Lähdesniemi

Hallitus

Hallituksen jäsen
Arvokuljettaja, Veikkaala
Vartiointiala

Hanna Puhakka

Hanna Puhakka

Hallitus

Hallituksen jäsen
Kokki, Joensuu
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Lassi Rantanen

Lassi Rantanen

Hallitus

Hallituksen jäsen
Myyjä, Sahalahti
Kaupan ala

Mikko Ruokonen

Mikko Ruokonen

Hallitus

Hallituksen jäsen
Logistiikkatyöntekijä, Vantaa
Kaupan ala

Kaisamari Sahlman

Kaisamari Sahlman

Hallitus

Hallituksen jäsen
Palveluohjaaja, Tampere
Kiinteistöpalveluala

Arja Vakkuri

Arja Vakkuri

Hallitus

Hallituksen jäsen
LAP asiantuntija, Kokkola
Kaupan ala

Päivi Vehmas

Päivi Vehmas

Hallitus

Hallituksen jäsen
Tarjoilija, Jyväskylä
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Yleisvarajäsenet

Liisa Tamminen

Liisa Tamminen

Hallitus

Hallituksen yleisvarajäsen
Logistiikkatyöntekijä, Mäntsälä
Kaupan ala

Ulla Leskinen

Ulla Leskinen

Hallitus

Hallituksen yleisvarajäsen
Myyjä, Ristiina
Kaupan ala

Melina Mäkelä

Melina Mäkelä

Hallitus

Hallituksen yleisvarajäsen
Myyjä, Pori
Kaupan ala

Puheenjohtaja

PAMin puheenjohtaja on hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja valitaan liittokokouksessa, joka järjestetään neljän vuoden välein. Puheenjohtaja on päätoiminen ja hänelle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtaja johtaa hallitusta, jonka tehtävänä on

Annika Rönni-Sällinen on toiminut liiton puheenjohtajana vuodesta 2019 lukien. Sitä ennen hän toimi PAMissa mm. neuvottelupäällikkönä ja SAK:ssa osastonjohtajana.

Annika Rönni-Sällinen CV

Tavoittet ja toiminta

Liiton säännöt

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. Liiton nimi on Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, ruotsiksi Servicefacket PAM rf.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:stä käytetään säännöissä nimitystä liitto. Sen ammattiosastoista käytetään nimitystä osasto.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko Suomi. Liiton kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

Haku