Hyppää sisältöön
Etusivu » Työelämäopas » Työsuojelu ja työturvallisuus » Yhdenvertaisuus työpaikalla
Viimeksi päivitetty: 29.06.2023

Yhdenvertaisuutta on edistettävä – syrjintä kielletty

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän työpaikalla ja velvoittaa työnantajia edistämään yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti. Edistämisvelvoite koskee kaikkia työnantajia, myös pieniä.

Kaikkien työnantajien on aktiivisesti edistettävä työntekijöidensä yhdenvertaisuutta ja ehkäistävä työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää.

Työnantajien, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on laadittava yhdenvertaisuussuunnitelma. Se voidaan liittää osaksi muuta suunnitelmaa, esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaa, työsuojelun toimintaohjelmaa tai henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa.

Työnantajan on

  • arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla
  • kehitettävä työoloja työpaikan tarpeet huomioon ottaen sekä
  • kehitettävä yhdenvertaisuutta edistäviä toimintatapoja henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.

Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia. Edistämistoimien suunnittelua, toteuttamista ja niiden vaikuttavuutta on tehtävä yhteistoiminnassa henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa sekä isoissa että pienissä yrityksissä.

Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki kieltävät syrjinnän

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tasa-arvosta ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).

Lain mukaan syrjinnästä on kysymys, kun vertailukelpoisessa tilanteessa olevia henkilöitä kohdellaan epäsuotuisammin kielletyllä syrjintäperusteella ilman erityistä oikeuttamisperustetta. Syrjintä voi kohdistua myös syrjintäperusteen omaavan henkilön läheisiin, jolloin kyse on läheissyrjinnästä. Syrjintä voi perustua virheelliseenkin olettamaan.

Myös syrjivä työpaikkailmoittelu on kielletty. Työnantaja ei voi edellyttää hakijoilta esimerkiksi tiettyä ikää tai kansalaisuutta.

Syrjinnän seuraamukset voivat olla hyvitys sekä mahdollisia syrjinnästä aiheutuvia vahingonkorvauksia. Rikokseen syyllistyneelle voidaan määrätä sakkoja.

Oikeuttamisperusteet ovat poikkeuksia laissa

Oikeuttamisperusteiden turvin työnantaja saa kohdella työntekijöitä eri tavalla. Erilainen kohtelu ei ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä on hyväksyttävä tavoite ja jos keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia.

Yksi oikeuttamisperuste on positiivinen erityiskohtelu (myös positiivinen syrjintä). Tällöin työnantaja on tehnyt yhteistoiminnassa selkeitä päätöksiä, joilla pyritään tietyn ryhmän tilanteen parantamiseen ja siksi heitä suositaan esimerkiksi rekrytoinnissa. Positiivisen erityiskohtelun toimet on hyvä kirjata selkeästi yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Henkilöä voidaan kohdella eri tavoin myös ikään tai asuinpaikkaan liittyen, jos kohtelun syy on työllisyyspoliittinen tai jos erilainen kohtelu johtuu eläke- tai työkyvyttömyysetuuksien saamisen ikärajoista.

Jos epäilet tulleesi syrjityksi

Jos epäilet, että olet tullut syrjityksi tai olet kohdannut vastatoimia (eli yhdenvertaisuuslakiin vedottuasi kohdannut epäsuotuisaa kohtelua), sinun on esitettävä työnantajalle, mihin syrjintäepäily perustuu. Tämän jälkeen työnantajan on osoitettava, ettei syrjintäkieltoa ole rikottu. Jos työnantaja ei suostu antamaan perusteluja tai perustelut eivät vaikuta oikeilta, ota yhteyttä luottamusmieheen tai PAMiin.

Syrjintää työpaikalla valvovat työsuojeluviranomaiset yhteistyössä yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa.

Yhdenvertaisuuslain valvonta työelämässä kuuluu viranomaisille

Yhdenvertaisuuslain noudattamista valvovat yhdenvertaisuusvaltuutettu, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä työelämää koskevien yksittäistapausten osalta työsuojeluviranomaiset.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä, jos kokee joutuneensa kohdelluksi epäyhdenvertaisesti.

Lue seuraavaksi

Hyödyllisiä linkkejä

Haku