20.06.2013 klo 09.40

Työvuorolistan muuttaminen ja laatiminen kesällä

Työvuorolistojen muuttaminen ja sitä koskevat ohjeet mietityttävät etenkin kesäisin. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita sekä kaupan alaa koskevat säädökset voit tarkistaa täältä.

Työvuorolistat Marava-aloilla

Työvuorolistojen muuttaminen nousee aika ajoin esille etenkin kesäisin. Varsinkin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa mietitään toisinaan, voidaanko työvuorolistaa muuttaa esimerkiksi yllättävän sadepäivän johdosta.

On hyvä muistaa, että matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen mukaisesti työvuorolistan muuttaminen vaatii aina työntekijän ja työnantajan suostumuksen.

Työnantajalla ei ole siten oikeutta muuttaa yksipuolisesti työvuorolistaa esimerkiksi sääolosuhteissa tapahtuneen odottamattoman muutoksen tai muun syyn johdosta.

Työvuorolistamääräyksiä Marava-alalla

Työvuorolistoissa on oltava merkittynä muun muassa työntekijän nimi, työpäivän aloitus- ja päättymisaika ja vapaapäivät kolmiviikkoisjaksoittain. Se on laitettava esille vähintään viikkoa ennen kolmiviikkoisjakson alkamista. Jakso alkaa aina maanantaista. Esille laitettua työvuorolistaa ei saa muuttaa ilman työntekijän ja työnantajan suostumusta. Työvuorolista on laadittava aina muulla kynällä kuin lyijykynällä.

Kolmiviikkoisjaksossa on enintään 15 työpäivää. Viisi työpäivää sisältävää viikkoa kohden ansaitaan kaksi vapaapäivää. V-päivä on annettava jokaisella täydellä työssäoloviikolla ja sen pituus on vähintään 30 tuntia. Lisäksi ansaitaan X-päivä (vähintään 24 tuntia), jota voidaan siirtää viikolta toiselle kolmiviikkoisjakson sisällä.

Alalla on lisäksi kokoaikatyöntekijöille erilaisia työaikamääräyksiä, joita noudattaen työnantaja laatii työvuorolistat. (Näistä tarkemmin Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluita koskevissa työehtosopimuksissa )

Jos listan muuttaminen aiheuttaa ylityötä (esim. työtoverin sairastuessa), ei työntekijä ole velvollinen tähän suostumaan.

Jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopiviin tehtäviin, työtä on tarjottava työvuorolistan esille laittamisen jälkeenkin.

Epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvuoroa ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä.

 

Työvuorolistat kaupan alalla

Työvuoroluetteloa laadittaessa työntekijälle on varattava tilaisuus esittää siitä mielipiteensä. Lisäksi epätarkoituksenmukaisen lyhyitä työvuoroja tulee välttää. Alle neljän tunnin työvuoroa ei tule käyttää, elleivät työntekijän tarpeet tai muu perusteltu syy tätä edellytä. Työajan sijoittelun ja vapaapäivien tulisi vaihdella työntekijöiden kesken.

Työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kaksi viikkoa ennen työviikon alkamista. Työajan tasoittumisjakson ollessa vähintään yhdeksän viikkoa työvuoroluettelo annetaan tiedoksi viimeistään kolme viikkoa ennen työviikon alkamista.

Työvuoroluetteloa voidaan muuttaa työaikalain mukaan seuraavasti:

- työntekijän suostumuksella tai työn järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä, joka ei ole ollut tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa,

- muutoksesta on ilmoitettava työntekijälle välittömästi

Kun työvuoroluettelo on annettu työntekijälle tiedoksi, sitä voidaan muuttaa ainoastaan työntekijän suostumuksella, tai työn järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä, joka ei ole ollut työnantajan tiedossa työvuoroluetteloa laadittaessa. Työnantajan yksipuolinen muutosoikeus rajoittuu tilanteisiin, joissa työpaikan tuotanto-, palvelu- tai muun toiminnan järjestelyjen turvaaminen on tarpeen ennalta arvaamattomien tapahtumien vuoksi.

Jos edellä käsitellyssä kuulemismenettelyssä on ilmoitettu työnantajalle tai tämän edustajalle esimerkiksi syistä, jotka olisi huomioitava (esim. työvoiman määrä työvuorossa) työvuoroluetteloa laadittaessa, eivät nämä syyt ole ennalta arvaamattomia, jotka oikeuttavat muuttamaan työvuoroluetteloa.

Jos työvuoroluetteloa muutetaan hyväksyttävän syyn perusteella, on muutoksesta ilmoitettava välittömästi työntekijälle.

Teksti: Annemari Anttila

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle