Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

Päivitetty: 27.05.2020

Koronaepidemian vuoksi tilanne palvelualoilla ja muuallakin yhteiskunnassa on muuttunut nopeasti. PAM on sopinus työantajaliittojen kanssa väliaikaisia muutoksia työehtosopimuksiin, jotta tilanteesta selvittäisiin.

Niin työntekijät kuin yrityksetkin kärsivät epävarmuudesta koronaepidemian vuoksi. Terveyteen ja talouteen liittyvät kysymykset huolettavat molempia. Jotta epidemian vaikutukset jäisivät mahdollisimman väliaikaisiksi, tarvittavia toimia pitäisi voida tehdä nopeasti. Siksi eduskunta on maan hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen esityksestä muuttanut työlainsäädäntöä ja PAM on neuvottelut työantajaliittojen kanssa väliaikaisia muutoksia työehtosopimuksiin.

Löydät tästä aloittain väliaikaisiksi sovitut muutokset. Niitä päivitetään sitä mukaan, kun ne astuvat voimaan. 

Muualta PAMin sivuilta voit löytää tietoa ”normaalisti” voimassaolevista säännöistä, jotka ovat ristiriidassa tässä esitettyjen kanssa. Siksi teksteihin on pyritty laittamaan merkintä myös poikkeusajan ulkopuolella voimassaolevista säännöistä.

Klikkaamalla alta omaa sopimusalaasi pääset muutoksiin, jotka ovat voimassa kyseisellä alalla määräajan.

Sopimusalat 

Kauppa

Muutokset astuivat valtaosin voimaan 19.3.2020. Niitä on täsmennetty 1.4.2020. Muutokset ovat voimassa saman ajan kuin vastaavat lainsäädäntömuutokset ovat eli 30.6.2020 saakka. Joustoja voidaan soveltaa niihin toimenpiteisiin, jotka on toteutettu sopimuksen ja lainsäädäntömuutoksen voimassaolon aikana. 

Lomautusilmoitusaika lyhenee
Lomautuksesta työnantajan on annettava työntekijälle ilmoitus. Lomautuksesta on nyt ilmoitettava työntekijälle 5 päivää (normaalisti 14) ennen sen alkamista.

Työpaikkakohtaisesti voidaan 23 §:n mukaisesti sopia, että ilmoitusaika on 3 päivää. Jos valittuna on luottamusmies, sovitaan asiasta hänen kanssaan.

Yhteistoimintaneuvottelujen määräajat lyhenevät
Työnantajan on annettava työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista käsittelevissä yt-neuvotteluissa neuvotteluesitys viimeistään 3 päivää (normaalisti 5) ennen neuvottelujen aloittamista.

Neuvotteluille määritelty vähimmäisaika lyhenee. Enintään 90 päivän lomautuksista on neuvoteltava vähintään 4 päivää (normaalisti 14 päivää), jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin. Muiden lomautusten osalta neuvotteluaika on 1.4.2020 lukien vähintään 5 päivää (normaalisti 6 viikkoa)

Takaisinottovelvollisuus pitenee
Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu 1.4.-30.6.2020.

Työvuoroluettelojen muuttaminen helpottuu
Koronavirusta koskeva tilanne  käy perusteluksi (uusi peruste) sille, että työnantaja muuttaa työvuoroluetteloa. Työnantajan on tehtävä tarvittavat muutokset aina mahdollisimman pian ja otettava viruksen aiheuttama tilanne huomioon jo työvuorosuunnittelussa.

Työvuoroluettelo voidaan poikkeusaikana julkaista viikon ilmoitusaikaa noudattaen (normaalisti 2 tai tietyissä tilanteissa 3 viikkoa).

Sairauspoissaoloihin omailmoitus
Koronaviruspandemian aikana työntekijä voi ilmoittaa itse työantajalle työkyvyttömyydestään ilman lääkärintodistusta. Ilmoitus voi koskea enintään 5 kalenteripäivää kestäviä työntekijän omia flunssan tai koronaviruksen aiheuttamia sairauspoissaoloja. Työntekijän on ilmoitettava asiasta heti työnantajalle.

Perustellusta syystä työnantaja voi velvoittaa työntekijää toimittamaan lääkärintodistuksen heti.

Lapselta ei vaadita lääkärintodistusta
Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa vanhemmalla on oikeus saada 1-3 päivältä palkka ilman lääkärintodistusta (normaalisti vaaditaan lääkärintodistusta). Tarvittaessa työntekijälle pyritään antamaan lisäksi 3 päivän pituinen palkaton poissaolo.

Liite: 
Yksityiskohtaiset tiedot esimerkkeineen

 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät ja esimiehet

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

 

Poikkeustilanteen vuoksi sovitut muutokset astuivat matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa voimaan 19.3.2020. Huvi-, teema- ja elämyspuistoissa, Avecrassa, hiihtokeskuksissa ja ohjelmapalveluissa 20.3.2020. Muutoksia on täsmennetty 1.4.2020.

Muutokset ovat voimassa saman ajan kuin vastaavat lainsäädäntömuutokset ovat eli 30.6.2020 saakka. 

Uusia väliaikaisia muutoksia on astunut voimaan 26.5.2020.

Lomautusilmoitusaika lyhenee 

Lomautuksesta työnantajan on annettava työntekijälle ilmoitus. Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 19.3. lähtien 5 päivään. (Aiemmin 14 päivää) Tämä tarkoittaa, että jos lomautusilmoitus annetaan työntekijälle 19.3., voi ensimmäinen lomautuspäivä olla 24.3. 

Tätä päätettyä linjausta voidaan soveltaa myös taannehtivasti niin, että jo annetuissa lomautusilmoituksissa voidaan soveltaa 5 päivän ilmoitusta. Näissä tapauksissa työnantajan on toimitettava uusi lomautusilmoitus työntekijälle uudella korjatulla päivämäärällä. 

Yhteistoimintaneuvottelujen määräajat lyhenevät

Yt-neuvotteluista ilmoittamisaikaa ja neuvottelujen kestoaikaa lyhennetään. Tämä tarkoittaa, että yrityksissä voidaan käydä neuvottelut esimerkiksi lomautuksista normaaliin nähden nopeutetulla aikataululla.

Yt-neuvotteluesitys voidaan antaa viimeistään 3 päivää ennen neuvottelujen alkua (normaalisti 5 päivää). Enintään 90 päivää kestävien lomautusten osalta neuvotteluaika voi vähimmillään olla 5 päivää (normaalisti 14 päivää). Muiden lomautusten osalta neuvotteluaika on 1.4.2020 lukien vähintään 5 päivää (normaalisti 6 viikkoa). Neuvotteluosapuolet voivat neuvottelujen kestäessä sopia lyhyemmästä neuvotteluajasta.

Takaisinottovelvollisuus pitenee
Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, joiden irtisanominen on toimitettu ajalla 1.4.-30.6.2020.

Sairauspoissaoloihin omailmoitus

Yrityksissä otetaan käyttöön sairauspoissaoloja koskeva omailmoitusmenettely koronaviruspandemian vuoksi. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti.

Tämän myötä työntekijän omaan ilmoitukseen perustuva sairauspoissaolo-oikeus koskee enintään 3 - 7 kalenteripäivää kestäviä työntekijän omia flunssan tai koronanviruksen aiheuttamia sairauspoissaoloja. Tarkemmat ohjeistukset antaa oma työnantaja. 

Oikeus poissaoloon omailmoituksella alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa 

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen ilmoittamiseen otetaan käyttöön omailmoitusmenettely koronaviruspandemian vuoksi. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti. 

Tämän myötä työntekijän omaan ilmoitukseen perustuva poissaolo lapsen sairaudesta johtuen on enintään 3-7 kalenteripäivää. Tarkemmat ohjeistukset antaa oma työnantaja.

Työvuorolistojen ilmoitusajat lyhenevät
(UUTTA 27.5.! koskee vain Avecran  junapalveluhenkilökunnan työehtosopimusta)

Työvuorolista voidaan julkaista 3 päivän ilmoitusajalla viikoksi kerrallaan, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida. Muutoksesta on sovittava pääluottamusmiehen kanssa. Pääluottamusmies ja työnantaja tiedottavat asiasta haluamallaan tavalla.

Työaikajakson enimmäistuntimääriin, vapaapäivien sijoitteluun ym. osalta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

Poikkeusjärjestely on voimassa 30.8.2020 asti, elleivät työnantaja ja pääluottamusmies sovi ennen sitä paluusta työehtosopimuksen mukaisten määräysten noudattamiseen.

Työvuorolistojen ilmoitusajat lyhenevät
(UUTTA 27.5.! koskee vain Marava-alan työntekijöita ja esimiehiä sekä Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työntekijöitä)

Työvuorolista voidaan julkaista viikon ilmoitusajalla viikoksi kerrallaan, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida.

Muutoksesta on sovittava pääluottamusmiehen kanssa. Pääluottamusmies ja työnantaja tiedottavat asiasta haluamallaan tavalla.

Työaikajakson enimmäistuntimääriin, vapaapäivien sijoitteluun ym. osalta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

Poikkeusjärjestely on voimassa 30.9.2020 asti, elleivät työnantaja ja pääluottamusmies sovi ennen sitä paluusta työehtosopimuksen mukaisten määräysten noudattamiseen

Vuosilomien siirtäminen
(UUTTA 27.5.! koskee vain Marava-alan työntekijöita ja esimiehiä sekä Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työntekijöitä)

Jos työntekijä on ollut lomautettuna 1.4.2020 jälkeen vähintään 2 viikkoa tai 10 työpäivää, hänen vuosilomansa osia voidaan pätkiä, jos hän on ansainnut lomaa yli 12 päivää.  

Käynnissä olevalla lomakaudella (2.5.-30.9.2020) annettavasta kesälomasta 12 päivää ylittävä loman osuus voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Lomat on kuitenkin annettava 30.4.2021 mennessä.

Jos työntekijälle annettava yksittäinen lomajakso ajoittuu 30.9. jälkeen, sen pituuden pitää olla vähintään 6 päivää (jos työntekijän pitämättömät lomapäivät siihen riittävät). Jos loma siirretään näin työnantajan päätöksellä 30.9. jälkeen pidettäväksi, työnantajan on kiinnitettävä työntekijän jaksamiseen erityistä huomiota.

Jaksamista voidaan tukea esimerkiksi antamalla ansaitut vapaapäivät (V/X) peräkkäisinä päivinä sekä viikonloppuvapaita työehtosopimuksessa säädettyä useammin. Menettelyä noudatetaan siihen asti, kunnes kaikki siirretyt kesälomapäivät on pidetty.

 

Kiinteistöpalveluala

Poikkeustilanteen vuoksi sovitut muutokset astuvat voimaan 20.3.2020. 

Lomautusilmoitusaika lyhenee 

Lomautuksesta työnantajan on annettava työntekijälle ilmoitus. Lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 20.3. lähtien 5 päivään. Tämä tarkoittaa, että jos lomautusilmoitus annetaan työntekijälle 20.3., voi ensimmäinen lomautuspäivä olla 25.3. 

Tätä päätettyä linjausta voidaan soveltaa myös taannehtivasti niin, että jo annetuissa lomautusilmoituksissa voidaan soveltaa 5 päivän ilmoitusta. Näissä tapauksissa työnantajan on toimitettava uusi lomautusilmoitus työntekijälle uudella korjatulla päivämäärällä. 

Sairauspoissaoloihin omailmoitus

Yrityksissä otetaan käyttöön sairauspoissaoloja koskeva omailmoitusmenettely koronaviruspandemian vuoksi. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti.

Tämän myötä työntekijän omaan ilmoitukseen perustuva sairauspoissaolo-oikeus koskee enintään 1 - 7 kalenteripäivää kestäviä työntekijän omia flunssan tai koronanviruksen aiheuttamia sairauspoissaoloja. Tarkemmat ohjeistukset antaa oma työnantaja. 

Oikeus poissaoloon omailmoituksella alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa 

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen ilmoittamiseen otetaan käyttöön omailmoitusmenettely koronaviruspandemian vuoksi. Määräaikainen ilmoituskäytäntö on voimassa 31.5. asti. 

Tämän myötä työntekijän omaan ilmoitukseen perustuva poissaolo lapsen sairaudesta johtuen on enintään 1-7 kalenteripäivää. Tarkemmat ohjeistukset antaa oma työnantaja.

Yhteistoimintaneuvottelujen määräajat lyhenevät

Yt-neuvotteluista ilmoittamisaikaa ja neuvottelujen kestoaikaa lyhennetään, jos kyse on enintään 90 päivän lomautuksista. Tämä tarkoittaa, että yrityksissä voidaan käydä neuvottelut esimerkiksi lomautuksista nopeutetulla aikataululla.

Yt-neuvotteluesitys voidaan antaa viimeistään 3 päivää ennen neuvottelujen alkua, jos neuvottelut koskevat enintään 90 päivää kestäviä lomautuksia. (Aiemmin 5 päivää). Enintään 90 päivän lomautuksista on neuvoteltava vähintään viisi (5) päivää, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin.

Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus

Muuttopalvelualan työehtosopimus

Muutokset astuivat valtaosin voimaan 19.3.2020. Niitä on täsmennetty 1.4.2020. Muutokset ovat voimassa saman ajan kuin vastaavat lainsäädäntömuutokset ovat, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka. 

Lyhennettyjä poikkeusaikoja voidaan käyttää tilanteissa, joissa työn tilapäinen vähentyminen johtuu koronaepidemiasta.

Määräaika lomautusilmoituksen antamiseen lyhenee
Työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijälle vähintään 7 (norm.14) päivää ennen lomautuksen alkamista.

Yhteistoimintaneuvottelujen määräajat lyhenevät

Tilapäiseen, eli enintään 90 päivää kestävään) lomautustarpeeseen perustuvien yt-neuvotteluiden neuvotteluesitys on annettava viimeistään 3 (normaalisti 5) päivää ennen neuvotteluiden aloittamista. Samoin tilapäiseen lomautustarpeeseen perustuvien yt-neuvottelujen neuvotteluaika on vähintään 4 (normaalisti 14) päivää, jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita.

Takaisinottovelvollisuus pitenee
Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, joiden irtisanominen on toimitettu ajalla 1.4.-30.6.2020.

Asiakaspalvelua ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus

Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialaa koskeva työehtosopimus 

Golf-alan työehtosopimus 

Vartiointialan työehtosopimus 

Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus 

Muutokset astuvat voimaan 1.4.2020. Muutokset ovat voimassa saman ajan kuin vastaavat lainsäädäntömuutokset ovat, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka. 

Lomautusilmoitusaika lyhenee
Työnantajan on annettava lomautusilmoitus työntekijälle vähintään 5 (normaalisti 14) päivää ennen lomautuksen alkamista. 

Yhteistoimintaneuvottelujen määräajat lyhenevät
Neuvotteluille määritelty vähimmäisaika lyhenee niin, että lomautuksista on neuvoteltava vähintään 5 päivää (normaalisti 14 päivää tai 6 viikkoa). 

Takaisinottovelvollisuus pitenee
Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, joiden irtisanominen on toimitettu ajalla 1.4.-30.6.2020.
 

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Sairauspoissaolojen omailmoitus
Työntekijän omailmoitus hyväksytään sairausajan palkanmaksun perusteeksi 5 päivän ajaksi flunssan ja koronaviruksen kaltaisten oireiden vuoksi. 
Työntekijän on ilmoitettava asiasta heti työnantajalle. Perustellusta syystä työnantaja voi velvoittaa työntekijää toimittamaan lääkärintodistuksen heti.

Lapsen lääkärintodistusta ei vaadita
Työntekijän omailmoitus lapsen sairastuisestanhyväksytään sairausajan palkanmaksun perusteeksi 5 päivän ajaksi flunssan ja koronaviruksen kaltaisten oireiden vuoksi. 
Työntekijän on ilmoitettava asiasta heti työnantajalle. Perustellusta syystä työnantaja voi velvoittaa työntekijää toimittamaan lääkärintodistuksen heti.

Lomautusilmoitusaika lyhenee
Työantajana on ilmoitettava lomautuksesta työntekijälle vähintään 5 päivää (normaalisti 14) ennen lomautusta.

Yt-neuvottelujen määräaika lyhenee
Yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaika on 5 päivää (normaalisti 14 päivää tai 6 viikkoa), jos työnantaja lomauttaa työntekijöitä.

Takaisinottovelvollisuus pitenee
Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa. 

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu 1.4.-30.6.2020.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English

   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English

   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle