Työehtosopimuksiin koronaepidemian vuoksi tehdyt muutokset

Päivitetty: 31.03.2021

Koronaepidemian vuoksi PAM sopi vuonna 2020 työantajaliittojen kanssa väliaikaisia muutoksia työehtosopimuksiin, jotta tilanteesta selvittäisiin. Likipitäen kaikki väliaikaiset muutokset päättyivät viimeistään 31.12.2020. Esimerkiksi irtisanotun pidennetty takaisinottovelvollisuus vaikuttaa kuitenkin vielä.

Keväällä muutokset sovittiin päättyväksi kesällä, mutta niitä jatkettiin niin, että suurin osa oli voimassa vuoden 2020 loppuun.  Eduskunta teki työ- ja työttömyysturvalainsäädäntöön  myös väliaikaisia poikkeuksia, joista suurin osa päättyi 2020 lopussa. Lainsäädänömuutoksista löydät tietoa täältä.

Kun väliaikaisten muutosten voimassaoloaika on päättynyt, työsuhteen ehdot voi tarkastaa kustakin työehtosopimuksesta täältä.

Klikkaamalla sopimusalaa voi tarkistaa, onko alalla voimassa väliaikaisia tai muuten koronaan liittyviä työehtosopimusmääräyksiä. 

Sopimusalat 

Kauppa

Väliaikaisia työehtosopimuksen muutoksia ei kaupan alalla ole voimassa.

Takaisinottovelvollisuuden piteneminen vaikuttaa kuitenkin edelleen. Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein 1.4.2020 – 31.12.2020.

Tehdyn työehtosopimuksen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajat on sovittu työehtosopimuksissa. Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.

 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät ja esimiehet

Työvuorolistojen ilmoitusajat lyhenevät - uusi joustoelementti COVID19-rajoitusten vuoksi matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa

PAM  sekä työnantajaliitto MaRa ovat sopineet väliaikaisista poikkeusmääräyksistä, jotka koskevat työvuorolistan laadintaa ja julkaisemista. Poikkeustilanteessa työvuorolista voidaan antaa työntekijälle viikkoa ennen sen alkamista ja työvuorot voivat olla merkittynä 1-2 viikoksi kerrallaan. Näistä muutoksista on paikallisesti sovittava. Viikon vähimmäisilmoitusaikaa lyhyemmästä ajasta ei voida sopia.

Paikallinen sopiminen on mahdollista, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida koronapandemiasta johtuen. Paikallinen sopimus voi koskea koko yritystä tai sen yksittäistä toimipistettä. Sopimus tulisi ottaa käyttöön vain niissä toimipisteissä, joissa edellytyksiä normaalipituisen listan (kolmiviikkoisjakso kerrallaan) laatimiselle ei ole. Kun sopimus tehdään, siinä on sovittava ja siihen on merkittävä, mitä toimipisteitä se koskee.

Jos yrityksessä on pääluottamusmies, työnantajan on sovittava asiasta hänen kanssaan. Jos yrityksessä on useampia pääluottamusmiehiä, työnantajan on sovittava asiasta kunkin pääluottamusmiehen kanssa erikseen luottamusmiesorganisaation mukaisesti. Esimiesten osalta esimiesten luottamusmies sopii asiasta, jos sellainen on valittu. Jos taas esimiehillä ei ole luottamusmiestä, työntekijöiden luottamusmiesten tekemä sopimus kattaa esimiehetkin.

Jos yrityksessä ei ole luottamusmiestä, työnantajan on sovittava asiasta toimipisteen henkilöstön kanssa. Henkilöstöön lasketaan toimipisteen säännölliset vuokratyöntekijät, jos heidän ja heidän toimipisteen omien työntekijöiden työnantajat kuuluu samaan konserniin tai yrityskokonaisuuteen. Sopimus voidaan tehdä, jos henkilöstön enemmistö suostuu siihen.

Sopimus voidaan irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla.

Tilanteessa, jossa viranomaiset määräävät uusia rajoituksia, jotka kohdistuvat jo julkaistun työvuorolistan ajalle, voi työnantaja välttämättömästä syystä muuttaa kyseistä työvuorolistaa, ellei muuta työtä ole tarjolla. Näin mahdollisesti puuttumaan jääneet työtunnit kirjataan ja annetaan myöhemmin heti kun se on mahdollista. Mikäli yrityksessä on luottamusmies, tulee perusteet muutokselle käydä läpi hänen kanssaan. 

Sovitut muutokset tulevat matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa voimaan 1.4.2021 ja jatkuvat tarvittaessa 31.8.2021 saakka. 

Lomakkeen paikallisen sopimisen tekemiseksi löydät täältä. 

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen vaikuttaa edelleen

 Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein 1.4.2020 – 31.12.2020.

Tehdyn työehtosopimuksen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajat on sovittu työehtosopimuksissa. Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.

Vuosiloman siirto voi vaikuttaa edelleen
Marava-alan työntekijöita ja esimiehiä sekä koskien tehtiin väliaikainen muutos vuosilomien antamista koskeviin työehtosopimuksen määräyksiin.  Jos työntekijä on ollut lomautettuna 1.4.2020 jälkeen vähintään 2 viikkoa tai 10 työpäivää, hänen vuosilomansa osia voitiin pätkiä, jos hän on ansainnut lomaa yli 12 päivää.  
Lomakaudella (2.5.-30.9.2020) annettavasta kesälomasta 12 päivää ylittävä loman osuus voitiin antaa yhdessä tai useammassa erässä. Lomat on kuitenkin annettava 30.4.2021 mennessä.
Jos työntekijälle annettava yksittäinen lomajakso ajoittui 30.9. jälkeen, sen pituuden pitää olla vähintään 6 päivää, jos työntekijän pitämättömät lomapäivät siihen riittävät.

Muita väliaikaisia työehtosopimusmääräyksiä ei ole voimassa.

 

Huvi-, teema- ja elämyspuistoja koskeva työehtosopimus

Työvuorolistojen ilmoitusajat lyhenevät - uusi joustoelementti COVID19-rajoitusten vuoksi (huvi-, teema- ja elämyspuistoalan palveluissa)
Uutta 1.10.2020!: PAM  sekä työnantajaliitto MaRa ovat sopineet väliaikaisista poikkeusmääräyksistä, jotka koskevat työvuorolistan laadintaa ja julkaisemista. Poikkeustilanteessa työvuorolista voidaan antaa työntekijälle viikkoa ennen sen alkamista ja työvuorot voivat olla merkittynä 1-2 viikoksi kerrallaan. Näistä muutoksista on sovittava paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Mikäli yrityksessä ei ole luottamusmiestä, tulee asiasta sopia kyseisessä toimipisteessä työskentelevän henkilöstön kanssa.  

Sovitut muutokset tulevat huvi-, teema- ja elämyspuistoalan palveluissa voimaan 1.10.2020 ja jatkuvat tarvittaessa 31.8.2021 saakka. Muutoksilla on sama velvoittavuus kuin alalla voimassa olevalla työehtosopimuksella. Jos yrityksellä on useita toimipisteitä, niin sopimus tulisi ottaa käyttöön vain niissä toimipisteissä, joissa edellytyksiä normaalipituisen listan laatimiselle ei ole. 

Ajanjaksolla 1.5.2021-31.8.2021 voidaan paikallisesti sopia siitä, että työntekijöiden työvuorolista voidaan julkaista viikon ilmoitusajalla viikoksi tai kahdeksi kerrallaan, jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida koronapandemiasta johtuen. Jos yrityksessä on luottamusmies, tulee asiasta sopia hänen kanssaan. 

Mikäli koronaepidemia ei kuitenkaan enää vaikuta haitallisesti tai ennakoimattomasti palvelujen kysyntään, tulee työvuorolistat laatia työehtosopimuksen mukaisesti normaalipituisina. 

Työaikajakson enimmäistuntien, vapaapäivien sijoittelun ym. osalta noudatetaan kuitenkin työehtosopimuksen määräyksiä.

Työvuorolistan muuttaminen sen julkaisemisen jälkeen

Uutta 26.2.2021!  PAM sekä työnantajaliitto MaRa ovat sopineet väliaikaisista poikkeusmääräyksistä, jotka koskevat työvuorolistan muuttamista. Jos viranomaisten (esimerkiksi valtioneuvosto, aluehallintovirasto tai kunta) määräämien rajoitusten vuoksi työvuoroja on mahdotonta toteuttaa työvuorolistan julkaisemisen jälkeen, voi työnantaja muuttaa työvuorolistaa vastaavasti.

Näin mahdollisesti puuttumaan jääneet työtunnit kirjataan ylös ja ne annetaan/sijoitetaan kuuden (6) kuukauden kuluessa työvuorojen peruuntumisesta. Tämä siirto-oikeus koskee niitä työvuoroja, joita koskeva työvuorolista on julkaistu viimeistään 31.8.2021. Jos yrityksessä on luottamusmies, niin asia todetaan hänen kanssaan.

Mikäli työtunteja ei ole mahdollista edellä mainitussa ajassa antaa tai työsuhde päättyy muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin siirretyt työtunnit on annettu, niin kyseiset työtunnit korvataan tuntipalkkaisille työntekijöille rahana. 

Mainitun takarajan jälkeen ei kuukausipalkkaisen työntekijän siirrettyjä työtunteja voida enää teettää. Jos kuukausipalkkaisen työntekijän työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä ennen kuin siirretyt tunnit on teetetty, niin niitä vastaava rahamäärä voidaan vähentää työntekijän palkasta.

Työvuorolistan muuttamista koskevat ​​​poikkeusmääräykset tulevat voimaan 1.3.2021.

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen vaikuttaa edelleen

 Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein 1.4.2020 – 31.12.2020.

Tehdyn työehtosopimuksen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajat on sovittu työehtosopimuksissa. Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.

Vuosiloman siirto voi vaikuttaa edelleen

Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työntekijöitä koskien tehtiin väliaikainen muutos vuosilomien antamista koskeviin työehtosopimuksen määräyksiin.  Jos työntekijä on ollut lomautettuna 1.4.2020 jälkeen vähintään 2 viikkoa tai 10 työpäivää, hänen vuosilomansa osia voitiin pätkiä, jos hän on ansainnut lomaa yli 12 päivää.  
Lomakaudella (2.5.-30.9.2020) annettavasta kesälomasta 12 päivää ylittävä loman osuus voitiin antaa yhdessä tai useammassa erässä. Lomat on kuitenkin annettava 30.4.2021 mennessä.
Jos työntekijälle annettava yksittäinen lomajakso ajoittui 30.9. jälkeen, sen pituuden pitää olla vähintään 6 päivää, jos työntekijän pitämättömät lomapäivät siihen riittävät.

Muita väliaikaisia työehtosopimusmääräyksiä ei ole voimassa.

 

Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskeva työehtosopimus

Määräaikainen muutos työvuorolistan laadintaa ja julkaisemista koskeviin määräyksiin

Koronavirusepidemia siihen liittyvine viranomaismääräyksineen on aiheuttanut Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen soveltamispiirissä erittäin nopeasti tapahtuneen palvelujen kysynnän vähenemisen, palveluiden uudelleen organisoinnin tai jopa täydellisen lakkaamisen. Toimintaa koskevien rajoitusten lieventymisen jälkeenkin on hyvin epävarmaa, missä määrin palveluille tulee olemaan kysyntää.

Yrityksen toimintaedellytysten ja työllistämismahdollisuuksien turvaamiseksi ovat osapuolet sopineet seuraavasta määräaikaisesta muutoksesta:

Jos palvelujen kysyntää ja siten työvoimatarpeen määrää on poikkeuksellisen vaikea ennakoida, voidaan työvuorolistan laadintaa ja julkaisemista koskevista määräyksistä poiketa julkaisemalla työvuorolista viiden (5) päivän ilmoitusajalla yhdeksi viikoksi kerrallaan.

Työaikajakson enimmäistuntimäärien, vapaapäivien sijoittelun ym. osalta noudatetaan kuitenkin työehtosopimuksen määräyksiä.

Poikkeusjärjestely on voimassa 31.8.2021 asti, elleivät työnantaja ja pääluottamusmies sovi ennen sitä paluusta työehtosopimuksen mukaisten määräysten noudattamiseen.

Jos työvuorolista on jo ennen tämän poikkeusmääräyksen voimaantuloa julkaistu työehtosopimuksen määräysten mukaisesti pitemmäksi kuin yhden viikon ajaksi, voivat työnantaja ja pääluottamusmies sopia kyseisestä listasta poikkeamisesta tämän määräyksen mukaisesti. 

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen vaikuttaa edelleen

 Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein 1.4.2020 – 31.12.2020.

Tehdyn työehtosopimuksen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajat on sovittu työehtosopimuksissa. Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.

Muita väliaikaisia työehtosopimusmääräyksiä ei ole voimassa.

 

Hiihtokeskusalan työehtosopimus

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen vaikuttaa edelleen

 Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein 1.4.2020 – 31.12.2020.

Tehdyn työehtosopimuksen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajat on sovittu työehtosopimuksissa. Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.

Muita väliaikaisia työehtosopimusmääräyksiä ei ole voimassa.

 

Ohjelmapalvelualan työehtosopimus

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen vaikuttaa edelleen

 Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein 1.4.2020 – 31.12.2020.

Tehdyn työehtosopimuksen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajat on sovittu työehtosopimuksissa. Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.

Muita väliaikaisia työehtosopimusmääräyksiä ei ole voimassa.

 

Kiinteistöpalveluala

Poikkeustilanteen vuoksi kiinteistöpalvelualan työehtosopimukseen sovitut muutokset ovat päättyneet 31.5.2020. Kiinteistöpalvelualalla noudatetaan lainsäädäntöön koronaepidemian vuoksi sovittuja poikkeuksia (täällä) ja muilta osin työehtosopimuksen kirjauksia (täällä).

 

Elokuvateattereita koskeva työehtosopimus

Muuttopalvelualan työehtosopimus

Työehtosopimusten määräaikaiset muutokset ovat päättyneet.

Takaisinottovelvollisuus piteneminen vaikuttaa yhtä

 Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein 1.4.2020 – 31.12.2020.

Tehdyn työehtosopimuksen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajat on sovittu työehtosopimuksissa. Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.
 

Asiakaspalvelua ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus

Bingotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus

Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialaa koskeva työehtosopimus 

Golf-alan työehtosopimus 

Vartiointialan työehtosopimus 

Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus 

 Työehtosopimusten määräaikaiset muutokset ovat päättyneet.

Takaisinottovelvollisuus piteneminen vaikuttaa yhtä

 Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein 1.4.2020 – 31.12.2020.

Tehdyn työehtosopimuksen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajat on sovittu työehtosopimuksissa. Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.

 

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus

Työehtosopimusten määräaikaiset muutokset ovat päättyneet.

Takaisinottovelvollisuus piteneminen vaikuttaa yhtä

 Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee niitä työntekijöitä, jotka on irtisanottu taloudellisin ja tuotannollisin perustein 1.4.2020 – 31.12.2020.

Tehdyn työehtosopimuksen väliaikaisen muutoksen mukaan työnantajan on tarjottava työtä taloudellisin ja tuotannollisin perustein irtisanomalleen työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (normaalisti 4 tai 6) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työsuhde päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisajat on sovittu työehtosopimuksissa. Takaisinottovelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että työntekijä on edelleen työnhakijana TE-toimistossa.

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle