Luottamusmiesvalinnat

PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edustajana työpaikalla. Hänen tulee olla työpaikan työntekijä ja tuntea työpaikan olosuhteet.

Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin, että kaikilla PAMin jäsenillä, joita luottamusmies edustaa, on mahdollisuus osallistua valintaan. Alakohtaisista luottamusmiessopimuksista on sovittu työnantaja- ja työntekijäliittojen välillä.

Luottamusmiesvalinnan jälkeen täytetään aina ilmoituslomake luottamusmiehen valinnasta. Löydät sähköisen ilmoituslomakkeen ja muut luottamusmiesvaaleihin liittyvät materiaalit sivun oikealla puolella olevan sivuvalikon alta.

Luottamusmies on näissä luottamusmiesvalintaohjeissa yleisnimitys kaikista luottamusmiehistä.

Sivun sisältö

Tällä sivulla on kerrottu, miten luottamusmies valitaan. Pääset sivulla haluamaasi kohtaan klikkaamalla alla olevan taulukon punaista linkkiä. 

Jos haluat lukea ohjeet pdf-muodossa tai tulostaa ne, klikkaa tästä.

Yleistä

Valinta-aika
Toimikausi
Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana
Vaalikelpoisuus

Vaalitoimikunta

Vaalitoimikunnan valinta
Vaalitoimikunnan tehtävät

Ehdokasasettelu

Ehdokasasettelukokous
Kirjallinen ehdokasasettelu

Vaali

Vaali
Äänestys
Uurnavaali
Postivaali
Sähköinen vaali ja postivaali
Ääntenlasku
Vaaliasiakirjojen säilyttäminen
Pääluottamusmiehen ehdokassuoja

Kun valinnat on tehty

Valinnan virallistaminen
Erimielisyydet luottamusmiehen valinnassa
Luottamusmiehen vaihtaminen

YLEISTÄ

Valinta-aika

Pamilaisilla työpaikoilla luottamusmiesvalinnat järjestetään pääsääntöisesti kunkin parittoman vuoden loka-joulukuussa, joka toinen vuosi. Kun työpaikalle valitaan ensimmäistä kertaa luottamusmies tai kun edellinen luopuu tehtävästään, voidaan valinnat tehdä milloin tahansa.

Toimikausi

Luottamusmiehen toimikausi alkaa parillisen vuoden alusta ja kestää kaksi (2) vuotta. Toimikaudet ovat 1.1.2020 - 31.12.2021, 1.1.2022-31.12.2023 jne.

Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana

Mikäli työpaikalla ei ole ennen ollut luottamusmiestä tai luottamusmies eroaa tehtävästään työpaikan vaihdon tai muun syyn takia, valitaan uusi luottamusmies. Varaluottamusmies toimii luottamusmiehen sijaisena siihen saakka, kunnes uusi varsinainen luottamusmies on valittu. Uuden luottamusmiehen toimikausi alkaa heti valintojen jälkeen. Valittu luottamusmies hoitaa tehtävää jäljellä olevan toimikauden loppuun saakka.

Poikkeuksena vaalivuonna (esimeriksi 2021, 2023) valittu luottamusmies jatkaa suoraan seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Esimerkki 1. 
Työpaikan luottamusmies vaihtaa työpaikkaa kesken kauden keväällä 2020. Työpaikalla tulee järjestää uudet valinnat. Uuden luottamusmiehen toimikausi jatkuu 31.12.2021 saakka.

Esimerkki 2.
Työpaikan luottamusmies vaihtaa työpaikkaa kesken kauden keväällä 2021 (vaalivuosi). Työpaikalla tulee järjestää uudet valinnat. Uuden luottamusmiehen kausi jatkuu seuraavan kaksivuotiskauden loppuun saakka eli 31.12.2023 asti.

Vaalikelpoisuus

Kaikilla PAMin jäsenillä tulee olla mahdollisuus esittää, olla ehdokkaana, äänestää ja tulla valituksi luottamusmieheksi tai varaluottamusmieheksi. PAMin jäsenyyden tulee olla voimassa, kun asettuu ehdolle tai ehdottaa henkilöitä luottamusmiehiksi. *
*poikkeuksena vähittäiskaupan esimiesten luottamusmiesvalinnoissa ehdokkaan ja ehdottajan tulee olla joko PAMin tai KEY:n jäseniä

takaisin alkuun

VAALITOIMIKUNTA

Vaalitoimikunnan valinta

Yrityksen PAMiin kuuluvat työntekijät valitsevat keskuudestaan vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnan suositeltava koko on vähintään kolme PAMin jäsentä.
Vaalitoimikunnan kokoonkutsujana tai vaalitoimikuntana voivat toimia myös liiton toimihenkilöt. Luottamusmiestehtäviin ehdolle asettuvien on hyvä jäävätä itsensä vaalitoimikunnasta. Vaalitoiminkuntana ei voi toimia ammattiosaston johtokunta.

Vaalitoimikunnan tehtävät

Vaalitoimikunta vastaa luottamusmiesvalintaprosessin aikatauluttamisesta ja käytännön järjestelystä.

Vaalitoiminkunnan tehtävät:

 • vastaa valintojen oikeudenmukaisesta toimittamisesta
 • hoitaa valintoihin liittyvän tiedottamisen
 • vastaa ehdokasasettelun aikatauluttamisesta ja käytännön järjestelyistä
 • järjestää mahdolliset luottamusmiesvaalit ja huolehtii, että äänestäminen tapahtuu oikeudenmukaisesti
 • huolehtii, ettei äänestyspaikalla tehdä vaalityötä (uurnavaali)
 • tekee vaalipöytäkirjat
 • huolehtii vaalisalaisuuden säilymisestä
 • huolehtii vaalimateriaalin säilytyksestä vaalin ajan
 • arkistoi vaalimateriaalin (katso kohta vaaliasiakirjojen säilyttäminen)

takaisin alkuun

EHDOKASASETTELU

Ehdokkaiksi voidaan asettaa yritykseen työsuhteessa olevat PAMiin kuuluvat työntekijät, jotka työskentelevät saman työehtosopimuksen piirissä ja samalla toimialueella kuin valittava luottamusmies. Ehdottajan tulee olla PAMin jäsen ja ehdokkaalta tulee olla suostumus ehdokkuuteen. Itseään ei voi ehdottaa.

Ehdokasasettelussa asetetaan ehdolle sekä luottamusmiesehdokkaat että varaluottamusmiesehdokkaat.
Työpaikalla kaikkien PAMin jäsenten tulee saada tieto siitä, että työpaikalle valitaan luottamusmies. PAMin jäsenillä on mahdollisuus asettua ehdokkaaksi, äänestää ja osallistua valintaan.

Ehdokasasettelu tehdään joko
a. ehdokasasettelukokouksessa tai
b. kirjallisesti.

Ehdokasasettelukokous

Ehdokasasettelukokouksesta on ilmoitettava työntekijöille hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Ilmoituksesta tulee käydä ilmi:

 • kokouksen aika ja paikka
 • työehtosopimus, jonka piiriin luottamusmies valitaan
 • toimialue, jolle luottamusmies valitaan

Mikäli ehdokasasettelukokous järjestetään työpaikalla, työnantajalle tulee tehdä ilmoitus viimeistään 7 päivää ennen kokousta, ellei luottamusmiessopimuksessa ole muuta sovittu.

Kirjallinen ehdokasasettelu

Ilmoituksessa ehdokasasettelusta on käytävä ilmi:

 • ehdokasasetteluaika
 • työehtosopimus, jonka piiriin luottamusmies valitaan
 • toimialue, jolle luottamusmies valitaan
 • minne ja miten ehdokkaat ilmoitetaan

Kirjallisen ehdokasasettelun on kestettävä vähintään 14 päivää.

Mikäli tehtävään on ehdotettu vain yhtä henkilöä, vaaleja ei tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa luottamusmiesvalinnan.

Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit.

Huom! Poikkeuksena vähittäiskaupan esimiesten luottamusmiesvalinnoissa ehdokkaan ja ehdottajan tulee olla joko PAMin tai KEY:n jäseniä

takaisin alkuun

VAALIT

Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit.

Vaali

Vaalitoimikunta huolehtii vaalien järjestämisestä, ääntenlaskennasta ja vaalisalaisuudesta.

Vaalitoimikunta huolehtii, että äänestäminen tapahtuu sellaisella tavalla, sellaiseen aikaan ja uurnavaalissa sellaisilla paikoilla, että äänioikeutetuilla jäsenillä on mahdollisuus äänestää.

Äänestys

 • Äänioikeus on kaikilla niillä, joiden jäsenyys on voimassa ennen vaalin alkamista. Vastuu jäsentietojen oikeellisuudesta on jäsenellä itsellään.
 • Äänestyksissä on äänestäjillä oltava käytössään ehdokaslistaukset.
 • Ehdokaslistauksessa mainitaan sukunimi, etunimi, ammatti tai luottamustehtävä, ikä, asuinpaikkakunta.
 • Ehdokkaat listataan sukunimen mukaan aakkosissa. Ehdokkaat voidaan myös numeroida luvusta 2 alkaen.
 • Mikäli valinnat järjestetään työpaikalla, siitä on ilmoitettava työnantajalle huomioiden kunkin työehtosopimusten määräykset
 • Valtakirjalla ei voi äänestää.

Uurnavaali vaalikokouksissa tai –tilaisuuksissa

Vaalikokous
PAMiin kuuluvat työntekijät voivat järjestää vaalikokouksen, jossa todetaan ehdokkaat ja järjestetään tarvittaessa uurnavaali ehdokkaiden välillä.

Vaalitilaisuudet
Jos kyseessä on yritys, jolla on monta toimipaikkaa, voidaan järjestää vaalitilaisuus/tilaisuuksia uurnavaalia käyttäen.

Uurnavaali
Vaalitoimikunta järjestää äänestämistä varten lukittavan vaaliuurnan ja huolehtii siitä, että ääniä säilytetään lukittuna koko vaalin ajan.Vaaliuurna/uurnat avataan vasta vaalin päätyttyä.

 • Ennen vaalitoimituksen alkua vaalitoimikunta toteaa käytettävissä olevien äänestyslippujen määrän
 • Jäsenen äänioikeus tarkistetaan äänioikeutettujen listauksesta ennen äänestyslipun antamista ja samalla merkitään ääni käytetyksi
 • Ensimmäinen äänestämään saapuva jäsen tarkastaa, että vaaliuurna on tyhjä. Tämä kirjataan äänestystilaisuuden pöytäkirjaan.
 • Äänestäjä merkitsee äänestysohjeen mukaisesti äänestyslippuun joko ehdokkaan nimen tai numeron  (äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä)
 • Äänestäjä antaa äänestyslipun taitettuna vaalitoimikunnalle, joka merkitsee sen varmennetuksi ääneksi (leima tai nimikirjaimet).
 • Äänestäjä pudottaa äänestyslipun vaaliuurnaan

Postivaali
Jos yhteisen äänestysajan ja -paikan järjestäminen on hankalaa, voidaan järjestää postivaalit. Postivaalissa pitää varmistaa äänestäjän äänioikeuden toteaminen ja vaalisalaisuuden säilyminen. Postivaalia järjestettäessä tulee ottaa huomioon postin kulku.

Äänestysmateriaali sisältää:

 • äänestysohjeen
 • ehdokaslistauksen
 • äänestyslipun
 • äänestystodistuksen
 • vaalikuoren, johon äänestyslippu suljetaan
 • palautuskuoren, johon vaalikuori ja äänestystodistus suljetaan

Ehdokaslistauksessa mainitaan ehdokkaiden:

 • sukunimi
 • etunimi
 • ehdokasnumero tarvittaessa
 • ammatti tai luottamustehtävä
 • toimipaikka tai työskentelypaikka
 • ikä
 • asuinpaikkakunta

Postivaali järjestetään käyttämällä kahta kirjekuorta: vaalikuorta ja palautuskuorta.

 1. Täytetty äänestyslippu suljetaan postivaalien vaalikuoreen
 2. Vaalikuori ja äänestystodistus suljetaan
 3. Palautuskuori toimitetaan vaalitoimikunnalle postitse tai muulla luotettavalla tavalla vaalitoimikunnan määrittelemänä aikana

Sähköinen vaali ja postivaali

Sähköisen äänestyksen käyttämisestä päättää ja sitä koordinoi keskustoimistolla luottamusmiesvalinnoista vastaavat liiton toimihenkilöt.

Sähköinen äänestäminen tapahtuu ulkopuolisen vaalitoimittajan vaalijärjestelmällä ja äänestysjärjestelmän ohjeiden mukaisesti:

 • äänestäjä tunnistetaan liiton hyväksymällä tavalla
 • äänestäjä voi äänestää vain kerran
 • jäsenyyden tulee olla voimassa ennen äänestysajan alkamista. Vastuu jäsentietojen oikeellisuudesta PAMin jäsenrekisterissä on jäsenellä itsellään.

Sähköinen äänestäminen on ensisijainen äänestysmuoto. Mikäli äänioikeutetulla ei ole sähköisiä yhteystietoja PAMin jäsenrekisterissä, hänelle toimitetaan postivaalimateriaali. Vastuu jäsentietojen oikeellisuudesta PAMin jäsenrekisterissä on jäsenellä itsellään.

takaisin alkuun

Ääntenlasku

Äänestysajan päätyttyä suoritetaan lopullinen ääntenlaskenta vaalitoimikunnan määrittämänä ajankohtana. Ehdolle asettuneet jääväävät itsensä ääntenlaskun ajaksi.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan tulos arpomalla.

Vaaliasiakirjojen säilyttäminen

Kaikki vaaliasiakirjat säilytetään vähintään (2) kaksi vuotta.

Säilytettäviä asiakirjoja ovat:

 • ehdokasasetteluilmoitus
 • mahdolliset äänestysliput
 • äänioikeutettujen listaus
 • pöytäkirjat

Liitolla ja/tai ammattiosastolla on oikeus nähdä vaaliasiakirjat.

Pääluottamusmiehen ehdokassuoja

Pääluottamusmiesehdokkaalla on ehdokassuoja, jonka edellytyksenä on, että ehdokas itse ilmoittaa ehdokkuudestaan kirjallisesti työnantajalle.

takaisin alkuun

KUN VALINNAT ON TEHTY

Valinnan virallistaminen

Luottamusmiehen valinnasta on tehtävä välittömästi ilmoitus PAMiin sähköisellä- tai paperilomakkeella. Ilmoituksen tekee valittu luottamusmies. PAM ilmoittaa valinnasta työnantajalle sekä ammattiosastolle. Luottamusmiehen asema on virallinen vasta, kun työnantajalle on ilmoitettu valinnasta kirjallisesti.

Vaalitoimikunta tai valittu luottamusmies ilmoittaa yrityksen työntekijöille luottamusmiesvalinnan tuloksesta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa valinnasta. Vaalitoimikunta tai valittu luottamusmies ilmoittaa valinnasta parhaaksi katsomallaan tavalla.

Vinkki! Ilmoitus voidaan tehdä esimerkiksi työpaikan intranetissä, ilmoitustaululla tai lähettämällä sähköpostia työntekijöille.

Erimielisyydet luottamusmiehen valinnassa

Vaalien järjestelyistä moittiminen

Mikäli valintoihin liittyvissä järjestelyissä on moitittavaa, luottamusmiehen toimialueelle kuuluva PAMin jäsen voi valittaa asiasta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun valinnan ilmoitusaika on päättynyt.

Valitus osoitetaan sen ammattiosaston johtokunnalle, mihin valittu luottamusmies kuuluu.

Ennen päätöksen tekemistä tulee ammattiosaston johtokunnan kuulla valintoja hoitanutta vaalitoimikuntaa sekä käydä vaalimateriaali läpi. Tätä tehtäessä tulee mukana olla PAMin toimihenkilö.

Vaalitoimikuntaan kuulunut ei voi jälkikäteen moittia vaalitoimikunnan vahvistamaa valintaa.
Ammattiosaston päätöksestä voi jokainen luottamusmiesvalintaan oikeutettu jäsen valittaa PAMin hallitukselle 30 päivän kuluessa.

PAMin hallitus päättää asiasta lopullisesti.

Luottamusmiehen vaihtaminen

Perustellusta syystä, mikäli luottamusmies laiminlyö tehtävänsä tai ylittää valtuutensa, voivat PAMin jäsenet, joita luottamusmies edustaa, vaatia uutta luottamusmiesvalintaa.

Mikäli vähintään puolet PAMiin järjestäytyneistä luottamusmiehen toimialueella työskentelevistä työntekijöistä vaatii luottamusmiehen vaihtamista, voivat he osoittaa vaatimuksen uuden valintaprosessin käynnistämisestä sen ammattiosaston johtokunnalle, johon luottamusmies kuuluu. Vaatimuksesta tulee ilmetä vaatimuksen perusteet ja vaatijat.

Ammattiosaston johtokunta käsittelee vaatimuksen ja antaa kirjallisen vastauksen kuultuaan toimessa olevaa luottamusmiestä sekä PAMin toimihenkilöä.

Se ammattiosaston johtokunta, mihin luottamusmies kuuluu, tekee päätöksen mahdollisesta luottamusmiestehtävän päättämisestä, uuden valintaprosessin käynnistämisestä sekä ilmoittaa liitolle tehtävän päättymisestä. PAM ilmoittaa päätöksestä työnantajalle. Mikäli vaihdettavaksi vaadittu luottamusmies on ammattiosaston johtokunnan jäsen, hänen on jäävättävä itsensä johtokunnan päätöksenteossa ja mahdollisessa äänestyksessä.

Ammattiosaston päätöksestä voi jokainen luottamusmiesvalintaan oikeutettu jäsen valittaa PAMin hallitukselle 30 päivän kuluessa.

PAMin hallitus päättää asiasta lopullisesti.

takaisin alkuun

 

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 ma-pe klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 from 10 am to 2 pm 

Membership services in English

030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

Employment advice in English

030 100 625  from 10 am to 2 pm 

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme