Skip to content
Framsida » På arbetsplatsen » Förtroendeman » Val av förtroendeman

Val av förtroendeman

PAM-medlemmar har rätt att bland sig välja en förtroendeman. Hen ska vara anställd på arbetsplatsen och känna till förhållandena på arbetsplatsne. Förtroendemannen är de PAM-anslutna arbetstagarnas företrädare på arbetsplatsen.

Fortroendemannen väljs av PAM-medlemmarna på arbetsplatsen som omfattas av kollektivavtalet. I regel väljs förtroendemännen genom val. Val av förtroendeman sker i regel med två års mellanrum. I servicebranscherna ordnar de anställda val av förtroendenman udda år i oktober-december.

Valet av förtroendeman och vice förtroendeman ska förrättas så att alla PAM-medlemmar som förtroendemannen företräder kan delta i valet. Arbetsgivar- och arbetstagarförbunden har ingått branschvisa förtroendemannaavtal som en del av kollektivavtalet för varje bransch. Efter valet ska den valda förtroendemannen meddela PAM om valresultatet.

Om ni behöver hjälp med valet av förtroendeman ska du kontakta det närmaste regionkontoret.

Anvisningar för val av förtroendeman

Allmänt

I dessa anvisningar används ’förtroendeman’ allmänt för alla förtroendemän, inkl. huvudförtroendeman, regional förtroendeman osv.

I regel förrättas val av förtroendemän på PAM-arbetsplatser varje udda år i oktober–december.

Då arbetsplatsen för första gången väljer en förtroendeman eller en vald förtroendeman avsäger sig sitt uppdrag kan val förrättas när som helst.

Förtroendemannaperioden på två år startar i början av ett jämnt år. Perioderna är därmed 1.1.2024–31.12.2025, 1.1.2026–31.12.2027 och så vidare.

Har arbetsplatsen inte tidigare haft en förtroendeman eller förtroendemannen avgår från sitt uppdrag på grund av byte av jobb eller någon annan orsak väljs en ny förtroendeman. Vice förtroendemannen hoppar in för förtroendemannen tills en
ny ordinarie förtroendeman valts. Nya förtroendemannen börjar arbeta omedelbart efter valet.

Valda förtroendemannen tar hand om uppdraget under resten av perioden. Ett undantag är förtroendemän som väljs under ett valår (t.ex. 2023, 2025 eller 2027) – de fortsätter automatiskt under nästa period på två år.

Exempel 1
Förtroendemannen byter jobb mitt under perioden våren 2024. Då ska nytt val förrättas på arbetsplatsen. Nya förtroendemannens period fortsätter till 31.12.2025.

Exempel 2
Förtroendemannen byter jobb mitt under perioden våren 2023 (valår). Då ska nytt val förrättas på arbetsplatsen. Nya förtroendemannens period fortsätter till slutet av nästa period på två år, det vill
säga till 31.12.2025.

Arbetande PAM-medlemmar ska ha möjlighet att föreslå, kandidera, rösta och bli vald till förtroendeman eller förtroendemannens ersättare på den egna arbetsplatsen. Pensionärs- och studerandemedlemmar är inte valbara. Medlemskapet i PAM ska vara i kraft när du ställer upp eller föreslår någon till förtroendeman.

Valkommitté

Företagsanställda som tillhör PAM väljer bland sig en valkommitté. Det rekommenderas att valkommittén ska bestå av minst tre PAM-medlemmar. Valkommittén kan också sammankallas eller bestå av förbundsanställda. De som kandiderar till förtroendeman är jäviga att vara med i valkommittén. Fackavdelningen kan inte vara valkommitté.

 • svarar för att valet förrättas rättvist
 • handhar valinformationen
 • svarar för tidsschemat och praktiska arrangemangen för kandidatnomineringen
 • förrättar ett eventuellt förtroendemannaval
 • ser till att det röstas rättvist
 • ser till att det finns valarbetare i vallokalen (val med valsedlar)
 • för valprotokoll
 • ser till att valhemligheten bevaras
 • ser till att valmaterialet förvaras under valet
 • arkiverar valmaterialet (se Förvaring av valhandlingar).

Nominering av kandidater

I kandidatnomineringen föreslås till förtroendemannakandidater sådana PAM-medlemmar anställda på företaget som omfattas av samma kollektivavtal och som arbetar inom verksamhetsområdet
för den förtroendeman som ska väljas. Den som föreslår någon till förtroendeman ska vara PAM-medlem (ett undantag är val av förtroendemän bland chefer inom detaljhandeln då kandidaten och förslagsställaren ska vara medlemmar i antingen PAM eller KEY).

Förtroendemannakandidaten ska ge sitt samtycke till kandidaturen. Du kan inte föreslå dig själv.

I kandidatnomineringen nomineras kandidater både till förtroendeman och till vice förtroendeman. Alla PAM-medlemmar på arbetsplatsen ska informeras om att en förtroendeman kommer att väljas.

PAM:s medlemmar kan ställa upp, rösta och delta i valet, med undantag av pensionärer och studerandemedlemmar.

Anmälan om kandidatnominering för anslagstavla (pdf)

Kandidater nomineras

a. på ett kandidatnomineringsmöte eller
b. skriftligen.

Anställda ska informeras om kandidatnomineringsmötet i god tid, dock senast sju (7) dagar före mötet. Av informationen ska framgå :

 • tiden och platsen för mötet
 • för vilket kollektivavtal förtroendemannen väljs
 • för vilket verksamhetsområde förtroendemannen väljs.

Hålls kandidatnomineringsmötet på arbetsplatsen ska arbetsgivaren informeras senast sju (7) dagar före mötet om det inte bestäms annat i förtroendemannaavtalet.

Av kandidatnomineringsmeddelandet ska framgå

 • tiden för kandidatnomineringen
 • för vilket kollektivavtal förtroendemannen väljs
 • för vilket verksamhetsområde förtroendemannen väljs
 • hur kandidater nomineras.

Skriftlig kandidatnominering ska pågå i minst 7 dagar.

Val och omröstning

Valkommittén ser till att valet förrättas, rösterna räknas och valhemligheten bevaras. Valkommittén ser till att det röstas på ett sådant sätt, vid en sådan tidpunkt och då valurnor används på sådana ställen att alla röstberättigade kan rösta.

 • Rösträtt har alla vars medlemskap är i kraft innan valet påbörjas. Medlemmen själv svarar för att medlemsuppgifterna är korrekta.
 • I röstningen ska väljarna ha tillgång till en kandidatlista.
 • I kandidatlistan anges efternamn, förnamn, yrke och arbetsplats.
 • Kandidaterna anges alfabetiskt enligt efternamnet. Kandidaterna kan också numreras från och med 2.
 • Förrättas valet på arbetsplatsen ska arbetsgivaren underrättas med beaktande av bestämmelserna i kollektivavtalet.
 • Man kan inte rösta med fullmakt.

Valsedel (pdf)


Valmöte

Anställda som tillhör PAM kan hålla ett valmöte för att konstatera kandidaterna och vid behov rösta mellan dem.

Protokoll över valmöte (en kandidat) pdf
Protokoll över valmöte (flera kandidater) pdf
Protokoll över valmöte (röstning) pdf

Valtillställningar

Handlar det om ett företag med flera driftsställen kan det hållas en eller flera valtillställningar där det röstas med valsedlar.

Så här går det till

För röstningen skaffar valkommittén en låsbar valurna och ser till att de avgivna rösterna förvaras i den låsta urnan under hela valet. Valurnan/-urnorna öppnas först efter att valet avslutats.

 • Före valförrättningen ställer valkommittén fast antalet tillgängliga valsedlar. Det ska helst finnas extra valsedlar.
 • En medlems rösträtt kontrolleras i förteckningen över röstberättigade innan en valsedel ges och samtidigt antecknas att medlemmen röstat.
 • Den medlem som röstar först kontrollerar att valurnan är tom. Detta nedtecknas i protokollet.
 • Enligt röstningsanvisningarna antecknar väljaren antingen namnet eller numret på kandidaten på valsedeln. På den får inte finnas andra anteckningar.
 • Väljaren viker ihop valsedeln och ger den till valkommittén som bekräftar rösten med en stämpel eller initialer.
 • Väljaren lägger valsedeln i valurnan.

Medlemmen själv svarar för att
medlemsuppgifterna är korrekta i PAM:s medlemsregister.

Är det svårt att arrangera en gemensam tid och plats för röstningen kan det röstas per post.

Vid poströstning ska det säkerställas att väljaren har rösträtt och valhemligheten bevaras. Ytterligare ska postgången beaktas.

Röstningsmaterialet omfattar

 • röstningsanvisningar
 • en kandidatlista
 • en valsedel
 • ett röstningsintyg
 • ett valkuvert i vilket valsedeln innesluts och
 • ett ytterkuvert i vilket valkuvertet och röstningsintyget innesluts.

I kandidatlistan anges kandidaternas

 • efternamn
 • förnamn
 • kandidatnummer om det behövs
 • yrke
 • driftsställe eller arbetsplats.

Det röstas elektroniskt i ett extern valsystem och enligt anvisningarna för systemet:

 • Väljare identifieras med stark autentisering.
 • Väljare kan rösta endast en gång.
 • Medlemskapet ska vara i kraft innan röstningstiden börjar.

Medlemmen själv svarar för att medlemsuppgifterna i medlemsregistret på PAM är korrekta.

När röstningstiden gåt ut genomförs den slutliga rösträkningen. Faller rösterna lika avgör lotten.

Alla valdokument ska sparas minst den stadgeenliga besvärstiden.

Följande handlingar ska bevaras:

 • kandidatnomineringsmeddelandet
 • eventuella valsedlar
 • förteckningen över röstberättigade och
 • protokoll (sparas minst till slutet av den valda förtroendemannens mandatperiod).

Förbundet och/eller fackavdelningen har rätt att ta del av valhandlingarna.

Kandidater till huvudförtroendeman har kandidatskydd. Detta förutsätter att de själva skriftligen delger arbetsgivaren sin kandidatur.

Efter valet

Anmälan om valresultatet

Valet av en förtroendeman ska omedelbart anmälas till PAM.

Valda förtroendemannen sänder anmälan. PAM informerar arbetsgivaren och fackavdelningen om valet. Förtroendemannaställningen är officiell först efter att arbetsgivaren skriftligen informerats om valet.

OBS! Om du endast anmäler vice förtroendemannauppdrag, ska du under delen Uppifter om uppdraget välja ”Något annat”. Skriv namnet på det uppdrag du anmäler, t.ex. vice förtroendeman. Fyll direkt I delen Uppgifter om förtroendemannen fyller du sedan i vice förtroendemannens uppgifter.

Om du vill kan du fylla i anmälan på blankett du printar ut och sänder till PAM.
Anmälan om vald förtroendeman (pdf)

Valkommittén eller valda förtroendemannen informerar anställda på företaget om resultatet av förtroendemannavalet snarast, dock senast en vecka efter valet. Valkommittén eller valda förtroendemannen informerar om valet på det sätt denne anser vara bäst.

Tvister om valet av förtroendeman

Finns det något att anmärka på i valet kan PAM-medlemmar inom verksamhetsområdet för förtroendemannen besvära sig. Besväret ska lämnas in inom 30 dagar efter att tiden för anmälan om valet gått ut. Anmälningstiden är en vecka efter att valet bekräftats. Besväret anförs hos styrelsen för den fackavdelning till vilken valda förtroendemannen hör.

Fackavdelningens styrelse ska höra den ansvariga valkommmitten och gå igenom valmaterialet före den fattar sitt beslut. En förbundsanställd ska delta i detta. En medlem av valkommittén kan inte i efterhand besvära sig över ett val som valkommittén bekräftat.

Försummar en förtroendeman sitt uppdrag eller överskrider sin befogenhet kan de PAM-medlemmar som förtroendemannen företräder av grundad anledning kräva nytt val av förtroendeman. Kräver minst hälften av de anställda som är PAM-medlemmar och arbetar inom verksamhetsområdet för förtroendemannen att denne ska bytas ut, kan de framföra ett krav på en ny valprocess till styrelsen för den fackavdelning till vilken förtroendemannen hör.

Av kravet ska framgå dess grunder och vem som ställer det. Styrelsen för fackavdelningen behandlar kravet och ger ett skriftligt svar efter att ha hört förtroendemannen och en förbundsanställd.

Styrelsen för den fackavdelning till vilken förtroendemannen hör fattar beslutet om att eventuellt upphäva förtroendemannauppdraget, inleda en ny valprocess och anmäla förbundet om att uppdraget upphävts. PAM delger arbetsgivaren beslutet.

Tillhör den förtroendeman som ska bytas ut styrelsen för fackavdelningen är denne jävig då styrelsen fattar sitt beslut och eventuellt röstar. Över fackavdelningsbeslutet kan varje medlem valbar i förtroendemannavalet besvära sig hos PAM:s styrelse inom 30 dagar. PAM:s styrelse fattar slutgiltiga beslutet i frågan.

Material för val av förtroendeman

Materialet på finska här och på engelska här.

Regler för val av förtroendeman

Läs även

Senast uppdaterad: 27.09.2023

Sök