Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva esihenkilöiden työehtosopimus

Päivitetty: 08.06.2023

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden esihenkilöiden työehtosopimuksessa on sovittu alalla noudatettavista työnteon vähimmäisehdot. Esimerkiksi vuoropäällikkö ja ravintolapäällikkö löytävät sopimuksesta tiedon esimerkiksi palkoista, työajoista ja lomista.

Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee työehtosopimuksesta alan yrityksiä ja työnantajia edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 10 000 esihenkilöä.

Soveltamisala
Työehtosopimus on yleissitova ja siinä sovitut työehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on vähintään noudatettava kaikkiin alalla työskenteleviin.  

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevaa esihenkilöiden työehtosopimusta noudatetaan tyypillisesti työpaikoissa kuten: ravintolat, kahvilat, pubit, yökerhot, catering-yritykset ja henkilöstöravintolat, eines- ja valmistuskeittiöt, hotellit ja muut majoitusliikkeet, kylpylät ja hyvinvointikeskukset, leirintä- ja caravan -alueet, loma- ja mökkikylät, maaseutumatkailupalvelut, huolto- ja liikenneasemat, keilahallit, loma- ja kurssikeskukset, kongressikeskukset, kotimaisten matkailupalvelujen edistäminen, myynti, markkinointi ja välitys.

Työehtosopimus koskee työaikalain alaisia esihenkilöitä ja työnantajan määräämiä varsinaisia vastaavia hoitajia edellyttäen, että henkilön tehtävänä on johtaa tai valvoa työntekijöiden työtä. Sopimuksen soveltamispiiriin kuuluva voi myös tilapäisesti ottaa osaa johdettaviensa ja valvottaviensa työntekijöiden työhön.
 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva esimiesten työehtosopimus 1.4.2023-31.3.2025 

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa työskentelevien työntekijöiden työehtosopimuksen löydät täältä
 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2023-31.3.2025.

 

Palkat

Työehtosopimuksessa on sovittuna kaksi erillistä palkankorotuksen ajankohtaa:

Vuosi 2023
1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 4,3 %:lla. Samassa yhteydessä tulee erikseen voimaan esihenkilöitä koskevat korotetut taulukkopalkat (taulukkopalkat nousevat 98 eurosta 120 euroon). Työaikalisiä ei koroteta.

Luottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työajan ulkopuolisista tehtävistä maksettavia korvauksia korotetaan 1.6.2023 lukien 6,1 %:lla.


Vuosi 2024
Sopimuskauden toisen vuoden palkankorotus tulee voimaan 1.9.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ja se toteutetaan 1,7 %:n yleiskorotuksena. Työaikalisiä ei koroteta.

 

Nämä alla olevat tekstimuutokset ovat tulleet voimaan 1.4.2023 alkaen, ellei toisin mainita

Keskimääräinen vähimmäistyöaikaan liittyviin määräyksiin tarkennuksia
Toteutuneen keskimääräisen työajan ollessa ilman perusteltua syytä työsopimuksessa sovittua työaikaa pidempi, työaika tulee sopia toteutunutta työaikaa vastaavaksi. Painavasta työvoiman tarpeen vähentymisestä aiheutuvasta syystä sopimisesta voidaan poiketa. Asia tulee käydä läpi työntekijän kanssa tarkastelun yhteydessä.  Jos edellä mainittu syy koskee useampaa kuin yhtä työntekijää, syy tulee käydä läpi pääluottamusmiehen kanssa. Jos asia käsitellään luottamusmiehen kanssa, yksilökohtainen käsittely työntekijöiden kanssa ei ole tarpeen.

Tarkastelun ajankohta ja sen sisältämät kolmiviikkoisjaksot sekä työtunnit tulee ilmoittaa työntekijälle ennen tarkastelun toteuttamista.

Jos työsuhde alkaa kesken tarkastelujakson, sovitun vähimmäistyöajan tulee toteutua myös ennen seuraavan tarkastelujakson alkamista edeltävänä aikana. Edellytyksenä on, että työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se on kestänyt vähintään kuusi kuukautta.

UUSI kirjaus liittyen työsuhteen päättämiseen
28 § Vuosiloma - lisätään uusi kohta:
10. Työnantaja, joka päättää työsuhteen esihenkilön henkilöön liittyvästä syystä, voi määrätä esihenkilön pitämään ansaitut vuosilomat irtisanomisaikana lomakaudesta riippumatta. Edellä mainitussa tapauksessa vuosiloman antamista tai työvuorolistan muuttamista koskevia määräyksiä ei tarvitse esihenkilön kohdalla noudattaa. Pidetyn vuosiloman ajalta maksetaan vuosilomapalkka ja lomaltapaluuraha työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

Muissa työsuhteen päättymistilanteissa esihenkilö ja työnantaja voivat yhdessä sopia vuosilomien pitämisestä irtisanomisaikana.

UUSI perehdyttämistä koskeva kirjaus:
33 d § Työhön perehdyttäjän asema
Määrätessään työntekijälle toisen työntekijän perehdyttämiseen liittyviä tehtäviä, työnantajan on huolehdittava siitä, että perehdyttäjälle varataan riittävästi aikaa perehdytystehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi.

Vapaapäivien järjestämiseen tarkennuksia
Vapaapäiviä edeltävä työvuoro järjestetään aamuvuoroksi ja vapaapäiviä seuraava vuoro iltavuoroksi, jos vapaapäiviä annetaan parillinen määrä peräkkäin. Määräystä sovelletaan kaikkina viikonpäivinä auki olevassa työpaikassa, jossa työskennellään kahdessa tai kolmessa vuorossa. Määräystä noudatetaan myös muissa työpaikoissa kuitenkin siten, että siitä voidaan poiketa liiketoiminnallisista tai työn järjestelyistä aiheutuvista syistä taikka työntekijän omasta pyynnöstä. Jos työpaikassa vapaapäivien välisenä aikana tehdään vain aamu-, ilta- tai yövuoroa, tätä määräystä ei tarvitse noudattaa.

Täsmennystä irtisanomisajan palkkaan
Työnantajan, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle noudattamatta jätetyltä irtisanomisajalta täysi palkka.

Täydellä palkalla tarkoitetaan:

1. työntekijän peruskuukausipalkkaa
2. tai työsopimuksen tuntimäärän perusteella laskettua perustuntipalkkaa
3. sekä laskennallista lomakorvausta irtisanomisajalle

Jos esihenkilön kuukausittain maksettavaan palkkaan sisältyy esimerkiksi luontoisetuja, ne huomioidaan täyttä palkkaa määriteltäessä edun verotusarvoa vastaavalla rahasummalla.

Perhevapaat
Perhevapaita koskeva muutos tulee voimaan 1.1.2024

 

Työryhmät

Työaikatyöryhmä
Osapuolet jatkavat edellisellä sopimuskaudella sovitun työaikatyöryhmän työtä. Työryhmän tehtävänä on selvittää työaikaa ja työaikajärjestelmiä koskevien määräysten kehittämistä. Lisäksi arvioidaan paikallisen sopimisen edistämisen mahdollisuuksia sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä työvuorosuunnittelussa ottaen erityisesti huomioon työntekijöiden työssäjaksaminen. Työryhmä arvioi myös henkilöstön edustajien työstä vapautusaikojen riittävyyttä erityisesti alueellisesti laajalla alueella toimivien yritysten osalta. Sopimuskauden aikana liitot voivat yhdessä paikallisten osapuolten kanssa sopia yrityskohtaisista työaikaan ja työaikajärjestelmiin liittyvistä kokeiluista.

Palkkaustyöryhmä
Osapuolet jatkavat palkkaustyöryhmän työtä. Sen tavoitteena on valmistella toimialalle uusi palkkausjärjestelmä, joka lisää alan vetovoimaisuutta ja työvoiman saatavuutta. Osana palkkausjärjestelmän uudistamista osapuolet selvittävät mahdollisuudet pidempikestoiselle ansiokehitysohjelmalle. Työryhmä selvittää kaikkien eri palkanosien käyttöä ja vaikutuksia alan ansiokehitykseen. Työryhmän tulee huomioida eri tehtävien edellyttämä ammatillinen osaaminen ja kokemus osana palkan muodostusta. Palkkausjärjestelmää uudistettaessa arvioidaan myös anniskeluoikeuksien merkitystä ja vaikutusta palkkaukseen. Osapuolet keräävät yhdessä kaiken tarvittavan tausta-aineiston aikaisempien sopimuskausien aikana tehdystä työryhmätyöstä ja jatkavat palkkausjärjestelmän uudistamistyötä viimeistään syksyllä 2023. Työryhmätyö tulee saada valmiiksi siten, että uutta järjestelmää voidaan pilotoida yrityksissä jo sopimuskauden aikana.

Koulutustyöryhmä
Osapuolet perustavat koulutustyöryhmän selvittämään oppisopimuskoulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen sisältyvän työssäoppimisjakson määräysten kehittämistä sekä koulutussopimuksen uudistamiseen.

Työehtosopimuksen kehittämistyöryhmä
Osapuolet perustavat työryhmän työehtosopimuksen kehittämiseksi sekä selkeyttämiseksi. Työryhmä selvittää mm. toimistotyöntekijöitä koskevan pöytäkirjan kehittämistä sekä suhteutettua kuukausipalkkaa.

Esihenkilöiden työssäjaksamisen edistäminen
Osapuolet jatkavat työryhmätyöskentelyä esihenkilön työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan edistämiseksi.  Työryhmä selvittää mahdollisuudet käynnistää tätä tarkoitusta tukemaan yhteisen hankkeen.

 

 

Vanhaa työehtosopimusta voit selailla täällä.

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 ma-pe klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 vardagar kl.  10-14

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  weekdays from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme