Vartiointialan työehtosopimus

Päivitetty: 29.04.2021

Vartiointialan työehtosopimuksessa sovitaan työnteon vähimmäisehdot kuten palkat, työaikalisät, työajat ja lomat. Sopimuksen solmivat Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry.

Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 8000 työntekijää.

Soveltamisala:

Vartiointialan työehtosopimusta sovelletaan kaikissa vartioimisliiketoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteissa. Vartiointialan työehtosopimuksessa on sovittu työssä noudatettavista vähimmäistyöehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista. Nämä sovitut työehdot ovat minimiehtoja, joita kaikkien työnantajien vartiointialalla on noudatettava sopimuksen piirissä työskenteleviin työntekijöihin.

Huom! Korona-pandemian vuoksi työehdoissa ja työlainsäädännössä oli väliaikaisia muutoksia vuonna 2020. Tuotannollis-taloudellisista syistä 1.4.-31.12.2020 irtisanotuilla nk. takaisinottovelvoitteen pidentäminen vaikuttaa edelleen. Lisää takaisinottovelvoitteesta.

 

Sisällysluettelo

(klikkaa otsikkoa, niin pääset kyseiseen kohtaan)

Sopimustekstit

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat

 

Sopimustekstit

Vartiointialan työehtosopimus 30.4.2020-31.3.2022 

Taitettuun näköisversioon pääset tutustumaan täältä

 

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

 

Palkat

 • Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,1 % suuruisella yleiskorotuksella.
 • Työaikalisät eivät korotu sopimuskauden aikana
   

Alla olevat tekstimuutokset astuvat voimaan 18.6.2020 ellei muuta mainita.

 

Kiky-tunnit poistuvat

PAMin tavoitteena oli päästä eroon vuonna 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen mukaisista ilmaisista työtunneista. Tässä onnistuttiin.

 • Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys on vartiointialan työehtosopimuksessa toteutettu vuosivapaajärjestelmässä. Kilpailukykysopimuksen päättyessä, työajan lyhentäminen toteutetaan lisäämällä vuosivapaan määrää siten, että kertyvän vapaan määrä on 1.1.2021 alkaen 13,25 tuntia kalenterikuukaudessa.  
   
 • Palkattomuus osa-aikaisten työntekijöiden 24 tunnin koulutusten osalta päättyy.
   
 • Mikäli kiky-tunnit on työehtosopimuksen voimaan tullessa suunniteltu vahvistettuun työvuoroluetteloon, ei niistä muodostu korotetulla palkalla maksettavaa lisä- tai ylityötä, vaan ne maksetaan yksinkertaisella tuntipalkalla.
   

Sairausajan palkka

Työehtosopimuksessa parannettiin työntekijän asemaa sairausajan palkan maksamisen ajalta. Uusi kappale sairasajan palkasta tuo oikeudenmukaisuutta myös alle kuukauden kestäneeseen työsuhteeseen, mikäli joutuu sairauslomalle työtapaturman vuoksi.

Alle kuukauden kestäneessä työsuhteessa tapahtuva työtapaturma sairausajan palkanmaksun piiriin

 • Uutena asiana työehtosopimukseen merkittiin kohta, että alle kuukauden kestäneiden työsuhteiden aikana tapahtuneet työtapaturmat huomioidaan sairausajan palkanmaksussa. Sairausajan palkkaa maksetaan tällöin kuitenkin enintään 28 päivän ajanjaksolta.

 

Uuden työaikalain muutokset

Työehtosopimuksessa huomioitiin uuden työaikalain mukanaan tuomat muutokset täsmentämällä työajan enimmäismäärään, viikottaiseen vapaa-aikaan ja yötyöhön liittyviä määräyksiä.

Työaika

 • Työehtosopimuksen yleisiin määräyksiin lisättiin, että työajan enimmäismäärän tarkastelujakso on 12 kuukautta.

Viikottainen vapaa-aika

 • Viikottaista vapaa-aikaa koskevaa pykälää täsmennettiin vastaamaan paremmin uuden työaikalain määräyksiä.

Yötyö

 • Yötyötä voidaan teettää Työaikalain (2019/872) mukaan ja määräyksiä noudattaen.

 

Täsmennys palkkausjärjestelmän tehtäväryhmittelyyn

 • Tampereen kaukoliikennerautatieasemilla tai julkisissa kulkuneuvoissa suoritettava järjestyksenvalvonta lisättiin palkkausjärjestelmän taso IV -kohtaan järjestyksenvalvonta erityiskohteessa.


Sopimuskausi päättyy jatkossa maaliskuun lopussa

Sopimuskausi lyheni yhdellä kuukaudella. Jatkossa sopimuskausi päättyy maaliskuun lopussa.

 • Uusi sopimuskausi päättyy 31.3.2022. Voimassaolo jatkuu tämän jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä ole allekirjoittaneiden liittojen puolelta kirjallisesti irtisanottu.

 

Muut keskeiset asiat ja sovitut muutokset


Koulutus

Työnantaja voi osoittaa työntekijälle jaksottaisen työajan lisäksi koulutus- tai muita tilaisuuksia enintään 12 tuntia kalenterivuodessa. Työaikana järjestetystä ammatillisesta tai muusta koulutuksesta maksetaan yksinkertainen palkka (aikapalkka). Muutos astuu voimaan 1.1.2021.

Työvuorolistat ja työvuorot

Jatkossa voidaan paikallisesti sopimalla antaa työvuoroluettelo viikkoa ennen ajanjakson alkamisesta aiemman kahden viikon sijaan.

Takaisinottoaika lyhenee 6 kuukauteen

Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisella ja taloudella perusteella tai saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanotulle, työvoimatoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälle, jos hän tarvitsee työntekijöitä 6 kuukauden kuluessa (aiemmin 9 kuukauden kuluessa) työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Työehtosopimuksessa on sovittu takaisinottoajasta paremmin kuin laissa, jossa takaisinottoajaksi on määritelty 4 kuukautta. Muutos astuu voimaan 1.1.2021.

Vuosilomapalkanlaskenta -työryhmän työn jatkaminen

Työehtosopimukseen kirjattiin, että neuvotteluosapuolet jatkavat edellisellä sopimuskaudella sovittua ja kesken jäänyttä vuosilomapalkan laskentatavan uudistamista koskevan työryhmän työtä siten, että työryhmän työ saatetaan päätökseen viimeistään 30.9.2020.

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle

   Puhelinpalvelu ma–pe

   Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

   Jäsenyys ja liittyminen 
   Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
   030 100 600 klo 10-14

   Jäsenten työsuhdeasiat
   Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
   030 100 620 klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
   Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
   030 100 640 klo 10-14

   Membership services in English
   Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
   030 100 630 klo 10-14

   Employment advice in English
   Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
   030 100 625  klo 10-14

   Muut palvelukanavat

   Siirry Yhteystiedot-sivulle