Skip to content
Framsida » I samhället » PAM påverkar i samhället » Arbetsmarknaden och avtalsmodellerna

Arbetsmarknaden och avtalsmodellerna

Vårt mål är att kollektivavtalen fastställer en miniminivå för anställningsvillkor som tryggar arbetstagarnas utkomst och hyggliga anställningsförhållanden som möjliggör ett bra liv.

Våra mål

  • Allmänt bindande riksomfattande kollektivavtal med lämpliga minimianställningsvillkor för hela branschen
  • Slå vakt om samarbetet och arbetstagarnas påverkansmöjligheter
  • Lokala avtal mellan likställda avtalsparter som har fullgod kompetens
  • Schyssta spelregler för nya arbetsformer

Det finländska samhället har länge byggts genom ett gott samarbete mellan arbetstagar- och arbetsgivarförbunden samt statsmakten.

Detta har inneburit en stabilitet och förutsägbarhet som gett människorna och företagen möjlighet att planera framtiden samt en bättre förmåga att tåla risker. Vi tycker att man bör hålla fast vid det här samarbetet när avtalssätten förnyas.

Arbetstagarnas rättigheter ska tryggas

Arbetslagstiftningens viktigaste uppgift är att skydda arbetstagaren, som är den svagare parten i anställningsförhållandet. Lagstiftningen skapar en struktur för avtal om anställningsvillkoren. Därför är det viktigt för oss att bevaka vad som sker i det politiska beslutsfattandet och påverka det när så krävs.

Vi accepterar till exempel inte regeringens under sommaren 2023 aviserade försämringar av arbetstagarnas uppsägningsskydd samt begränsningar av strejkrätten och arbetsmarknadsparternas avtalsrättigheter.

Vi försvarar en modell där minimianställningsvillkoren avtalas kollektivt. Kollektivavtalen tryggar även de sämst ställda arbetstagarnas ställning på arbetsmarknaden.

Allmänt bindande avtal

Riksomfattande allmänt bindande kollektivavtal säkerställer att arbetstagarna inom branschen har likadana minimianställningsvillkor i hela landet. Kollektivavtalens allmänt bindande verkan garanterar också att företag som inte tillhör arbetsgivarförbundet ska iaktta minimianställningsvillkoren. Om en arbetsgivare inte fullgör sin skyldighet att iaktta kollektivavtalet ska det leda till en sanktion för arbetsgivaren,

Vi tycker att branschspecifika avtal om anställningsvillkoren ger möjlighet att avtala om lämpliga anställningsvillkor för respektive bransch. Arbetet i servicebranscherna är mellanmänskligt arbete bundet till en viss tid och plats. Typiskt för branscherna är låga löner och deltidsarbetets stora omfattning. Vi strävar efter anställningsvillkor som ställer krav på arbetsgivaren att garantera extra timmar och inkomster för villiga arbetstagare. Vi vill att arbetsskiften förläggs så att arbetstagarna kan planera sitt liv.

En miniminivå för branschernas arbetskraftskostnader förbättrar produktiviteten när företag som inte klarar av att betala löner på den allmänna nivån förvinner från marknaden. Detta frigör arbetskraft för bättre och mer produktiva jobb.

Lokala avtal

Vi är öppna för lokala avtal när avtalsparterna är likställda och har fullgod avtalskompetens. Detta förutsätter att förtroendemännen ges adekvata rättigheter till utbildning och befrielse från arbete samt ersättning. PAMs kollektivavtal har redan många, långt över hundra bestämmelser som möjliggör lokala avtal.

Nya arbetsformer

Nya arbetsformer såsom plattformsekonomi och ensamföretagande har skapat utmaningar för överenskommelser om anställningsvillkoren. Plattformsägaren kan inte vika undan från ansvar och bara kamma hem vinster.

Ansvaret och inkomsterna i plattformsekonomin ska fördelas rättvist. Finsk lagstiftning känner bara till arbetstagar- eller företagarstatusen, mellanformer finns inte. Om rekvisiten för arbetstagare är klart uppfyllda i ett uppdragsförhållande kan det inte maskeras som ett förhållande mellan företag.

Har du några frågor? Kontakta våra experter!

Juha Ojala

Juha Ojala

Sopimuspäällikkö, Edunvalvontaosasto
Sopimustoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja seuranta, sopimusyksikön esihenkilö

Sök