Hyppää sisältöön

VN305112023 Vientivetoista työmarkkinamallia ja sovittelujärjestelmän kehittämistä koskevista hallitusohjelmakirjauksista. Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle.

8.1.2024

Hallituksen ehdottama vientivetoinen työmarkkinamalli ja sovittelujärjestelmän muutokset vaikuttaisivat negatiivisesti PAMin sopimusalojen työntekijöihin ja yrityksiin ja sitä kautta koko työmarkkinakenttään ja kansantalouteen. Hyväksyttävä malli kilpailukyvyn ja ostovoiman turvaavaan koordinaation voi syntyä vain sopimalla, sen pitää antaa tila alakohtaisten tarpeiden ratkaisuun, edistää samapalkkaisuutta ja siinä kustannusvaikutusten on oltava läpinäkyviä.

Tiivistelmä lausunnosta

Hallituksen ehdottamalla vientivetoisella työmarkkinamallilla ja sovittelujärjestelmän olisi merkittävä negatiivinen vaikutus PAMin sopimusalojen työntekijöille ja yrityksille ja sitä kautta koko työmarkkinakenttään ja kansantalouteen.

Esitykset heikentäisivät kansantalouden kokonaiskysyntää ja kannusteita kehittää kotimarkkinatoimialojen tuottavuutta. Ne kurjistaisivat jo valmiiksi heikossa asemassa olevien työntekijöiden tilannetta jäädyttäessään palkkaeroja nykytasolle ja kaventaessaan tilaa työehtojen parantamiselta. Tämä kasvattaisi entisestään absoluuttisia palkkaeroja.

Liian matalat palkankorotukset toimialoilla, joilla olisi mahdollista kehittää ja ottaa käyttöön uusia työtä tukevia teknologioita, saattavat hidastaa tuottavuuskehitystä.

Matalapalkka-alojen työntekijöiden palkankorotuksilla on merkittävä kerrannaisvaikutus taloudessa, sillä valtaosa heidän ansioistaan suuntautuu välttämättömään kulutukseen. Jos heidän ansionsa jäävät puolestaan jatkuvasti vientialojen jälkeen, on vaarana kotimarkkinatoimialojen jatkuva kurjistuminen.

Palvelualoilla on jo nyt havaittavissa kehitystä, jossa yhä useampien työntekijöiden toimeentulo nojaa palkan ohella sitä tukeviin etuuksiin kuten asumistukeen, soviteltuun työttömyysetuuteen tai jopa toimeentulotukeen. Palvelualojen palkankorotustason pakottaminen vientialojen ratkaisujen alle uhkaa osaltaan vauhdittaa tätä kehitystä ja lisätä julkisen sektorin etuusmenoja.

PAM katsoo, että Suomi ja palvelualat tarvitsevat työehtokoordinaatiota, jossa kilpailukyvyn ja ostovoiman turvaavat työehtoratkaisut näyttävät suuntaa kaikkien alojen työmarkkinaratkaisuille. PAM on valmis koordinaatioon pohjautuvaan sellaiseen yhteisesti sovittuun työmarkkinamalliin, jossa jolla turvataan mm. riittävä joustavuus vastata alakohtaisiin erityistarpeisiin, työehtojen laadullinen kehittäminen ja heikkojen työehtojen kitkentä, samapalkkaisuuden edistyminen ja kustannusvaikutusten läpinäkyvyys ja yhteinen, jaettu kuva taloustilanteesta.

Määräyksellä työriitalakiin myös puututtaisiin työmarkkinaosapuolten kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen. Työntekijöiden ammatillinen yhdistymisvapaus ja siihen sisältyvä työtaisteluoikeus on turvattu Suomessa perustuslaissa sekä kansainvälisissä sopimuksissa.

Haku