Hyppää sisältöön

VNS122022 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta. Lausunto talousvaliokunnalle

31.1.2023

PAMin mielestä kaupan tulevaisuuden kannalta tärkeitä kysymyksiä erityisesti kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi ovat työolojen parantaminen, työvoiman rakennemuutokseen reagoiminen sekä riittävien työtuntien tarjoaminen. Selonteossa olisi käsiteltävä digitalisaatiota työn tekemisen ja työntekijän näkökulmasta ja koko alan ympäristötietouden lisääminen. Aiheet: Kaupan ala. Tulevaisuusselonteko. Kilpailukyky. Koulutus. Ilmastotyö. Yritysvastuulaki.

Tiivistelmä

PAMin näkemyksen mukaan yksi keskeinen syy kohtaanto-ongelmaan on se, etteivät kaupan alan työntekijät tule palkalla toimeen. PAMin näkemys on, että toimialan houkuttelevuutta voidaan lisätä kilpailukykyisen palkan ja työvuorosuunnittelun ohella tukemalla työntekijöiden arkea julkisia palveluja kehittämällä.

Työntekijällä omakin elämänä

Lisätunteja tarjotaan tyypillisesti hyvin lyhyellä varoitusajalla, vaikka enemmistö osa-aikaisista työntekijöistä haluaisi tehdä enemmän työtunteja, ei tarjottua lisätyötä aina ole mahdollista ottaa vastaan esimerkiksi perhevelvoitteista tai muista työn ja muun yhteensovittamisesta johtuen. PAMin mielestä tämä pitäisi tuoda ilmi jo mainitun opiskelun lisäksi.

PAM olisi pitänyt tarpeellisena, että selonteossa olisi kartoitettu miten vapaa-ajan ja työn yhdistäminen olisi kaupan alalla tulevaisuudessa helpompaa. Aukioloaikojen laajentuminen on vaikuttanut työntekijöiden työelämän, perhe-elämä ja muun yksityiselämän yhteensovittamiseen ja lisännyt siten muun muassa vuorohoitopaikkojen sekä julkisen liikenteen tarvetta. PAM katsoo, että selonteossa olisi tullut käsitellä laajemmin myös kaupan työvoimarakenteen muuttumista esimerkiksi käsittelemällä osa-aikaisten työntekijöiden toimeentulon tasoa syvällisesti.

Jaksamisesta pidettävä huolta

24/7/365-yhteiskunnassa on yhä tärkeämpää huolehtia työntekijöiden fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Uupumisen lisäksi kaupan alan työntekijöiden työhyvinvointia uhkaavat mm.  asiakkaiden taholta tuleva epäasiallinen kohtelu ja häirintä sekä yksintyöskentelyn myötä lisääntynyt turvattomuuden tunne mm. väkivallan uhka.

Digitalisaatioon työntekijä-näkökulma

Digitalisaatio, automaatio ja robotisaatio muuttavat työtehtäviä. Muutoksen myötä osa työtehtävistä katoaa väistämättä, mutta samalla tilalle syntyy myös uusia työpaikkoja ja uudenlaisia työtehtäviä. Selonteossa olisi ollut tärkeää ottaa kantaa siihen, miten jo kaupan alalla työskentelevien sekä kaupan alelle kouluttautuvien digitaitoja voidaan parantaa.

Sosiaalinen vastuu valttikortiksi

PAM pitää tarpeellisena huomioida sosiaalinen vastuu suomalaisena valttikorttina myös kaupan toimialan kehittämisessä. Sosiaalisessa vastuulla PAM tarkoittaa tässä kontekstissa erityisesti vastuuta henkilöstöstä, yhdenvertaisuudesta ja laajemmin toimitus- sekä toimintaketjujen työoloista, ihmisoikeuksista, yhdistymisvapaudesta ja esimerkiksi lapsityön ja pakkotyön

Haku